Το JESSICA είναι το ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές). Η πρωτοβουλία ανάπτυξης του προγράμματος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA παρέχεται η ευχέρεια στα κράτη μέλη και στις Περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν μέρος των πόρων που λαμβάνουν από την ΕΕ, προκειμένου να επενδύσουν, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων (εκχώρηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, εγγυήσεων, ή συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα) σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

ΠΡΩΤΟΒΟ ΥΛΙΑ (Ε.Ε.) JESSICA 

Το Jessica δεν θα λειτουργεί ως μηχανισμός επιδότησης έργων αλλά συγχρηματοδότησής τους και αποτελεί διασφάλιση κεφαλαίων για την υλοποίηση ώριμων έργων μεσαίου και μικρού μεγέθους ακόμα και μετά το ΕΣΠΑ.

Για την ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου προ-απαιτείται η δημιουργία δύο Ταμείων. Το ένα από αυτά θα είναι το «Ταμείο Χαρτοφυλακίου», το οποίο θα συγκροτηθεί σε εθνικό επίπεδο, με πόρους τόσο από τα Τομεακά όσο και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Καταρχήν, οι πόροι του Ταμείου αυτού ανέρχονται σε 258 εκατ. Ευρώ. Συνδιαχειριστής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου θα είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Σε περιφερειακό επίπεδο θα λειτουργήσουν «Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης», προκειμένου, ως ενδιάμεσοι φορείς, να προωθήσουν την αξιοποίηση των παραπάνω πόρων, προσελκύοντας και πρόσθετα κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα, για τη χρηματοδότηση σχεδίων αστικής ανάπτυξης. Διαχειριστές των ΤΑΑ μπορεί να είναι:

 • Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (π.χ. τράπεζα)
 • Εταιρεία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας
 • Άλλο σχήμα (με αποδεδειγμένες ικανότητες διαχείρισης)
 • Τα επενδυτικά προγράμματα που μπορούν να ενταχθούν στo
 • JESSICA ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες/τομείς:
 • Επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων περιοχών
 • Αστικές υποδομές (χώροι στάθμευσης και πρασίνου, διαμόρφωση υποδομών δρόμων)
 • Δημόσια δίκτυα (μεταφοράς, ύδρευσης & αποχέτευσης, ενεργειακά)
 • Υποδομές ανάπτυξης επιχειρηματικότητας (τεχνολογικά πάρκα, συστάδες επιχειρήσεων)
 • Υγεία/εκπαίδευση (νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, παν/μια, Ε&Τ)
 • Τουρισμός (ξενοδοχεία, χώροι αναψυχής)
 • Αποκατάσταση “ιστορικών” κτιρίων
 • Πολιτιστικά κέντρα και χώροι αναψυχής πολλαπλών χρήσεων

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ειδική σελίδα που έχει φτιαχτεί για το Jessica και περιέχεται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  (http://www.eib.org)

Ειδική σελίδα για το Jessica:

http://www.eib.org/products/technical_assistance/jessica/

 

Investment & Technology Solutions 17/1/2011

Share:

Πλήρης οδηγός στα Ελληνικά για την επένδυση σε Μετοχές, Συνάλλαγμα και Κρυπτονομίσματα

Go to Top