Το πρόγραμμα επιδότησης ΠΕΠ 2013 για την μεταποίηση, τον τουρισμό και το εμπόριο / υπηρεσίες θα παραμείνει ανοικτό σε καταθέσεις επενδυτικών προτάσεων έως και την 25η Απριλίου 2013. Το πρόγραμμα επιδότησης θα ενισχύσει τόσο επενδυτικά έργα για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων όσο και επενδυτικά έργα υφισταμένων επιχειρήσεων, όλων των νομικών μορφών. Οι επιλέξιμοι προϋπολογισμοί ανέρχονται από 20.000 έως και 300.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 40% έως και 60%. Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν από κτιριακές εργασίες και την προμήθεια εξοπλισμού έως και την πιστοποίηση της επιχείρησης και τις δαπάνες προώθησης. Πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις επιδοτούνται και οι λειτουργικές δαπάνες έως και 20.000 ευρώ…

 

■ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ 2013

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΠ 2013

Από 25/2/2013 έως 25/4/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ 2013

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 456 εκατ. ευρώ.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΠ 2013

α) «Μεταποίηση», από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 300.000 €)

β) «Τουρισμός», από είκοσι χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 300.000 €)

γ) «Εμπόριο-Υπηρεσίες», από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 100.000 €)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Σημειώνεται ότι η ανώτατη διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι 15 μήνες για την Μεταποίηση και 12 μήνες για τον Τουρισμό και το Εμπόριο / Υπηρεσίες.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Μετά την έγκριση της επενδυτικής πρότασης και την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής, έως και το 100% της επιδότησης (με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΠ 2013

1. Υπό σύσταση επιχειρήσεις

2. Νέες επιχειρήσεις

2. Υφιστάμενες επιχειρήσεις, με δύο τουλάχιστον κλεισμένες χρήσεις έως τις 31.12.2011

-Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις franchising οποιασδήποτε μορφής.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΠ 2013

1. Κτίρια και εγκαταστάσεις:

Κτιριακές , ηλεκτρολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις καθώς και εργασίες εκσυγχρονισμού των κτιρίων ή και  γραφείων της επιχείρησης. (Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να γίνουν σε κτίρια που ανήκουν στην επιχείρηση ή που μισθώνονται για διάστημα μεγαλύτερο της 8ετίας).

2) Μηχανήματα και παραγωγικός εξοπλισμός:

Δαπάνες προμήθειας μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου σύγχρονου εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρηση.

3) Μεταφορικά μέσα:

Μεταφορικά μέσα όπως π.χ. φορτηγά. Η δαπάνη γίνεται αποδεκτή μόνο εάν δικαιολογείται επαρκώς από την δραστηριότητα της επιχείρησης και για ποσό έως και 15.000 ευρώ.

4) Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος:

Δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας κλπ. 

5) Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων και προμήθειας εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις ανάγκες της μονάδας. Εξοικονόμησης ή /και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας και για την εξοικονόμηση ύδατος.

6) Συστήματα αυτοματοποίησης:

Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών διαδικασιών, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής.

7) Δικαιώματα Τεχνογνωσίας:

Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας / αδειών εκμετάλλευσης. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.

8) Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας:

Δαπάνες μελέτης και πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών (όπως ISO και άλλα ανάλογα συστήματα διασφάλισης ποιότητας) . Ανώτερο όριο τα 10.000 €

9) Δαπάνες προώθησης:

Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 5% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης. (έως 30.000 €)

10) Αμοιβές συμβούλων:

Δαπάνες για την σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της υλοποίησης με μέγιστο όριο τα 10.000 €.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις:

1) να υλοποιήσουν σχέδιο σε κάποιον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος επιδότησης,

2) να λειτουργούν νόμιμα (ύπαρξη άδειας λειτουργίας όπου απαιτείται),

3) να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

4) να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.,

5) να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,

6) να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ..

Νέες – και Υπό σύσταση Επιχειρήσεις:

1) να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ,

2) να λειτουργούν νόμιμα (ύπαρξη άδειας λειτουργίας όπου απαιτείται),

3) να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

4) να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.

5) να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,

6) να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.,

7) εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΠ 2013

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.

α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής,

β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ όπως αυτών της

ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών.

 

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

-Προσφορές – αναλυτικά προτιμολόγια για την προμήθεια του εξοπλισμού και των λοιπών δαπανών της επένδυσης

-Βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά πτυχίων, κατάρτισης και ενσήμων.

 

 

 

 

Investment & Technology Solutions 26/1/2013

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.

Share:
Go to Top