Το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής JEREMΙE “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές ως μεσαίες επιχειρήσεις”, αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την υποστήριξη των Μικρομεσαίων και των Μεσαίων Επιχειρήσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Οι “κοινοί” πόροι της πρωτοβουλίας δύνανται να προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η συγκεκριμένη δράση καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Στη συνέχεια ακολουθούν τα βασικά στοιχεία της.

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ JEREMIE 2016 (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΔΑΝΕΙΩΝ)

 

Τι είναι η πρωτοβουλία JEREMIE

Το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής JEREMΙEJoint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές ως μεσαίες επιχειρήσεις”, αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την υποστήριξη των Μικρομεσαίων και των Μεσαίων Επιχειρήσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Οι “κοινοί” πόροι της πρωτοβουλίας δύνανται να προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η συγκεκριμένη δράση καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Στη συνέχεια ακολουθούν τα βασικά στοιχεία της.

Βασικός στόχος του JEREMIE είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων με τη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές σε επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λ.π – αλλά όχι επιχορηγήσεις). Αυτό δύναται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη γιατί στα κονδύλια που δεσμεύονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, προστίθενται και ιδιωτικά κεφαλαία σε επίπεδο χρηματοοικονομικών εργαλείων. Το γεγονός ότι οι ενισχύσεις που δίνονται στις ΜΜΕ είναι επιστρεπτέες, επιτρέπει τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων που κατευθύνονται στις δράσεις αυτές. Μεταξύ των βασικών λόγων που υιοθετείται το JEREMIE είναι ότι οι επιχορηγήσεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία μετά το 2013 ενδέχεται να μειωθούν. Συνεπώς, είναι αναγκαία η μετάβαση σε βιώσιμα μέτρα πολιτικής.

Επιλέχθηκε η υλοποίηση της πρωτοβουλίας μέσω Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Holding Fund) με διαχειριστή αυτού το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Βασικός ρόλος του διαχειριστή του Holding Fund είναι να συνθέτει τις προδιαγραφές για τα Επιχειρησιακά Σχέδια και να επιλέγει τους ενδιάμεσους οργανισμούς (π.χ. χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις/αναφορές σε σχέση με τις επενδύσεις, να προσελκύει κοινοπραξίες επενδυτών, να συνεργάζεται στενά με τις εθνικές/περιφερειακές αρχές κ.λπ. Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου επιλέγει επίσης (μέσω ανοικτής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια) τους κατάλληλους Ενδιάμεσους Οργανισμούς (financial intermediaries) για τη χορήγηση των ενισχύσεων στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Καταρχήν, οι πόροι του Ταμείου αυτού ανέρχονται σε 250 εκατ και θα αφορούν στην ενίσχυση καινοτομικών επιχειρηματικών σχεδίων σε κλάδους όπως είναι αυτός των Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που πρωοθούνται είναι τα εξής: 

  1. Funded Risk Sharing - αφορά σε χορήγηση δανείων (έως 100.000 €) σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή προσφάτως ιδρυθείσες). Για το εν λόγω προϊόν οι επιλεγέντες Ενδιάμεσοι Οργανισμοί (Τράπεζες) θα συνεισφέρουν αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση των δανείων, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης μειωμένου σε σχέση με την αγορά επιτοκίου.
  2. Microfinance - αφορά σε χορήγηση μικροπιστώσεων (έως 25.000 €) σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή προσφάτως ιδρυθείσες). Και εδω, για το εν λόγω προϊόν οι επιλεγέντες Ενδιάμεσοι Οργανισμοί (Τράπεζες) θα συνεισφέρουν αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση των δανείων, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης μειωμένου σε σχέση με την αγορά επιτοκίου.
  3. Equity risk capital financing– αφορά σε χορήγηση κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Με δεδομένο το κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πρόκειται να δημιουργηθούν εργαλεία για επένδυση σε πραγματικά start-ups τεχνολογικής καινοτομίας που βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο όπως και σε early stage εταιρίες. Τα εργαλεία αυτά θα στοχεύουν επίσης στη προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων ακόμα και από το εξωτερικό έτσι ώστε οι νέοι επιστήμονες, το αξιόλογο νέο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και οι υπάρχουσες εταιρίες που διαθέτει η χώρα σε αυτό τον τομέα, να μπορέσουν, επιτέλους, να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επενδύσεις σε καινοτόμες αγορές.

 

Σύνοψη στοιχείων δράσης JEREMIE

Μέσω της εν λόγω δράσης θα χορηγηθούν δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ήτοι:

α) κεφάλαια κίνησης για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής  δραστηριότητας ή την επέκταση υφιστάμενης δραστηριότητας ή/και

β) δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια για την απόκτηση υλικών και άυλων παγίων στοιχειών.

 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., I.K.E.) που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι οποίες πληρούν σωρρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

Είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη

επιχείρηση).

·         Απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)

·         Εμφανίζουν έως Ευρώ 50 εκατ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό Ευρώ 43 εκατ.

·         Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας

·         Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί  ενισχύσεων ήσσονος σημασίας» (οι συνολικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν εγκριθεί κατά την τελευταία τριετία δε μπορούν να υπερβαίνουν τις €200.000, ειδικά για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων  το όριο περιορίζεται στις €100.000).

·         Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας - πλην εξαιρέσεων, εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

 

Επιλέξιμες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τη Δράση

 

1. Επενδυτικά Δάνεια:

Επιλέξιμες θεωρούνται όλες οι ανεξόφλητες δαπάνες που είναι συναφείς με το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης που υποβάλλεται μέσω του αιτήματος της επιχείρησης και δεν περιλαμβάνονται στην παράγραφο των μη επιλέξιμων δαπανών. Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες:

·         Δημιουργία – Διαμόρφωση – Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων

·         Μηχανήματα και εξοπλισμός

·         Αγορά Λογισμικού σχεδίου.

 

2. Κεφάλαιο Κίνησης:

Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης όπως  είναι οι δαπάνες για αγορά εμπορευμάτων, αποθεμάτων ή πρώτων υλών, κόστος απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργικά έξοδα κ.λπ.

Η Τράπεζα θα πρέπει να ελέγχει ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο.

Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα  θα πρέπει να μεριμνά ώστε το προϊόν του δανείου να άγεται για την εκπλήρωση του σκοπού της χρηματοδότησης και να τηρούνται στο δανειακό φάκελο τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

Μη επιλέξιμες δαπάνες

  · Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό.

· Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

· Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με τις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα στις επιχείρησης και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).

· Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).

· Δαπάνες που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.

· Δαπάνες που έχουν εξοφληθεί σε ημερομηνία προγενέστερη της εκταμίευσης.

 

Χαρακτηριστικά πιστοδοτικών προϊόντων της δράσης

 

1. Ύψος δανείου:

Ελάχιστο ποσό € 10.000

Μέγιστο ποσό € 2.000.000

 

2. Διάρκεια δανείου:

2.1 Επενδυτικό Δάνειο: Από 3 έως 10 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος η οποία μπορεί να είναι μέχρι το 1/3 της διάρκειας του δανείου με μέγιστη διάρκεια τους 24 μήνες.

2.2 Κεφάλαιο Κίνησης:  Από 1 έως 4 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος η οποία μπορεί να είναι μέχρι το 1/3 της διάρκειας του δανείου με μέγιστη διάρκεια τους 12 μήνες.

Κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος οι τόκοι θα είναι απαιτητοί.

 

3. Επιτόκιο:

Το τελικό επιτόκιο που επιβαρύνει τον πελάτη λαμβάνοντας υπόψη ότι το 50% του δανείου προέρχεται από το ΕΤαΕ και είναι άτοκο, θα είναι σταθερό και δεν θα υπερβαίνει το 4,2%  πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%).

 

4. Εξόφληση δανείου:

Επενδυτικό Δάνειο: Με 3μηνες ή 6μηνες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Κεφάλαιο Κίνησης: Με 3μηνες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

 

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης προεξόφλησης). Το ποσό της πρόωρης καταβολής δεν επαναχορηγείται.

 

5. Έξοδα δανείου:

1,5% επί του εγκεκριμένου ποσού του δανείου με ανώτατο ποσό € 400.

 

6. Εξασφαλίσεις - Καλύμματα

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη λήψη ενοχικών ή εμπράγματων εξασφαλίσεων. Το συνολικό ύψος δανείων ανά επιχείρηση που θα χορηγηθούν μόνο με ενοχικές εξασφαλίσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις € 40.000.

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης JEREMIE

To σύνολο του ποσού του δανείου θα πρέπει να έχει εκταμιευθεί το αργότερο έως την 30.06.2016.
 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ειδική σελίδα που έχει φτιαχτεί για τo JEREMIE και περιέχεται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων:

http://www.eif.org

Ειδική σελίδα για το JEREMIE:

http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/index.htm


 

◘ Νικήτας Δ.

 

Investment & Technology Solutions
12
/1/2016
Share:

Πλήρης οδηγός στα Ελληνικά για την επένδυση σε Μετοχές, Συνάλλαγμα και Κρυπτονομίσματα

Go to Top