Σημαντική βοήθεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποτελέσουν τα τραπεζικά δάνεια με κρατικές εγγυήσεις που έρχεται να προσφέρει από το Σεπτέμβριο του 2011 το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Πρόκειται για τέσσερα (4) νέα εγγυοδοτικά προϊόντα καθώς και για την παράταση μέχρι του τέλους του 2012 του προγράμματος του ΕΤΕΑΝ που παρέχει εγγυήσεις χαμηλότοκων τραπεζικών δανείων σε επιχειρηματίες που θέλουν να αγοράσουν πρώτες ύλες και εμπορεύματα. Επίσης, άλλα τρία (3) νέα Ταμεία του ΕΤΕΑΝ, συνολικού προϋπολογισμού 1,755 δισεκατομμυρίων ευρώ, δημιουργούνται, για την απρόσκοπτη δανειοδότηση επιχειρήσεων στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες. Τα νέα ταμεία του ΕΤΕΑΝ απευθύνονται επίσης τόσο στους αγρότες όσο και στους αλιείς…

ΝΕΑ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πρόκειται για τα εξής ταμεία:

Α) ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του ΕΤΕΑΝ, προϋπολογισμού 1,20 δις ευρώ, για χαμηλότοκα δάνεια εντός ή εκτός Αναπτυξιακού Νόμου. Η συνεισφορά από το ΕΣΠΑ είναι 460 εκατ. Ευρώ, και ξεκίνησε από τις 20/07/2011

Β ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ του ΕΤΕΑΝ, προϋπολογισμού 105 εκατ. Ευρώ, το οποίο παρέχει χαμηλότοκα δάνεια για επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη, υδατοκαλλιέργεια, ιχθυοκαλλιέργεια και σε επιχειρήσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.

Γ) ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του ΕΤΕΑΝ, προϋπολογισμού 450 εκατ. Ευρώ, το οποίο παρέχει χαμηλότοκα δάνεια για επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ξεκινώντας, αναφέρεται ότι το πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ που παρέχει εγγυήσεις χαμηλότοκων δανείων σε επιχειρηματίες που θέλουν να αγοράσουν πρώτες ύλες και εμπορεύματα έλαβε παράταση μέχρι του τέλους του 2012. Ακολουθούν τα σημαντικότερα στοιχεία του προγράμματος:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρατείνεται ως το τέλος του 2012 το εγγυοδοτικό προϊόν του ΕΤΕΑΝ ‘’’Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών’’. Το προϊόν καλύπτει βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα ανάγκες των επιχειρήσεων δηλαδή αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων με σκοπό την παραγωγή προς πώληση προϊόντων και υπηρεσιών με τη χρήση μακροπρόθεσμων τοκοχρεολυτικών δανείων διάρκειας έξι (6) ετών (με περίοδο χάριτος 12 μήνες και αποπληρωμή δόσεων  δανείου ανά εξάμηνο)

 

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΤΕΑΝ (2011)

Συνεχίζοντας, τα τέσσερα (4) νέα εγγυοδοτικά προϊόντα που θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβρη του 2011 είναι τα εξής:

 

1) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΠΩΣ Π.Χ. ‘’ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ’’ και ‘’ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ’’

Το προϊόν καλύπτει την ανάγκη των επιχειρήσεων για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, και αυτό το προϊόν είναι διάρκειας δύο (2) ετών (με περίοδο χάριτος 6 μήνες). Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου ανά επιχείρηση, θα ανέρχεται σε 30.000 ευρώ.

 

2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Το συγκεκριμένο προϊόν αφορά υπό σύσταση, νεοσύσαστες επιχειρήσεις, νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατομμύρια ευρώ.

 

3) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με το πρόγραμμα αυτό θα καλύπτονται δαπάνες για επενδύσεις πάγιων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς και άϋλων παγίων. Το πρόγραμμα αναφέρεται στις  υπό σύσταση, νεοσύσαστες, νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατομμύρια ευρώ, είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής και δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

 

4) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να προχωρήσουν σε εξαγωγές  χρειάζονται κεφάλαιο κίνησης και απευθύνονται στις τράπεζες προκειμένου αυτές να τους εξασφαλίσουν κάποια δανειοδότηση. Μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) εξασφαλίζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ και για διάστημα μέχρι 4 μήνες.

Τα χρηματοδοτούμενα μέσω τραπεζών δάνεια δεν θα έχουν κανένα άλλο προαπαιτούμενο παρά μόνο την ασφάλιση τους  στον ΟΑΕΠ, χωρίς να χρειάζονται άλλες εγγυήσεις.

Το προϊόν αυτό θα τρέξει λίγο αργότερα (περίπου σε ένα μήνα), προσφέροντας  ουσιαστικά σημαντικό κεφάλαιο ως προχρηματοδότηση των εξωστρεφών επιχειρήσεων. 

 

Συνδέσεις:

Η επίσημη ιστοσελίδα για το ΤΕΜΠΜΕ

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Η επίσημη ιστοσελίδα για το JEREMIE

Η επίσημη ιστοσελίδα για το Jessica

 

 

Investment & Technology Solutions 26/8/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.

Share:

Πλήρης οδηγός στα Ελληνικά για την επένδυση σε Μετοχές, Συνάλλαγμα και Κρυπτονομίσματα

Go to Top