Για όσους επενδυτές προετοιμάζουν να καταθέσουν επενδυτικές προτάσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 ή του νέου Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011, παρουσιάζεται το βοηθητικό σημείωμα για την Καινοτομία. Η ύπαρξη Καινοτομίας σε μια επενδυτική πρόταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά την βαθμολόγηση της, και κατά συνέπεια, κρίνει σε μεγάλο βαθμό την τελική επιλεξιμότητας της. Θεωρείται πλέον προαπαιτούμενο στοιχείο τόσο στα σχέδια νέων όσο και στα σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων ενώ μπορεί να αποκτά τόσο τεχνολογική όσο και μη-τεχνολογική μορφή. Μεταξύ άλλων παρουσιάζονται και κάποια παραδείγματα. Η καινοτομία μπορεί να είναι τόσο τεχνολογική όσο και μη-τεχνολογική.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Η Καινοτομία σε μια επενδυτική πρόταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά την βαθμολόγηση της, και κατά συνέπεια κρίνει σε μεγάλο βαθμό την τελική επιλεξιμότητα της. Θεωρείται πλέον προαπαιτούμενο στοιχείο τόσο στα σχέδια νέων όσο και στα σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων.

 

ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η Καινοτομία ορίζεται ως «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής». Εναλλακτικά μπορεί να ορισθεί ότι η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, την αφομοίωση και την εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.

Μια Καινοτόμα Δράση μπορεί να είναι ριζοσπαστική, ή σταδιακή (ανάλογα με τις αλλαγές σε υφιστάμενες λειτουργίες μιας επιχείρησης) και μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στην διοικητική δομή ενός οργανισμού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση με τους πελάτες ή καταναλωτές).

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ως τεχνολογική καινοτομία ορίζεται :

α.  Η εισαγωγή στην αγορά  ενός  νέου ή σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά συστατικά, προστιθέμενες χρήσεις ή τη φιλικότητα προς τον χρήστη, προϊόντος (υλικού αγαθού ή υπηρεσίας),   ή,

β. Η εισαγωγή στην επιχείρηση μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου παροχής και διανομής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα (της διαδικασίας) θα πρέπει να είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής και διανομής. Καθαρά οργανωτικές ή διοικητικές μεταβολές δεν περιλαμβάνονται στην τεχνολογική καινοτομία.

Επιπρόσθετα, η τεχνολογική καινοτομία πρέπει να  βασίζεται στα αποτελέσματα νέων τεχνολογικών εξελίξεων, νέων συνδυασμών υπαρχουσών τεχνολογιών ή στη χρησιμοποίηση άλλου είδους γνώσεων που αποκτήθηκαν από την επιχείρηση. Οι μεταβολές καθαρά αισθητικής φύσεως δεν περιλαμβάνονται.

 

ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Οργανωτική μη τεχνολογική καινοτομία είναι η εφαρμογή νέων μεθόδων ή μεταβολών των μεθόδων, όσον αφορά τη δομή ή τη διοίκηση της επιχείρησης, που αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης των γνώσεων στην επιχείρηση, της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή της αποτελεσματικότητας των ροών εργασίας.

Μη τεχνολογική καινοτομία εμπορίας είναι η εφαρμογή νέων ή  βελτιωμένων σχεδίων ή μεθόδων πώλησης που αποσκοπούν στην αύξηση της ελκυστικότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή στην είσοδο σε νέες αγορές.

 

Α) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και δεν εξαντλεί όλες τις περιπτώσεις.

 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Καινοτομία προϊόντος / διαδικασίας

 • Νέες μέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων / υπηρεσιών µε νέες πρώτες ύλες
 • Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών
 • Προϊόντα βιοτεχνολογίας
 • Νέες ενεργειακές τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα
 • Φάρμακα βιολογικής βάσης
 • Νέες διαγνωστικές μέθοδοι στην ιατρική ή στην παραγωγή
 • Τεχνολογίες αισθητήρων
 • Προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη ή περιβάλλοντος
 • Συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων
 • Αξιοποίηση απορριμμάτων / αποβλήτων.
 • Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης ανά μονάδα προϊόντος / υπηρεσίας
 • Ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγική / παροχή υπηρεσιών
 • Μέθοδος μέτρησης και ελέγχου διαδικασιών ή/και ποιότητας των προϊόντων µε αισθητήρες
 • Συστήματα που μετρούν και ελέγχουν τα αποθέµατα των προϊόντων
 • Εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής (π.χ. αυτοματοποιημένη γραµµή παραγωγής)
 • Εισαγωγή προγραµµάτων προσομοίωσης για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των τελικών ή και των ενδιάµεσων µεθόδων της παραγωγής και των προϊόντων

 

2 ΕΜΠΟΡΙΟ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Καινοτομία «προϊόντος» ή διαδικασίας

 • Εισαγωγή οικολογικών προϊόντων στη σειρά των αγαθών
 • Νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης
 • Εισαγωγή επιπρόσθετων υπηρεσιών: συνδυασμένες υπηρεσίες (π.χ. τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξέταση και πιστοποίηση υπηρεσιών)
 • Πώληση απευθείας στον πελάτη - Ηλεκτρονική ανταλλαγή προϊόντων
 • Μείωση ενεργειακού «αποτυπώματος» παραγωγικών διαδικασιών
 • Μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου των φορτίων
 • Ψηφιακός χειρισμός προϊόντων
 • Εισαγωγή καναλιών άμεσης επανατροφοδότησης μεταξύ πελάτη-παραγωγού
 • Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. σε οπτικούς δίσκους)
 • Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών για συντονισµό όλων των απαιτήσεων των πελατών

 

3 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

 • Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές (π.χ. αγροτικό τομέα)
 • Ανάπτυξη ευέλικτου και φιλικού προς το χρήστη λογισµικού
 • Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού πρωτότυπου προϊόντος / διεργασίας / παροχής υπηρεσίας.
 • Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης.
 • Εξ΄ αποστάσεως συντήρηση λογισµικού και παροχή συμβουλών
 • Παροχή νέων εφαρμογών και προγραμμάτων πολυµέσων
 • Εφαρμογές εκπαίδευσης εξ αποστάσεως
 • Εφαρμογή θερµογραφικών και μεθόδων / τεχνικών μη – καταστροφικών ελέγχων στην αποτίµηση τεχνικών συστημάτων.
 • Εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης.
 • Εφαρμογές τηλε-ιατρικής

 

Β) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ   ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Είναι σηµαντικό να γίνει διάκριση µεταξύ της τεχνολογικής καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών και της μη τεχνολογικής καινοτομίας (οργάνωσης και εµπορίας). Για παράδειγμα:

 • Τα πιστοποιητικά ISO ή η εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας είναι τεχνολογική καινοτομία µόνο όταν συνδέονται άµεσα µε την εισαγωγή νέων ή σηµαντικά βελτιωµένων διαδικασιών.
 • Η δημιουργία μίας απλής ιστοσελίδας µε πληροφορίες, χωρίς on-line νέες και πρωτότυπες υπηρεσίες δεν αποτελεί καινοτομία. Αν υπάρχουν οι πρωτότυπες υπηρεσίες τότε αποτελεί παράδειγμα μη τεχνολογικής καινοτομίας
 • Οι οργανωτικές καινοτομίες θεωρούνται τεχνολογικές µόνο στην περίπτωση που βασίζονται σε νέες τεχνολογικές εφαρμογές και επιφέρουν μετρήσιμες αλλαγές στην απόδοση, για παράδειγμα αύξηση στην παραγωγικότητα ή στις πωλήσεις.

 

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ

Ένα σηµαντικό κριτήριο για όλα τα είδη καινοτομίας είναι ότι πρέπει να περιέχουν µία σηµαντική αλλαγή / διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), τις διαδικασίες, τις µεθόδους εµπορίας ή τις οργανωτικές δοµές και πρακτικές της επιχείρησης. ∆εν είναι λοιπόν καινοτομία αλλαγές οι οποίες:

(1) έχουν µικρή σηµασία ή εμβέλεια ή δεν επιφέρουν ικανό βαθµό νεωτερισμού στην επιχείρηση όπως:

 • διακοπή χρήσης µίας διαδικασίας, µεθόδου εµπορίας ή εµπορικής εκμετάλλευσης ενός προϊόντος,
 • αλλαγές προερχόμενες αποκλειστικά από µεταβολές των τιµών των παραγωγικών συντελεστών,
 • απλή αντικατάσταση ή αναβάθμιση ενός προϊόντος ή διαδικασίας ή συσκευασίας
 • παραγωγή επί παραγγελία
 • εποχιακές και άλλες κυκλικές μεταβολές.

(2) επιφέρουν “άλλες δημιουργικές βελτιώσεις”, όπου ο νεωτερισµός δεν αφορά τη χρήση ή τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά απόδοσης των προϊόντων, ούτε τον τρόπο παραγωγής ή και διανοµής τους, αλλά την αισθητική ή άλλες υποκειμενικές ιδιότητες, όπως αλλαγές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθµό στη μόδα ή γενικά αλλαγές αισθητικής φύσεως.

 

Πηγή αποτέλεσε ο Οδηγός του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007 – 2013

 

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Στα πλαίσια του προγράμματος του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα 2011» η καινοτομία που θα περιλαμβάνεται σε κάθε επιχειρηματική πρόταση πρέπει λαμβάνει τις παρακάτω μορφές:

ι) Επιστημονική ή/και Τεχνολογική: αξιοποίηση επιστημονικής ή / και τεχνολογικής φύσεως ιδέας, πρωτότυπης λύσης προβλήματος, ανακάλυψης ή συνδυασμού διαθέσιμων γνώσεων ή/και τεχνολογιών.

ιι) Μη-Τεχνολογική: εφαρμογή μιας  καινοτόμου ιδέας ή εφαρμογή γνώσης μη τεχνολογικού χαρακτήρα ή καινοτομικός συνδυασμός καλώς καταγεγραμμένης και υφιστάμενης γνώσης, που θα επηρεάσει σημαντικά και θετικά την ανταγωνιστικότητα της προς ίδρυση επιχείρησης ή της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης. Στην κατηγορία αυτή δύναται να περιλαμβάνονται οι καινοτομίες διεργασιών και κατά περίπτωση οι οικολογικές καινοτομίες.

 ιιι) Γίνονται δεκτές και αξιολογούνται προτάσεις/επενδυτικά σχέδια οργανωτικής καινοτομίας ή/και καινοτομίας marketing υπό την προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνουν / συνδυάζονται και με καινοτομίες προϊόντων / υπηρεσιών / διεργασιών.

 

Συνδέσεις:

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)"

 

Investment & Technology Solutions

18/7/2015

Share:
Go to Top