Η νέα δράση Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όλης της Ελληνικής Επικράτεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ, και διαθέτουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Περίοδος υποβολής από 6/2/2019 έως 19/4/2019 και επιχορήγηση 50% σε Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 έως 150.000 ευρώ...

 

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας για το Εμπόριο, την Εστίαση, και την Εκπαίδευση

 • Προϋπολογισμός Δράσης: € 60.000.000
 • Περίοδος υποβολής: από 6/2/2019 έως 19/4/2019
 • Επιλέξιμοι Προϋπολογισμοί: Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €
 • Είδος Ενίσχυσης: Επιχορήγηση 50%
 • Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

 

Προϋποθέσιες Συμνμετοχής -Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,

 • να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης,

 • να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Παρεμβάσεις για:
  • εξοικονόμηση ενέργειας
  • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
  • διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
  • Μηχανήματα - Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
  • εξοικονόμηση ενέργειας
  • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ  
 • Μεταφορικά μέσα
  • μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
  • έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
 • Ψηφιακή προβολή
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Δαπάνες μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

 • Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 • Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf). 

Συνδέσεις & Σχετικά αρχεία

 

 

Υποβολή Προτάσεων:

Αν σας ενδιαφέρει να καταθέσετε επενδυτική πρόταση, στείλτε μας ένα μήνυμα με τον ενδιάφερον σας στο email: itshellas(at)yahoo.gr

Το ενδιάφερον σας για την υποβολή επενδυτικής πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

(1) το ονοματεπώνυμο σας

(2) ενα τηλέφωνο επικοινωνίας

(3) τον ΚΑΔ (Κωδικός Επιχειρηματικής Δραστηριότητας) της επιχείρησης σας

 

Capitalinvest.gr

3/1/2019

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου χωρίς την σχετική άδεια.

Share:
Go to Top