Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων επιδοτείται τόσο μέσα από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ όσο και μέσα από τις επενδυτικές διατάξεις του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Παρουσιάζονται προγράμματα επιδότησης που είναι ενεργά και διαθέσιμα  για την κατάθεση επενδυτικών προτάσεων και που επιχορηγούν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε ποσοστά από 15% μέχρι και 50% επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης αναλύονται οι πιο κρίσιμοι  παράγοντες βαθμολόγησης μιας επενδυτικής πρότασης όπως είναι η τεκμηρίωση της εμπειρίας του επενδυτικού φορέα και ο καινοτομικός χαρακτήρας της επένδυσης.

Σημαντικό κίνητρο για όλους όσους θέλουν να ξεκινήσουν νέα επιχείρηση αποτελεί και το ότι τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ που έχουν ανακοινωθεί το 2011 δεν απαιτούν την τεκμηριωμένη ύπαρξη της ίδιας συμμετοχής...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων βρίσκεται στο στόχαστρο της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα νέα προγράμματα επιδότησης του 2011. Παρακάτω παρουσιάζονται τα σημαντικότερα προγράμματα επιδότησης που είναι ενεργά και περιλαμβάνουν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Χωρίζουμε τα προγράμματα επιδότησης σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το ύψος της επένδυσης.

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από 100.000 ευρώ έως 50 εκ ευρώ)

Αναμφισβήτητα ο Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 αποτελεί το κορυφαίο χρηματοδοτικό εργαλείο μεγάλων επενδύσεων της χώρας. Δίνει έμφαση στο κίνητρο των φοροαπαλλαγών αλλά περιλαμβάνει και την επιχορήγηση κεφαλαίου. Επιλέξιμα θεωρούνται επιχειρηματικά σχέδια όλων των κλάδων της οικονομίας με προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστον 100.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται από 15% έως και 50% ανάλογα με το είδος και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης. Οι καταθέσεις για το 2011 θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις:

■ 1η Φάση : Καταθέσεις έως τα τέλη Μαΐου 2011

■ 2η Φάση : Καταθέσεις έως τα τέλη Οκτωβρίου 2011

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ

Μια σειρά προγραμμάτων επιδότησης του ΕΣΠΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Κάποια από αυτά είναι τοπικά (όπως τα Leader και τα ΟΠΑΑΧ) ενώ άλλα είναι τομεακά και απευθύνονται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας με εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα. Έμφαση δίνεται κυρίως στην μεταποίηση, τον τουρισμό και τους κλάδους της υψηλής τεχνολογίας. 

Από το ΕΣΠΑ ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» το οποίο ξεκινά την 1η Αυγούστου 2011 και διαρκεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011. Επιχορηγεί με 60% καινοτομικά επενδυτικά σχέδια νέων επιχειρήσεων που θα υλοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα. Ο προϋπολογισμός κάθε έργου ανέρχεται από 30.000 ευρώ έως και 300.000 ευρώ για την μεταποίηση και από 20.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ για τους λοιπούς κλάδους

Υπάρχουν και άλλα προγράμματα που ενισχύουν τις νέες επιχειρήσεις αλλά που προς το παρών είναι ανενεργά, όπως:

-η «Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» με ποσοστό επιδότησης 50% (ΕΟΜΜΕΧ)

-η «Μεταποίηση τις Νέες συνθήκες» με ποσοστό επιδότησης 50%

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από 4.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ)

Μικρές επενδύσεις της τάξης των 4.000 ευρώ με 20.000 ευρώ ενισχύονται από δράσεις του ΟΑΕΔ όπως το «Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες». Οι διαδικασίες αίτησης είναι απλές και δεν απαιτείται η ύπαρξη σύνθετου Business Plan. Πληροφορίες για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ δίδονται στις τοπικές υπηρεσίες του Οργανισμού σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ...

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κάθε πρόγραμμα επιδότησης θέτει τους δικούς του στόχους. Ανάλογα με τους στόχους αυτούς διαμορφώνεται και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας κάθε επενδυτικής πρότασης. Κάποιοι από τους πιο συνηθισμένους παράγοντες βαθμολόγησης παρουσιάζονται παρακάτω:

1) ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Αναμφισβήτητα η γνώση και η εμπειρία ενός επενδυτικού φορέα αποτελεί παράγοντα που κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την βιωσιμότητα και κατ’ επέκταση την επιτυχία μιας επένδυσης. Στα προγράμματα επιδότησης η εμπειρία ενός επενδυτικού φορέα αξιολογείται από την:

  • γνώση του αντικείμενου (σπουδές, επαγγελματική προϋπηρεσία, κτλ) 

είτε από:

  • γενική επιχειρηματική του Εμπειρία (διάρκεια σε έτη)
  • επιχειρηματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο (διάρκεια σε έτη)

Η εμπειρία τεκμηριώνεται ως εξής:

Για Νομικά Πρόσωπα

Τεκμηριώνεται από τα έγραφα σύστασης και την έναρξη στην εφορία. Για την αξιολόγηση των επιδόσεων του φορέα στο παρελθόν χρησιμοποιούνται οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί και τα έντυπα Ε1 και Ε3.

Για Φυσικά Πρόσωπα

Τεκμηριώνεται από τα βιογραφικά σημειώματα των βασικών μετόχων (25% και άνω) που πρέπει να συνοδεύονται και από αντίγραφα πτυχίων και από αντίγραφα ενσήμων στο ΙΚΑ. Η παρελθούσα συμμετοχή σε σεμινάρια σχετικά με την επένδυση αυξάνει επίσης την βαθμολόγια των φυσικών προσώπων.

2) ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Η πρωτοτυπία και ο καινοτομικός χαρακτήρας μιας επένδυσης αποτελούν σημαντικό παράγοντα βαθμολόγησης από όλα σχεδόν τα προγράμματα επιδότησης. Η καινοτομία μπορεί να αφορά:

α) Tο αντικείμενο των εργασιών (πχ Νέα Υπηρεσία ή Νέο Προϊόν)

β) Την εισαγωγή μιας νέας καινοτόμου μεθόδου παραγωγής (π.χ. κάποια νέα μέθοδος παραγωγής που μειώνει το κόστος ή κάποια νέα μέθοδος που οδηγεί στην ανακύκλωση)

γ) Την καινοτομία σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης (π.χ. εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που μπορεί να λειτουργεί και ως gateway στο διαδίκτυο).

δ) Τον καινοτόμο τρόπο διάθεσης ενός προϊόντος / υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού (δαπάνες) πρέπει να αφορά αποκλειστικά στην καινοτομία του επενδυτικού σχεδίου.

Διαβάστε Περισσότερα για την Καινοτομία μιας Επενδυτικής Πρότασης στο Capitalinvest

3) ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής σε μια επένδυση δεν είναι απαραίτητη σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Για παράδειγμα στα προγράμματα του ΕΣΠΑ που έχουν ανακοινωθεί το 2011 δεν είναι απαραίτητη. Αντίθετα είναι άκρως απαραίτητη για την συμμετοχή ενός επενδυτή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου της χώρας.

4) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Στα περισσότερα προγράμματα του ΕΣΠΑ που έχουν ανακοινωθεί το 2011 δεν απαιτείται τεκμηρίωση για την ιδιοκτησία ή την πολυετή μίσθωση του χώρου εγκατάστασης μιας επένδυσης. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 απαιτεί και προϋποθέτει είτε την ιδιοκτησία είτε την 15ετή τουλάχιστον μίσθωση του χώρου που θα εγκατασταθεί μια επένδυση.

5) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ο παράγοντας αυτός αφορά την πληρότητα άλλα και τη συνοχή των στοιχείων μιας επενδυτικής πρότασης. Όπου τα στοιχεία μια επενδυτικής πρότασης είναι τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι προσφορές για όλες τις δαπάνες και το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan).

 

Investment & Technology Solutions 13/5/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest.gr χωρίς την σχετική άδεια.

Share:
Go to Top