Το Νέο αυτό Πρόγραμμα επιχορήγησης εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε μια σειρα από στρατηγικούς τομείς που περιλαμβάνει την Πληροφορική, Τεχνολογία, Βιομηχανία Τροφίμων, Δημιουργικές Βιομηχανίες, Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, και Υγεία. Επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί έως 31/12/2015. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως και 50% των δαπανών και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό έργο από 15.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν απαιτείται φυσικός φάκελος με δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνον αφού η επενδυτική πρόταση κριθεί επιχορηγούμενη.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" με προϋπολογισμό € 130.000.000 (διαιρεμένο) σε 2 Κύκλους.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 7/4/2016 έως 20/5/2016

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι μεταξύ 15.000€ και 200.000€.

Επιπρόσθετα ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω 8 στρατηγικούς τομείς:

•Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

•Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

•Υλικά / Κατασκευές

•Εφοδιαστική Αλυσίδα

•Ενέργεια

•Περιβάλλον

•Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

•Υγεία

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:

•Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή

•Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:

•α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή

β. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

•Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Κωδικός Κύριας Δραστηριότητας)

•Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

•Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως το 40% του προϋπολογισμού)

•Μηχανήματα – Εξοπλισμός (έως το 90% του προϋπολογισμού))

•Άϋλες Δαπάνες (έως 100% του προϋπολογισμού, και σε κάθε περίπτωση έως 100.000 ευρώ)

•Μισθολογικό κόστος έως 2 εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ. Δεν είναι δυνατή η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού. (έως το 40% του προϋπολογισμού)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλέξιμων δαπανών ορίστηκε η ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος επιδότησης. Δηλαδή οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11/02/2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

H διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ:

Πραγματοποιείται Ηλεκτρονική Υπολοβολή της κάθε επενδυτικής πρότασης.

Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΑ:

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων και Παραρτήματα (11/2/2016) (PDF)

 


Capitalinvest.gr
Share:
Go to Top