Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων...

Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» το οποίο αφορά στην επιδότηση νεοσύστατων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων στους τομείς της Μεταποίησης και των Υπηρεσιών. Το πρόγραμμα στοχεύει  στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 190 εκατ. Ευρώ. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε σχεδίου είναι 30.000€ και ο μέγιστος 400.000€. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 45-60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Ημερομηνία λήξης της διαδικασίας υποβολής προτάσεων αποτελεί η Πέμπτη 29.02.2024…

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 • Έναρξη: Δευτέρα 18.12.2023
 • Λήξη: Πέμπτη 29.02.2024 και ώρα 15:00

 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δικαιούχοι στο πρόγραμμα αποτελούν υπό ίδρυση και νεοσύστατες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες του προγράμματος (Μεταποίηση και Υπηρεσίες):

 • Υπό ίδρυση επιχειρήσεις (δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα)
 • Νεοσύστατες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ)
 • Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του επενδυτικού σχεδίου

Περιορισμοί / Δεν μπορούν να λάβουν μέρος:

 • Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου, Εστίασης, και Τουρισμού

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

Τα επενδυτικά σχέδια θα έχουν μέγιστη διάρκεια 24 μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (Δεκέμβριος 2023).

 • Ελάχιστος προϋπολογισμός: 30.000€
 • Μέγιστος προϋπολογισμός: 400.000€

Οι επιλέξιμες δαπάνες ενδεικτικά αφορούν:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Ψηφιακός εξοπλισμός
 • Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:

 • Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
 • Μεταφορικά μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων.

 • 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Το ποσοστό της επιδότησης αυξάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • 10% εάν η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
 • 5% εάν ο επενδυτής δεσμεύεται να απασχολήσει τουλάχιστον 1 άτομο (1 ΕΜΕ), τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)

 • Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρήσεις του Εμπορίου, Εστίασης, και Τουρισμού.

Οι υπό ίδρυση και νεοσύστατες επιχειρήσεις θα  πρέπει να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά στους επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

 

ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η κάθε αίτηση συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα επιδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Προϋπολογισμός Δράσης: 190€ εκατ

 • 41,8€ εκατ για τις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου
 • 148,2€ εκατ. για τις υπόλοιπες περιφέρειες

Για την αξιολόγηση της Δράσης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστον τον βαθμό 70 κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Πρόγραμμα Επιδότησης: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2024»

Γ.Π. για το Capitalinvest.gr (c)

 

Share:
Go to Top