Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ) δημιουργείται με σκοπό την συγκέντρωση κεφαλαίων και την εκμετάλλευση τους ως μια ενιαία περιουσία. Το είδος όπως και τα όρια των τοποθετήσεων ορίζονται στον Κανονισμό Σύστασης του. Τα αμοιβαία Διαχείρισης Διαθεσίμων είναι η πιο ασφαλής επιλογή καθώς επενδύουν αποκλειστικά σε προθεσμιακές καταθέσεις και ομόλογα. Τα Μικτά Αμοιβαία επενδύουν σε ομόλογα και μετοχές ενώ τα Μετοχικά επενδύουν κυρίως σε μετοχές. Τα  ETFs (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια) είναι εξαιρετικά διαδεδομένα στο εξωτερικό ανω την μέγιστη διασπορά επενδυτικού κινδύνου εξασφαλίζουν τα Funds of Funds που ίσως αποτελούν την πιο ενδιαφέρουσα επενδυτική επιλογή.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το χαρτοφυλάκιο ενός αμοιβαίου ονομάζεται ενεργητικό και τοποθετείται κυρίως σε ομόλογα, μετοχές και προθεσμιακές καταθέσεις. Ο επενδυτής (μεριδιούχος) συμμετέχει στα πραγματοποιηθέντα κέρδη / ζημιές σε ποσοστό ανάλογο με το ύψος των κεφαλαίων που έχει τοποθετήσει. Όλοι οι επενδυτές έχουν το δικαίωμα να λάβουν το κεφάλαιο τους και τα κέρδη τους, ρευστοποιώντας το ποσοστό που τους ανήκει όταν αυτοί το αποφασίσουν.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) αποτελούν ένα επενδυτικό εργαλείο αρκετά διαδεδομένο στην Ελλάδα. Το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο στην χώρα ιδρύθηκε το 1972 (από την Εθνική Τράπεζα). Η μεγάλη ανάπτυξη και διάδοση αυτής της μορφής επένδυσης επήλθε στην δεκαετία 1990 οπότε και εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την σχετική αγορά. Σήμερα η λειτουργία των αμοιβαίων κεφαλαίων ρυθμίζεται από τον Νόμο 3283/2004.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τα πλεονεκτήματα των τοποθετήσεων σε αμοιβαία κεφάλαια έναντι άλλων μορφών επένδυσης αφορούν:

→ Επαγγελματική Διαχείριση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου με χαμηλές προμήθειες συναλλαγών

→ Δυνατότητα διασποράς κινδύνου (μέσω χρήσης παραγώγων κτλ)

→ Εύκολη είσοδος και έξοδος (αγορά / ρευστοποίηση μεριδίων)

→ Δυνατότητα εύκολης μεταφοράς κεφαλαίου από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σε ένα άλλο της ίδιας εταιρίας διαχειρίσεως (ΑΕΔΑΚ).

→ Εύκολη παρακολούθηση πορείας της επένδυσης (μέσα από το διαδίκτυο, εφημερίδες κτλ)

→ Αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας που διέπει την λειτουργία του θεσμού των αμοιβαίων κεφαλαίων και στην Ελλάδα.

→ Η ελάχιστη συμμετοχή σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αφορά συνήθως ένα μικρό ποσό.

→ Ο κάτοχος (μεριδιούχος) ενός αμοιβαίου κεφαλαίου δε φορολογείται για τα κέρδη που προέρχονται από αυτό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια διακρίνονται σε πολλές κατηγορίες ανάλογα με την επενδυτική τους φιλοσοφία αλλά και το ρίσκο που είναι διατεθειμένα να αναλάβουν για λογαριασμό των μεριδιούχων τους. Σε κάθε περίπτωση το επενδυτικό προφίλ κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου ορίζεται από τον κανονισμό σύστασης του και είναι γνωστό στους επενδυτές εκ των προτέρων.

Τα αμοιβαία κεφάλαια διακρίνονται κυρίως στις παρακάτω κατηγορίες:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Κίνδυνος και Απόδοση Χαμηλά – Επενδυτικός Ορίζοντας Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Αποτελούν την πιο ασφαλή τοποθέτηση από όλες τις κατηγορίες. Επενδύουν σε ποσοστό άνω του 65% του ενεργητικού τους σε  καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς και δευτερευόντως επενδύουν σε κρατικά ομόλογα. Δεν προβλέπονται τοποθετήσεις σε μετοχές.

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κίνδυνος και Απόδοση Χαμηλά – Επενδυτικός Ορίζοντας Μεσοπρόθεσμος

Επενδύουν σε ποσοστό άνω του 65% του ενεργητικού τους σε κρατικά ομόλογα και δευτερευόντως σε προθεσμιακές καταθέσεις. Μπορούν να επενδύουν σε μετοχές μόλις το 10% του ενεργητικού τους.

ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κίνδυνος και Απόδοση Μέση – Επενδυτικός Ορίζοντας Μέσο-Μακροπρόθεσμος

Συνδυάζουν επενδύσεις σε ομόλογα, προθεσμιακές καταθέσεις, μετοχές κτλ. Επενδύουν σε κάθε κατηγορία ποσοστό μικρότερο από το 65% του ενεργητικού τους. Κατʼ ελάχιστον διαθέτουν το 10% του ενεργητικού τους σε μετοχές και 10% σε ομόλογα.

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κίνδυνος και Απόδοση Υψηλά – Επενδυτικός Ορίζοντας Μακροπρόθεσμος

Επενδύουν σε ποσοστό άνω του 65% του ενεργητικού τους σε μετοχές. Αποτελούν τοποθετήσεις υψηλού επενδυτικού κινδύνου.

FUNDS OF FUNDS

Κίνδυνος και Απόδοση Ανάλογα με το είδος του Α/Κ

Τα αμοιβαία κεφάλαια αυτού του τύπου επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε τουλάχιστον 5 άλλα αμοιβαία κεφάλαια. Επιτυγχάνεται έτσι μεγαλύτερη διασπορά χαρτοφυλακίου προς όφελος των μεριδιούχων.

INDEX FUNDS

Κίνδυνος και Απόδοση Υψηλά – Επενδυτικός Ορίζοντας Μακροπρόθεσμος

Τα αμοιβαία κεφάλαια αυτού του τύπου επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε μετοχές ενώ το χαρτοφυλάκιό τους παρακολουθεί τη σύνθεση κάποιου δείκτη της χρηματιστηριακής αγοράς (π.χ. του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών - ΧΑΑ).

■ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Κίνδυνος και Απόδοση Πολύ Υψηλά – Επενδυτικός Ορίζοντας Μεσοπρόθεσμος

Τα αμοιβαία κεφάλαια αυτού του τύπου επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (Futures, Options, Interest Rate Swaps κτλ). Ελλοχεύουν σημαντικότατους κινδύνους για τους επενδυτές αλλά και ενδεχόμενα πολύ υψηλές αποδόσεις.

 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τι είναι μια Α.Ε.Δ.Α.Κ.:

Α.Ε.Δ.Α.Κ. ονομάζεται η εταιρία που έχει ως σκοπό την διαχείριση ενός ή πολλών αμοιβαίων κεφαλαίων. Συνάμα δύναται να παρέχει επενδυτικές συμβουλές καθώς επίσης και υπηρεσίες φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων. Για την διαχείριση του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου η Α.Ε.Δ.Α.Κ. εισπράττει προμήθεια που εκφράζεται ως ποσοστό επί του καθαρού ενεργητικού του, ανάλογα με τι ορίζει ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ενεργητικό / Καθαρό Ενεργητικό:

Ενεργητικό είναι το σύνολο της περιουσίας ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Το μέγεθος του ενεργητικού μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με τις αγορές / πωλήσεις μεριδίων αλλά και τα κέρδη / ζημιές από τις τοποθετήσεις που πραγματοποιεί ένα αμοιβαίο κεφαλαίο. Στο τέλος κάθε ημέρας το σύνολο του ενεργητικού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αποτιμάται σε τρέχουσες τιμές και αφού αφαιρεθούν τα έξοδα προκύπτει το καθαρό ενεργητικό.

Αίτηση Συμμετοχής:

Ονομάζεται η αίτηση που υποβάλλει ένας επενδυτής σε μια ΑΕΔΑΚ προκειμένου να αγοράσει μερίδια και συμμετέχει σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Αίτηση Εξαγοράς:

Ονομάζεται η αίτηση που υποβάλλει ένας επενδυτής (μεριδιούχος πλέον) σε μια ΑΕΔΑΚ προκειμένου να ρευστοποιήσει ένα μέρος ή την συνολική τοποθέτηση του (μερίδια).

Τιμή Διάθεσης Μεριδίου:

Αποτελεί την τιμή στην οποία ο επενδυτής δύναται να αγοράσει ένα μερίδιο ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου από μια ΑΕΔΑΚ. Υπολογίζεται εάν από την καθαρή τιμή ενός μεριδίου προστεθεί η προμήθεια αγοράς όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Τιμή Εξαγοράς Μεριδίου:

Αποτελεί την τιμή στην οποία ο επενδυτής δύναται να ρευστοποιήσει τα μερίδια του σε μια ΑΕΔΑΚ.  Υπολογίζεται εάν από την καθαρή τιμή ενός μεριδίου αφαιρεθεί η προμήθεια εξαγοράς όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου:

Η καθαρή τιμή ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται μετά τη διαίρεση του συνολικού ενεργητικού με τον συνολικό αριθμό μεριδίων.

Υπεραξία:

Η αύξηση της τιμής ενός μεριδίου εξαιτίας της πραγματοποίησης κεφαλαιακών κερδών.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει τις Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) και υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Θεματοφύλακας:

Ονομάζεται η Τράπεζα στην οποία κατατίθεται η περιουσία ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου  και που είναι υπεύθυνη να συνυπογράφει τις εκθέσεις που υποβάλλονται. Παράλληλα ο Θεματοφύλακας εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι διατάξεις του Νόμου 3283/2004.

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου:

Αποτελεί το καταστατικό που ορίζει μεταξύ άλλων τις επιτρεπόμενες επενδύσεις, τους όρους διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων και γενικότερα την λειτουργία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.

Τι είναι τα ETFs (Exchange Traded Funds)

Τα Exchange Traded Funds (ETFs) είναι διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια σχεδιασμένα να παρακολουθούν την πορεία ενός δείκτη (Για παράδειγμα του δείκτη FTSE 100). Οι συνολικές τοποθετήσεις σε ETFs παγκοσμίως υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 800 δις ευρώ.

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:

► Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ελλάδα)

► Investment Company Institute (ΗΠΑ)

► European Securities and Markets Authority (Ευρώπη)

► Global Association of Investment Professionals (CFA Institute)

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest.gr χωρίς την σχετική άδεια.

Share:
Go to Top