Στην Ελλάδα κυκλοφορούν σήμερα περίπου 35.000 φορτηγά δημόσιας χρήσης, εκ των οποίων τα 22.000 είναι εθνικών μεταφορών, τα 10.000 είναι νομαρχιακά, τα 2.000 είναι διεθνών μεταφορών και τα υπόλοιπα είναι βυτιοφόρα. Οι εθνικές οδικές μεταφορές συμμετέχουν σε ποσοστό 7% επί του ΑΕΠ της Ελλάδας και αναλογούν στο 98% των συνολικών εγχώριων μεταφορών. Στο νέο πρόγραμμα επιδότησης «Εκσυγχρονισμός των Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ενισχύονται τόσο υφιστάμενες όσο και νέες επιχειρήσεις. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως και 70% ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως και 180.000 ευρώ. Για πρώτη φορά επιχορηγούνται τόσο η αγορά νέων οχημάτων όσο και κάποια λειτουργικά έξοδα. Η Δημόσια Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα επιδότησης ολοκληρώθηκε και αναμένεται πλέον η επίσημη προκήρυξη του…

Πρόγραμμα Επιδότησης: «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» 

Ολοκληρώθηκε η  δημόσια διαβούλευση για το πρόγραμμα  επιδότησης «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών». Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση στοχευόμενων επενδύσεων στον τομέα των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, από υφιστάμενες επιχειρήσεις και μεμονωμένους ιδιοκτήτες οχημάτων που λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας. Μέχρι σήμερα αυτός ο τομέας της εθνικής  οικονομίας, αν και συμμετέχει σε ποσοστό 7% στο ΑΕΠ της χώρας, δεν έχει ενισχυθεί τόσο από Εθνικό όσο και από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επιχορήγησης. Το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη), και αφορά τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

 

ΠΟΙΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ:

  • Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των αμιγώς χερσαίων οδικών μεταφορών, με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης». Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχουν τη νομική μορφή που ορίζεται στον πρόσφατο νόμο 3887/2010 περί οδικών και εμπορευματικών μεταφορών.
  • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν από την 1/1/2009 θα πρέπει να έχουν σε ισχύ νόμιμη άδεια λειτουργίας (ή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της).
  • Οι υπό σύσταση εταιρείες, καθώς και αυτές που ιδρύθηκαν πριν από την εφαρμογή του Ν.3887 (30/10/2010) θα πρέπει να είναι ΑΕ ή ΕΠΕ.

 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο Προϋπολογισμός της πρότασης δύναται να ανέρχεται από 30.000 ευρώ έως 180.000 ευρώ ενώ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών των τελευταίων 3 διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων αν δεν υπάρχουν 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις).

-Στο νέο πρόγραμμα επιδότησης ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis με όριο τις 100.000 ευρώ.

-Η ίδια συμμετοχή κάθε επενδυτή θα πρέπει να ανέρχεται κατ' ελάχιστον στο 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού έργου.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

 

Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 70%

-Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) χώρων συνεργείων, στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης  

-Εξοπλισμός (μετασκευής οχήματος, φόρτωσης – εκφόρτωσης, συνεργείου συντήρησης και επισκευή, πρατηρίου υγρών καυσίμων)

-Αγορά οικοπέδου

-Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας

-Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ.

-Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα. Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙ.ΠΕ. για περίοδο ενός έτους

-Άϋλες δαπάνες (παρακολούθηση έργου, εκπόνηση μελετών, ISO, ενέργειες προώθησης)

-Για τις νέες (έναρξη μετά την 31/12/2008) και υπό σύσταση επιχειρήσεις, καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών κλπ.

 

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 35% ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ & 25% ΣΤΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

-Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων, με περιβαλλοντική βελτίωση.

-Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους εργαζομένων σε μειονεκτική θέση κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008.

 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

 

ΕΠΙΛΕΞIΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Οι προτάσεις που μετά την αξιολόγηση συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω του 50%, κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά και επιλέγονται αυτές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 50% του ύψους της επιχορήγησης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισής τους, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Ο στόχος του νέου προγράμματος επιδότησης είναι ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, αποσκοπώντας στην επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος. Παράλληλα, στόχο αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών ρύπων και η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Ένας ακόμη βασικός στόχος του προγράμματος είναι η οδική ασφάλεια, η ασφαλής μεταφορά εμπορευμάτων καθώς και η διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, προς όφελος του καταναλωτή. 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν περίπου 35.000 φορτηγά δημόσιας χρήσης, εκ των οποίων τα 22.000 είναι εθνικών μεταφορών, 10.000 νομαρχιακά, 2.000 είναι διεθνών μεταφορών και τα υπόλοιπα βυτιοφόρα. Οι εθνικές οδικές μεταφορές αναλογούν στο 98% των μεταφορών, σε σχέση με τα άλλα μέσα που εκτελούν μεταφορές στο εσωτερικό της χώρας και συμβάλλουν στο συνολικό κόστος των εμπορευμάτων.

 

Συνδέσεις:

► Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

► Περισσότερα προγράμματα επιχορήγησης για το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες από το Capitalinvest 

 

Investment & Technology Solutions

23/7/2011

Share:
Go to Top