Το νέο πρόγραμμα ευνοϊκών δανείων Microfinance (Μικροδάνεια) εντάσσεται στην χρηματοδοτική πρωτοβουλία JΕΡΕΜΙΕ. Το πρόγραμμα αφορά στη χορήγηση δανείων έως και 25.000 ευρώ για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που λειτουργούν από την 1/1/2005. Τα δάνεια  χορηγούνται μέσω της Τράπεζας Alpha Bank και το επιτόκιο των δανείων είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο πλέον περιθωρίου από 1,75% έως 5,00%, ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις. Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προϊόντος αυτού θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου. Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ…

Το νέο πρόγραμμα ευνοϊκών δανείων Microfinance (Μικροδάνεια) εντάσσεται στην χρηματοδοτική πρωτοβουλία JΕΡΕΜΙΕ. Το πρόγραμμα αφορά στη χορήγηση δανείων έως 25.000 ευρώ για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που λειτουργούν από την 1/1/2005. Τα δάνεια  χορηγούνται μέσω της Τράπεζας Alpha Bank

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Microfinance:

■ Συνολικός Προϋπολογισμός: 60,66 εκατ. ευρώ

■ Δημόσια Δαπάνη: 30,33 εκατ. ευρώ

■ Ιδιωτική Συμμετοχή: 30,33 εκατ. ευρώ

Για το εν λόγω προϊόν ως Ενδιάμεσος Οργανισμός έχει επιλεχθεί η Alpha Bank που θα συνεισφέρει το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής (30,33 εκατ. ευρώ).

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

■ Από 30/11/2011 έως 31/8/2012 (εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα)
Πληροφορίες - Υποκαταστήματα Alpha Bank, 801 11 3260000, 210 3260000

 

ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ:

Τα δάνεια που είναι επιλέξιμα μέσω του προγράμματος Microfinance αφορούν:

■ Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων στοιχειών ενεργητικού.

■  Δάνεια για πρώτες ύλες, εμπορεύματα, υπηρεσίες κλπ, με σκοπό την ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, εξαιρουμένων των μισθών, ενοικίων, και λοιπών λειτουργικών εξόδων που αφορούν την τρέχουσα λειτουργία μιας επιχείρησης.

 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

■ Επιδότηση επιτοκίου - Εγγύηση Δανείου 

■ Τα δάνεια μπορεί να είναι ύψους από 5.000 ευρώ έως και 25.000 ευρώ. Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο, πλέον περιθωρίου από 1,75% έως 5,00%, ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις. Λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο συγχρηματοδοτικό μηχανισμό JΕΡΕΜΙΕ το ανωτέρω επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται άτοκο από το ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

■ Η διάρκεια του δανείου είναι από 48 έως 60 μήνες συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος 12 μηνών (μόνο ως προς το κεφάλαιο). Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες από μια φορές στη δράση, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που θα της χορηγηθούν δεν θα ξεπερνούν τα 25.000 ευρώ.

■ Για την ανεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται, μπορεί να απευθυνθεί σε ένα υποκατάστημα της Alpha bank, προσκομίζοντας συγκεκριμένο bussines plan καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πληροφορίες για τη σύνταξη του αιτήματος θα δίνονται από τα εκάστοτε υποκαταστήματα. Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τους τραπεζικούς όρους δανεισμού σε συνδυασμό με τους όρους της πρωτοβουλίας JEREMIE.Το ύψος του δανείου μπορεί να φτάνει έως το 100% του σχεδίου, με βάση την αξιολόγηση της τράπεζας.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “MICROFINANCE”:

■ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων (πλην των εξαιρέσεων που παρουσιάζονται παρακάτω) οι οποίες πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Έχουν συσταθεί και λειτουργούν μετά την 1/1/2005.

2) Είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες σύμφωνα με το Ορισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, απασχολούν λιγότερο από 10 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), και εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών και Ενεργητικό μικρότερο των 2 εκατ. ευρώ.

3) Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»

 

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ:

Εξαιρούνται οι ακόλουθοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ): 

1) Τυχερά παιχνίδια και συναφής εξοπλισμός.

2) Παραγωγή, μεταποίηση ή διανομή καπνού.

3) Δραστηριότητες που αφορούν τα ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς.

4) Η παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού εξοπλισμού

5) Η πρωτογενής παραγωγή των προϊόντων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των γεωργικών προϊόντων.

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΚατανομΗ προϋπολογισμοΥ ανΑ ΠεριφΕρεια:

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Κατανομή Προϋπολογισμού

-Αττική: 27.400.000 ευρώ

-Κεντρική Μακεδονία: 12.400.000 ευρώ

-Δυτική Μακεδονία: 1.180.000 ευρώ

-Νότιο Αιγαίο: 300.000 ευρώ

-Στερεά Ελλάδα: 1.020.000 ευρώ

-Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη: 18.360.000 ευρώ.

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:

Δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Ειδική σελίδα για το JEREMIE

 

Investment & Technology Solutions 14/1/2012

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.

Share:

Πλήρης οδηγός στα Ελληνικά για την επένδυση σε Μετοχές, Συνάλλαγμα και Κρυπτονομίσματα

Go to Top