Το Νέο Πρόγραμμα επιχορήγησης εντάσσεται στο ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους παρακάτω στρατηγικούς τομείς: Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα,  Ενέργεια, Περιβάλλον, Πληροφορική, Τεχνολογία και Υγεία. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με 130 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων.  Το παρόν πρόγραμμα του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 52 εκατ. Ευρώ και αναμένεται να ενεργοποιηθεί του επόμενους μήνες. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 40% των δαπανών και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό έργο από 15.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους παρακάτω στρατηγικούς τομείς: Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα,  Ενέργεια, Περιβάλλον, Πληροφορική, Τεχνολογία και Υγεία.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με 130 εκατ. Ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων.  Το παρόν πρόγραμμα του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 52 εκατ. ευρώ.

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Σύνολο προϋπολογισμού ανά έργο: 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ

Ποσοστό ενίσχυσης: 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10%

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω:

(1)      Η επιχείρηση απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους (ΕΜΕ), και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ

(2)      Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013

(3)      Εξαιρούνται επιχειρήσεις με δραστηριότητες σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό (οι κλάδοι αυτοί θα ενισχυθούν μέσα από άλλα προγράμματα που έρχονται)

(4)      Λειτουργούν σε μια από τις ακόλουθες μορφές: Ατομική Επιχείρηση, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ

(5)      Δεν έχουν λάβει με την μορφή επιχορήγησης πάνω από 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) κατά την τελευταία τριετία

Τα ακριβή ΚΑΔ (κατηγορίες δραστηριοτήτων ) θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος που θα ακολουθήσει της παρούσας προ-δημοσιεύσης.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

 

Σκοπιμότητα της Επιχορήγησης

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν θα πρέπει να έχουν ως σκοπό την αναβάθμιση τους μέσω του τεχνολογικού και εμπορικού εκσυγχρονισμού τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

(1)      ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,

(2)      η απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ,

(3)      ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design,

(4)     η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α,

(5)      η μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα,

(6)      οι αμοιβές τρίτων,

(7)      σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η Πρόσκληση καθώς και το σύνολο των εγγράφων του προγράμματος επιδότησης θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr

Γραμμή επικοινωνίας ΕΣΠΑ: 801 1136 300

 

Capitalinvest.gr

Share:
Go to Top