Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης και δυσφήμισης της χώρας, οι  προσπάθειες των Ελληνικών Επιχειρήσεων για προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια – ΟΑΕΠ" εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ενίσχυση των εξαγωγών. Οι Ελληνικές εξαγωγές κατά το τελευταίο έτος εμφανίζουν έντονη αυξητική τάση, όπως ακολουθεί. Ακολουθούν τα βασικά στοιχεία του προγράμματος Εξωστρέφεια Επιχειρήσεων του ΟΑΕΠ αλλά και πληροφορίες για την ταυτότητα και τα υπόλοιπα προγράμματα του οργανισμού.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΟΑΕΠ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΗΠΤΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

-Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβούν σε εξαγωγές.

-Για να μπορέσει να συμμετάσχει μία εταιρεία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πρέπει να είναι ασφαλισμένη στον Οργανισμό.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τον Ιανουάριο του 2012. Σε περίπτωση που εμφανιστεί μεγάλη συμμετοχή από επιχειρήσεις, θα πάρει παράταση για έναν ακόμα χρόνο.

■  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Σκοπός  του προγράμματος είναι η ενίσχυση 500 περίπου εξαγωγικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΑΕΠ αρχικά θα διαθέσει το ποσό των 3 εκατ. ευρώ. Ο οργανισμός έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασία με τις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ και MARFIN, οι οποίες και θα προσφέρουν τα χαμηλότοκα δάνεια. Η λήψη των δανείων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα  έχει απλώς ως προαπαιτούμενο την ασφάλισή τους στον ΟΑΕΠ, χωρίς να χρειάζονται άλλες εγγυήσεις και εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σε περίπτωση απορρόφησης των κονδυλίων, ο Οργανισμός θα παραχωρήσει αντίστοιχα ποσά σε κάθε τράπεζα.

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Οι όροι χορήγησης  θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί (χαμηλά επιτόκια) και το ύψος της χρηματοδότησης θα φτάνει μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ και για διάστημα μέχρι τέσσερις μήνες. Λειτουργώντας λοιπόν ως εγγυητής ο ΟΑΕΠ δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν κεφάλαια κίνησης για να πραγματοποιήσουν τις εξωστρεφείς δραστηριότητες τους.

Οι εξαγωγικές πιστώσεις, για τις οποίες προβλέπονται οι εξασφαλίσεις, πρέπει να είναι βραχυχρόνιας διάρκειας (μέχρι 12 μήνες) και αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες.

 

■  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΠ

Στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» μπορούν να ενταχθούν τιμολόγια τα οποία έχουν ήδη ασφαλισθεί στον ΟΑΕΠ, άρα ο εξαγωγέας πρέπει να έρθει πρώτα σε επαφή με τον ΟΑΕΠ ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1) Ο Εξαγωγέας συμπληρώνει την αίτηση ασφάλισης, συνοδευόμενη από καταθετήριο Τράπεζας για την συμμετοχή του στα έξοδα για την λήψη εμπορικών πληροφοριών. Αποστέλλει και τα δύο στον ΟΑΕΠ.

2) Ο ΟΑΕΠ ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα (φερεγγυότητα) των αλλοδαπών αγοραστών και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της έρευνας καθορίζεται το ύψος των Πιστωτικών Ορίων.

3) Ο Εξαγωγέας ενημερώνεται από τον ΟΑΕΠ για τα εγκριθέντα πιστωτικά όρια καθώς και για τους όρους ασφάλισης ( ποσοστό κάλυψης- ασφάλιστρο).

4) Αποδοχή των εγκριθέντων πιστωτικών ορίων και των όρων ασφάλισης από τον Εξαγωγέα.

5) Έκδοση και  Υπογραφή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου μεταξύ ΟΑΕΠ - Εξαγωγέα.

6) Ο Εξαγωγέας αποστέλλει στον ΟΑΕΠ τα ασφαλιζόμενα τιμολόγια καταβάλλοντας ταυτόχρονα τα αναλογούντα ασφάλιστρα (αποστολή στον ΟΑΕΠ του καταθετηρίου της τράπεζας). 

7) Ο Εξαγωγέας με αίτημά του προς τον ΟΑΕΠ ζητά την ένταξη συγκεκριμένων ασφαλισμένων τιμολογίων στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» αναφέροντας την συμμετέχουσα στο Πρόγραμμα Τράπεζα.

8) Η Τράπεζα ενημερώνεται από τον ΟΑΕΠ για τα τιμολόγια που έχουν ασφαλισθεί και δύναται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».

9) O Εξαγωγέας απευθύνεται στην Τράπεζα για την χρηματοδότησή του, ισόποση της ασφαλισμένης αξίας των τιμολογίων του και μέχρι 200.000 ευρώ, με αποπληρωμή έως 4 μήνες, με ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις, υπό τον όρο πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια».

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΟΑΕΠ)

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) συστάθηκε με το Ν.1796/88, είναι αυτόνομος Οργανισμός με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ, διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, ενώ το Εγγυοδοτικό του Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 1,47 δις ευρώ. Ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει, έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής, τις εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες του εξωτερικού για την πώληση προϊόντων, υπηρεσιών, ή ακόμα κατασκευής τεχνικών έργων. Ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει επίσης, έναντι πολιτικών κινδύνων, τις επενδύσεις που πραγματοποιούν Έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτερικό. Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι, μπορεί να είναι εμπορικοί, πολιτικοί και καταστροφικοί. Οι κυριότεροι εμπορικοί κίνδυνοι μη πληρωμής είναι η πτώχευση, η υπερημερία του ξένου αγοραστή – οφειλέτη, οι κυριότεροι πολιτικοί κίνδυνοι είναι η απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος, η κήρυξη δικαιοστασίου, η ακύρωση της άδειας εισαγωγής, κλπ και οι κυριότεροι καταστροφικοί κίνδυνοι είναι ο σεισμός, οι θεομηνίες κλπ.

 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΠ

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα αυτό αφορά την ασφάλιση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (διάρκειας μέχρι 12 μηνών) έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής και  αποτελεί το βασικότερο έργο που μέχρι σήμερα επιτελεί ο ΟΑΕΠ Εννοείται φυσικά, ότι η ασφάλιση μπορεί να καλύπτει εξαγωγές όχι μόνο αγαθών, αλλά και υπηρεσιών.

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Το Πρόγραμμα αυτό αφορά ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (2-5 χρόνια), ή μακροπρόθεσμης διάρκειας (πάνω από 5 χρόνια), έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για «επί πιστώσει» πώληση προϊόντων που δικαιολογεί εξόφληση σε περισσότερα του ενός χρόνια. Πρόκειται για «ενδιάμεσα» ή «κεφαλαιουχικά» προϊόντα μεγάλης αξίας (μηχανήματα, καλώδια, τηλεπικοινωνιακό υλικό, αγωγοί, κλπ.).

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Από το 1996, ο ΟΑΕΠ προσφέρει Προγράμματα Ασφάλισης Τεχνικών Έργων που εκτελούν ελληνικές τεχνικές εταιρίες στο εξωτερικό. Μέσω των Προγραμμάτων αυτών, καλύπτονται οι εμπορικοί και πολιτικοί κίνδυνοι μη πληρωμής της αξίας του έργου από τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς - Οφειλέτες των ξένων χωρών. Έτσι, ο ΟΑΕΠ μπορεί και βοηθά τις Ελληνικές τεχνικές εταιρίες κατά τον εξής διττό τρόπο: Πρώτον, εξασφαλίζει την πληρωμή για την εκτέλεση του έργου, και δεύτερο, συμβάλλει έμμεσα στην εξεύρεση χρηματοδότησης του έργου από κάποια τράπεζα, αφού παρέχει στην ασφαλισμένη τεχνική εταιρία το δικαίωμα εκχώρησης της απαίτησης για αποζημίωση από τον ΟΑΕΠ στη χρηματοδοτούσα τράπεζα, σαν εγγύηση (collateral).

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Ο ιδρυτικός νόμος του ΟΑΕΠ (Ν.1796/1988) εκσυγχρονίστηκε ώστε να προσφέρει ασφάλιση της μορφής «Πίστωσης στον Αγοραστή» (Buyer's Credit). Ενώ στην μορφή Supplier's Credit, ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει άμεσα των Έλληνα εξαγωγέα, στο Πρόγραμμα Ασφάλισης Πιστώσεων στον Αγοραστή, Buyer's Credit, ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει την πίστωση που παρέχει η Τράπεζα (Ελληνική ή το υποκατάστημα ξένης Τράπεζας στην Ελλάδα) στον αλλοδαπό εισαγωγέα προκειμένου αυτός να αγοράσει Ελληνικά προϊόντα.

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


Από το 1996, ο ΟΑΕΠ προσφέρει Προγράμματα Ασφάλισης Επενδύσεων Εξωτερικού έναντι πολιτικών κινδύνων. Ως ασφαλιζόμενη επένδυση νοείται η νόμιμη μεταβίβαση από την Ελλάδα, προς την αλλοδαπή επιχείρηση στη χώρα υποδοχής, χρηματικών αξιών των οποίων ο ασφαλισμένος έχει την ελεύθερη διάθεση, προς απόκτηση τίτλων ισοδύναμων κατά το ελληνικό εταιρικό δίκαιο προς μετοχές, για την υλοποίηση νόμιμης, έγκυρης και ισχυρής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής επιχείρησης. Επίσης μπορούν να καλυφθούν ασφαλιστικά και τα μερίσματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο αυτά που θα διανεμηθούν από την αλλοδαπή επιχείρηση προς τον ασφαλισμένο και προορίζονται προς επαναπατρισμό.

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η σημερινή συγκυρία στο διεθνές εμπόριο καθιστά την αύξηση της "εξωστρέφειας" δύσκολη υπόθεση, αφού επικρατεί σκληρός ανταγωνισμός όσον αφορά στις παρεχόμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, ενώ παράλληλα υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι μη πληρωμής, λόγω της οικονομικής και πολιτικής αστάθειας που επικρατεί. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων με τις υπηρεσίες που προσφέρει, προσπαθεί όχι να χρηματοδοτήσει αλλά να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων, προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα και τις  υπηρεσίες τους στις αγορές του εξωτερικού. Είναι προς όφελος όλων των εταιρειών που έχουν ή σκοπεύουν να αποκτήσουν εξωστρεφή προσανατολισμό, να επιδιώξουν την επαφή τους με τον Οργανισμό. 

 

◘ Ν. Δημητρόπουλος

 

Εξωτερικές Συνδέσεις:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΕΜΠΜΕ

 

Στοιχεία επικοινωνίας με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων:

Γραφεία Αθηνών: Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ 105 64

Τηλ.: +30 (210) 3310017-20,

Fax: +30 (210) 3244074.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web – site: www.oaep.gr

Γραφεία Θεσσαλονίκης:

Τηλ.: +30 (2310) 548718

Fax: +30 (2310) 548762

 

Investment & Technology Solutions

14/11/2011

Share:

Πλήρης οδηγός στα Ελληνικά για την επένδυση σε Μετοχές, Συνάλλαγμα και Κρυπτονομίσματα

Συνδέσεις:

το FxStreet.gr αναλύει αποκλειστικά την Αγορά Συναλλάγματος (Forex)..

το TradingCenter.org περιέχει πληροφορίες για το πως θα κάνετε σωστό Trading...

Go to Top