Παρουσιάζονται τρία χρηματοδοτικά προϊόντα μέσα από το αναπτυξιακό πρόγραμμα JEREMIE. Τα προγράμματα αυτά είναι: το "Νέα Επιχειρηματικότητα" με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκ.ευρώ, το "Μικροδάνεια" με συνολικό προϋπολογισμό 60 εκ ευρώ και το "Ψηφιακή Στρατηγική" με συνολικό προϋπολογισμό 180 εκ ευρώ. Το επόμενο τρίμηνο αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες στοχευμένες προκηρύξεις στο πλαίσιο του JEREMIE, ύψους πάνω από 30 εκατ. ευρώ...ΤΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE

Τα 3 Προγράμματα:

  1. «Νέα Επιχειρηματικότητα»

Έχει συνολικό προϋπολογισμό 120 εκ. €

Αφορά χορήγηση δανείων έως 100.000 € σε μικρές και πολύ μικρές νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που έχουν έως και 3 χρόνια λειτουργίας και προσωπικό μέχρι 50 άτομα.

Αιτήσεις για ευνοϊκή δανειοδότηση, με επιτόκιο που ξεκινά κάτω από 3% και περίοδο αποπληρωμής από 36 έως 72 μήνες, έχουν ξεκινήσει από 22 Φεβρουαρίου.

  1. «Μικροδάνεια»

Έχει συνολικό προϋπολογισμό 60 εκ €

Αφορά χορήγηση δανείων έως 25.000 €, με όρους αντίστοιχους του πρώτου προϊόντος, σε πολύ μικρές επιχειρήσεις όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας.

Το προϊόν θα διατεθεί στην αγορά μέχρι τον Απρίλιο.

  1. «Ψηφιακή Στρατηγική»

Έχει συνολικό προϋπολογισμό 180 εκ €

Αφορά χορήγηση δανείων έως 500.000 € σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 250 άτομα, που θα κάνουν επενδύσεις στους τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το προϊόν αυτό υπολογίζεται ότι θα βοηθήσει 2.000 περίπου επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές.

Το προϊόν θα διατεθεί στην αγορά μέχρι τον Μάιο.

Το επόμενο τρίμηνο αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες στοχευμένες προκηρύξεις στο πλαίσιο του JEREMIE, ύψους πάνω από 30 εκατ. Ευρώ.

 

Τι είναι το πρόγραμμα  JEREMIE
Το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής JEREMΙE “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές ως μεσαίες επιχειρήσεις”, αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την υποστήριξη των Μικρομεσαίων και των Μεσαίων Επιχειρήσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Οι “κοινοί” πόροι της πρωτοβουλίας δύνανται να προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Δεν αποκλείεται και η χρήση αμιγώς ιδιωτικών κεφαλαίων (π.χ από το χρηματοπιστωτικό σύστημα), εάν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων χρηματοδοτικών πρακτικών αφορούν:

  • Ανακύκλωση (Revolving): χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, το ποσό αποπληρωμής των οποίων επαναχρηματοδοτεί νέα έργα (δυνατότητα μελλοντικής επαναξιοποίησης πόρων).
  • Μόχλευση (Leverage): δυνατότητα συνδυασμού δανείων με ιδιωτικούς πόρους (προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων).
  • Πηγές Κεφαλαίων (Sources of funding): διάθεση πόρων από τα επιχειρησιακά προγράμματα (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο) και συνδυασμός τους με πρόσθετη χρηματοδότηση από τον Όμιλο της ΕΤΕπ.
  • Διαχείριση Κεφαλαίων (Fund of funds): κεντρική μονάδα διαχείρισης περισσοτέρων του ενός ταμείων.

 

Capitalinvest.gr 

8/3/2011

Share:
Go to Top