Οι απαραίτητες άδειες για την ίδρυση μονάδων επεξεργασίας γάλακτος και προϊόντων αυτού.

ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΙΔΡΥΣΗ:

Άρθρα 6,7,8 της Υγ. Δ/ξης Α1β/8577/83 (Για τα Τυροκομεία και Υ.Δ.18-8-54 ΦΕΚ 176/Β/1-9-54), άρθρο 15 Ν. 1579/85, άρθρο 73 Υγειονομικού Κανονισμού

(Οι ΟΤΑ χορηγούν μόνο άδεια ίδρυσης η άδεια λειτουργίας χορηγείται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία με απόφαση Νομάρχη).

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Π.Δ. 430/81. ΟΡΟΙ: Π.Δ. 430/81, άρθρο 52 Υ.Δ. Α1β/8577/83, Υ.Δ. ΔΥΑ 2262/60 ΦΕΚ 155/Β/60, Υ.Δ. 39220/10058/16-10-71 ΦΕΚ 946/Β/25-11-71(Για Τυροκομεία και Υ.Δ. 18-8-54).

ε) Επεξεργασία γάλακτος και προϊόντων του ­

- Υγ. Δ/ξη ΔΥΑ 2262/16.3.6, ΦΕΚ 155/1960 τεύχος Β: " Περί υγιεινής του γάλακτος και των προϊόντων αυτού ".

- Υ.Δ. 39/2220/71: " Περί καθορισμού μικροβιακού φορτίου παστεριωμένου γάλακτος και ελέγχου αυτού ".

- Υγ. Δ/ξη υπ' αριθμ. Ε1γ 9791/1.9.62, ΦΕΚ 355/1962 τεύχος Β: "

Περί τυροκομείων ".

- ΥΔ 18.8.54: " Περί όρων ίδρυσης και λειτουργίας τυροκομείων ".

Διευκρινιστικές εγκύκλιοι για γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα:

- Γνωμοδότηση 633/ερ.51/84 " Τυροκομεία ".

- Εγκ. ΥΥΠ και ΚΑ Α1β/7469/6/8/87 " Εργαστήρια παραγωγής γιαούρτης ".

- Εγκ. ΥΥΠ αρ. Α1β/2250/7.3.86 " Τυροκομεία, Αλλαντοποιεία ".

- Εγκ. ΥΥΠ αρ. Α1β/1885/20/22.85 " Πώληση γάλακτος από πλανόδιους ".

- Εγκ. ΥΥΠ αρ. Α1β/3426/24.4.85 " Πώληση γάλακτος κατ' οίκον ".

- Εγκ. ΥΥΠ Α1β/11837/εγκ.85/84 " Κύπελα γιαούρτης ".

- Εγκ. ΥΥΠ Α1β/3645/25.4.85 " Κύπελα γιαούρτης ".

- Εγκ. ΥΥΠ Α1β/4777/29.5.85 " Κύπελα γιαούρτης ".

- Κώδικας τροφίμων ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης. Γενικό Χημείο του κράτους ( 1971 ). Μέρος Α. Τρόφιμα και ποτά, άρθρα 79-84.

- Π.Δ. 430/4.5.1981: " Περί των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης ειδικής άδειας λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών επεξεργασίας γάλακτος ".

­

 

ΓΙΑ ΜΠΕ:

Λοιπόν βασική περιβαλλοντική νομοθεσία:
1) Νόμος 1650/1985 (ΦΕΚ 160/Α')
2) Νόμος 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α') (Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. & 96/61 Ε.Ε.).
3) ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 ΦΕΚ 1022/Β' Περί κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το Ν. 1650 και το Ν.3010
4) ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104 του 2003 ΦΕΚ 332/Β' Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.).
5) ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021 του 2003 ΦΕΚ 1391/Β' Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων (Οπωσδήποτε να τη λάβεις υπόψιν σου γιατί μπορεί να καθυστερήσει η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έως και έναν μήνα επιπλέον εάν δεν ακολουθήσεις τις διατάξεις της).

 

 

Investment & Technology Solutions

9/8/2014

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest.gr 

Share:
Go to Top