Το νέο πρόγραμμα ευνοϊκών δανείων Microfinance (Μικροδάνεια) εντάσσεται στην χρηματοδοτική πρωτοβουλία JΕΡΕΜΙΕ. Το πρόγραμμα αφορά στη χορήγηση δανείων έως και 25.000 ευρώ για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που λειτουργούν από την 1/1/2005. Τα δάνεια  χορηγούνται μέσω της Τράπεζας Alpha Bank και το επιτόκιο των δανείων είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο πλέον περιθωρίου από 1,75% έως 5,00%, ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις. Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προϊόντος αυτού θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου. Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ…

Ο θεσμός του επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital) είναι μία μέθοδος χρηματοδότησης διαδεδομένη στο εξωτερικό για πάνω από 50 χρόνια, στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει σχετικά πρόσφατα, από τις αρχές της 10ετίας του 1990. Η συμμετοχή ενός venture capital στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρίας αυξάνει το κύρος της ενώ ανοίγει πρόσθετες διόδους χρηματοδότησης της από τις τράπεζες και από τρίτους επενδυτές. Επιτυχημένες περιπτώσεις εισόδου venture capital στην Ελλάδα αποτελούν η Goody's, ο Γερμανός και η Chipita, ενώ στο διεθνές περιβάλλον επιτυχημένες περιπτώσεις εταιρειών που χρηματοδοτήθηκαν με venture capital αποτελούν η Microsoft, η Amazon.com και η Yahoo!

 

Το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής JEREMΙE “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές ως μεσαίες επιχειρήσεις”, αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την υποστήριξη των Μικρομεσαίων και των Μεσαίων Επιχειρήσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Οι “κοινοί” πόροι της πρωτοβουλίας δύνανται να προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η συγκεκριμένη δράση καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Στη συνέχεια ακολουθούν τα βασικά στοιχεία της.

 

Σημαντική βοήθεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποτελέσουν τα τραπεζικά δάνεια με κρατικές εγγυήσεις που έρχεται να προσφέρει από το Σεπτέμβριο του 2011 το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Πρόκειται για τέσσερα (4) νέα εγγυοδοτικά προϊόντα καθώς και για την παράταση μέχρι του τέλους του 2012 του προγράμματος του ΕΤΕΑΝ που παρέχει εγγυήσεις χαμηλότοκων τραπεζικών δανείων σε επιχειρηματίες που θέλουν να αγοράσουν πρώτες ύλες και εμπορεύματα. Επίσης, άλλα τρία (3) νέα Ταμεία του ΕΤΕΑΝ, συνολικού προϋπολογισμού 1,755 δισεκατομμυρίων ευρώ, δημιουργούνται, για την απρόσκοπτη δανειοδότηση επιχειρήσεων στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες. Τα νέα ταμεία του ΕΤΕΑΝ απευθύνονται επίσης τόσο στους αγρότες όσο και στους αλιείς…

 

Η νέα Δράση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» ενεργοποιήθηκε για το 2016. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται στη συνεργαζόμενη τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αίτησης. Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους. Σκοπός η ενίσχυση της ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω χρηματοδοτικών προϊόντων που προέρχονται από τη συνεπένδυση (σε αναλογία 1:1) μεταξύ του Ταμείου και της εκάστοτε Τράπεζας. Συνοπτικά στη δράση εντάσσονται όλα τα δανειακά προϊόντα που ανήκουν σε δυο κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται από τα 2 υποπρογράμματα.

 

 

Το JESSICA είναι το ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές). Η πρωτοβουλία ανάπτυξης του προγράμματος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA παρέχεται η ευχέρεια στα κράτη μέλη και στις Περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν μέρος των πόρων που λαμβάνουν από την ΕΕ, προκειμένου να επενδύσουν, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων (εκχώρηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, εγγυήσεων, ή συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα) σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Πλήρης οδηγός στα Ελληνικά για την επένδυση σε Μετοχές, Συνάλλαγμα και Κρυπτονομίσματα