Η νέα Δράση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» ενεργοποιήθηκε για το 2016. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται στη συνεργαζόμενη τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αίτησης. Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους. Σκοπός η ενίσχυση της ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω χρηματοδοτικών προϊόντων που προέρχονται από τη συνεπένδυση (σε αναλογία 1:1) μεταξύ του Ταμείου και της εκάστοτε Τράπεζας. Συνοπτικά στη δράση εντάσσονται όλα τα δανειακά προϊόντα που ανήκουν σε δυο κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται από τα 2 υποπρογράμματα.

Νέα Δράση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται στη συνεργαζόμενη τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αίτησης. Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.  

 

Α) ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα χορηγηθούν δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ήτοι: α) κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1236/2011 της Επιτροπής και υπό τους εκεί όρους και προϋποθέσεις χορήγησης κεφαλαίων κίνησης, όπως ερμηνεύθηκαν από την από 8−2−2012 Επιτροπή Συντονισμού των Ταμείων) ή/και β) δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια ενταγμένα στον Ν. 3299/2004 ή άλλα επενδυτικά σχέδια, που δεν έχουν υλοποιηθεί σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

1) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σκοπός: η ενίσχυση της ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω χρηματοδοτικών προϊόντων που προέρχονται από τη συνεπένδυση (σε αναλογία 1:1) μεταξύ του Ταμείου και της εκάστοτε Τράπεζας. Συνοπτικά στη δράση εντάσσονται όλα τα δανειακά προϊόντα που ανήκουν σε δυο κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται από τα 2 υποπρογράμματα.

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία και την κατάθεση του δανειακού σας φακέλου στη συγκεκριμένη δράση

Υποπρόγραμμα 1 (Μεσομακροπρόθεσμα Δάνεια):

Περιγραφή

Ύψος Δανείου

Διάρκεια Δανείου

Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια

επιχειρήσεων

α) που εντάχθηκαν στον Ν.

3299/2004 β) που εντάχθηκαν σε άλλα

προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και γ) δεν

εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης

και δεν έχουν υλοποιηθεί

€ 10.000-€ 800.000

Σημείωση: Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για ένα επενδυτικό σχέδιο

5-12έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη

 

Υποπρόγραμμα 2 (Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης):

Περιγραφή

Ύψος Δανείου

Διάρκεια Δανείου

Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού)

€ 10.000-€ 300.000

έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Σημείωση: Το παραπάνω όριο ορίζεται ανά επιχείρηση

Έως 48 μήνες

 

 

2) Δικαιούχοι της Δράσεως

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., I.K.E.) που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

·         Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση).

·         απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)

·         εμφανίζουν έως Ευρώ 50 εκατ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό Ευρώ 43 εκατ.

·         Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας

·         Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί  ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»

·         Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες

·         Επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση του Ε.Τ.Ε.ΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή ευρίσκονται σε ισχύ και τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων δανείων

·         Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας - πλην εξαιρέσεων, εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

3) Επιλέξιμες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τη Δράση

Α. Υποπρόγραμμα 1 :

Η εκάστοτε Τράπεζα  θα πρέπει να ελέγχει ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από τα χορηγούμενα δάνεια είναι αυτές που έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί στον Ν. 3299/2004 ή άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά στην χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου.

Β. Υποπρόγραμμα 2 :

Η εκάστοτε Τράπεζα  θα πρέπει να ελέγχει  ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε επενδύσεις που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση.

Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ.

4) Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις

·                Παράνομες Ενισχύσεις (Επιχειρήσεις, για τις οποίες  εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά).

·                Μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι ΕΤΕΑΝ ΑΕ (Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο δάνειο).

·                Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 de minimis

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006,  συνεπώς δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη στις δράσεις της παρούσας οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

 i.       στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000) του Συμβουλίου

ii.       στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων

iii.       στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, όπως ισχύει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.    Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις

2.    Όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς

iv.       με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, εφ’ όσον η αιτούμενη ενίσχυση συνδέεται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα 

v.       στον τομέα του άνθρακα

vi.       στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων εφ’ όσον η αιτούμενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών

vii.       οι προβληματικές επιχειρήσεις

 

Επίσης, αποκλείονται:

·                Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί.

·                Οι Επιχειρήσεις  του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.)

·                Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κλπ.)

·                Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθώς και οι επιχειρήσεις του κλάδου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κλπ) και επιχειρήσεις εκμεταλλευόμενες οπλικά συστήματα.

Επισημαίνεται ότι για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που δραστηριοποιείται πχ στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και  στον τριτογενή τομέα), θα λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως).

5) Μη επιλέξιμες δαπάνες:

·                Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό.

·                Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

·                Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος στις παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή.

·                Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με τις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα στις επιχείρησης και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).

·                Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).

 

Β) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

1) Διάρκεια δανείου:

Επενδυτικό Δάνειο: από 5 έως 12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.

Κεφάλαιο Κινήσεως:  έως 48 μήνες

2) ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ* που επιβαρύνει τον πελάτη λαμβάνοντας υπόψη ότι το 50% του δανείου προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ και είναι άτοκο:

i)             4,45% σταθερό για δάνεια που θα δοθούν χωρίς εξασφαλίσεις και

ii)           3,9% για δάνεια που θα δοθούν με εξασφαλίσεις.

* πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%), η οποία εφαρμόζεται στο 50% του δανείου.

3) Τρόπος εξυπηρετήσεως

Με 3μηνες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης προεξόφλησης.)

4) ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΩΝ:

0,5% του αρχικού ποσού του δανείου με ανώτατο ποσό € 2.000 και κατώτατο €100

Αλγεβρική παράσταση: €100  ≤  0,5% επί του αρχικού ποσού του δανείου ≤ €2.000  

5) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ:

Ενοχικές ή Εμπράγματες[1] Εξασφαλίσεις. Για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 120% του ποσού του δανείου.

i. Για χρηματοδότηση επενδύσεων:

Εγγραφή Προσημείωσης έως το 120% της αξίας του δανείου καθώς και λήψη Προσωπικών Εγγυήσεων.

Για χρηματοδοτήσεις ΑΠΕ θα λαμβάνεται ως εξασφάλιση η ενεχύραση των μελλοντικών απαιτήσεων από τον εκάστοτε Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και η λήψη Προσωπικών Εγγυήσεων.

 

ii. Για Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης:

Εγγραφή Προσημείωσης έως το 120% της αξίας του δανείου καθώς και λήψη Προσωπικών Εγγυήσεων.

Δυνατότητα χρηματοδότησης με τη λήψη μόνο Προσωπικών Εγγυήσεων και για δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ύψους μέχρι €40.000.

 

Γ) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 

To 100% του συνολικού συνεπενδυόμενου ποσού της Δράσης πρέπει να έχει εκταμιευθεί πλήρως σε δάνεια προς επιχειρήσεις μέχρι την 31/09/2016.

 

Επισημαίνεται ότι, θα τηρείται χρονική σειρά προτεραιότητας για την ένταξη των επιχειρήσεων στο ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση και μέχρι εξαντλήσεως των προϋπολογισμών.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δράση του ΤΕΠΙΧ δεν πραγματοποιείται στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας καθώς έχουν εξαντληθεί οι πόροι του προγράμματος 

 

[1] Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία δηλαδή η κατοικία που συγκεντρώνει σωρευτικά δυο ιδιότητες:

i) Είναι η μοναδική κατοικία του επιχειρηματία και της οικογένειας του και

ii) Ο επιχειρηματίας και η οικογένεια του διαμένει μόνιμα σε αυτή.

 

◘ Νικήτας Δ.

 

 

Investment & Technology Solutions

12/1/2016

Share:

Πλήρης οδηγός στα Ελληνικά για την επένδυση σε Μετοχές, Συνάλλαγμα και Κρυπτονομίσματα

Go to Top