Πως ορίζεται (βάσει ΕΕ) η Πολύ Μικρή, η Μικρή, η Μεσαία και η Μεγάλη Επιχείρηση και τι είναι οι ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)

Ο ορισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της ΕΕ γίνεται με βάση τον αριθμό του προσωπικού, το ύψος του κύκλου εργασιών και το ύψος του ετήσιου ισολογισμού μιας επιχείρησης.

 

Πως ορίζεται η Πολύ Μικρή Επιχείρηση

Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους (ΕΜΕ) και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

 

Πως ορίζεται η Μικρή Επιχείρηση

Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους (ΕΜΕ) και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

 

Πως ορίζεται η Μεσαία Επιχείρηση

Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους (ΕΜΕ) και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

 

Πως ορίζεται η Μεγάλη Επιχείρηση

Ως μεγάλη επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους (ΕΜΕ), ή / και  της οποίας ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. 

 

Τι είναι οι ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)

Ο αριθμός ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) αντιπροσωπεύει τον ετήσιο αριθμό των εργαζομένων μιας επιχείρησης ανάλογα με τις ημέρες που έχουν εργαστεί. Για να υπολογιστεί πρέπει να διαιρεθεί ο ετήσιος αριθμός ημερών εργασίας μιας επιχείρησης δια 300 ημέρες. Μια επιχείρηση πχ που είχε πέρυσι 450 ημέρες εργασίας θεωρείται ότι απασχολεί 1,5 ΕΜΕ.

 

Πηγή: Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.

 

Share:

Συνδέσεις:

το FxStreet.gr αναλύει αποκλειστικά την Αγορά Συναλλάγματος (Forex)..

το TradingCenter.org περιέχει πληροφορίες για το πως θα κάνετε σωστό Trading...

Go to Top