Το Μέτρο 123Α αποτελεί ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης για αγροτικές επενδύσεις και αναμένεται να ξεκινήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2011. Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα επιδοτεί επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων και έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ. Στόχος του μέτρου 123Α είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των μικρών και μεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων, με τη στήριξη τους σε θέματα ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωσης της ποιότητας, καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους. Τα ποσοστά επιδότησης  κυμαίνονται από 40% έως 65% ενώ ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να ανέλθει από 100.000 ευρώ έως και 10.000.000 ευρώ.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ: ΜΕΤΡΟ 123Α -ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Μέτρο 123Α  "Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων"

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ με αριθμό 850 Β/16-5-2011.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Επενδυτικές προτάσεις μπορούν να υποβάλονται από την 7η Οκτωβρίου 2011 έως και την 28η Δεκεμβρίου 2011.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Δικαιούχοι ενίσχυσης στο νέο πρόγραμμα επιδότησης είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ., Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας).

Επιλέξιμο Μέγεθος Επενδυτικών Φορέων:

- Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

- Μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ,

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ / ΜΕΤΡΟ 123Α:

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις επιλέξιμες θεωρούνται αυτές που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας όπως παρακάτω:

(Ι) Για τα επενδυτικά σχέδια αιτούμενου προϋπολογισμού μικρότερου ή ίσου των 500.000 ευρώ, ο μέσος όρος κερδών προ αποσβέσεων και φόρων της τελευταίας τριετίας πρέπει να είναι θετικός.

(ΙΙ) Για τα επενδυτικά σχέδια αιτούμενου προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 500.000 ευρώ, θα πρέπει να ικανοποιούνται τρία (3) τουλάχιστον από τα παρακάτω πέντε (5) κριτήρια:

Α) Μέσος όρος τριετίας περιθωρίου μικτού κέρδους μεγαλύτερο από 10%.

Β) Μέσος όρος τριετίας περιθωρίου καθαρού κέρδους μεγαλύτερο από 3%.

Γ) Μέσος όρος τριετίας, αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (καθαρά κέρδη /ίδια κεφάλαια) μεγαλύτερο από 10%.

Δ) Μέσος όρος τριετίας, κυκλοφοριακή ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό /βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) μεγαλύτερο από 40%.

Ε) Μέσος όρος του ρυθμού ανάπτυξης των εργασιών της τελευταίας τριετίας θετικός.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:

Οι επιλέξιμοι τομείς για επιδότηση μέσα από το πρόγραμμα 123Α αφορούν:

-ΚΡΕΑΣ, ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

-ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ

-ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

-ΟΙΝΟΣ

-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ

-ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

-ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

 

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ / ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 123Α:

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 100.000 ευρώ έως και 10.000.000 ευρώ.

Η ίδια συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού κόστους του επενδυτικού έργου.

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Τα ποσοστά χρηματοδότησης στο πρόγραμμα επιχορήγησης / Μέτρο 123Α είναι κλιμακούμενα με το ύψος του προϋπολογισμού και κυμαίνονται ως εξής:

Eπιχορήγηση ανά περιφέρεια και μέγεθος επιχειρήσεων

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μεγάλες Επιχειρήσεις (*) 

-Μικρά Νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό κάτω από 100.000 κατοίκους

65%

65%

-Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη

50%

25%

-Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά, Αττική

40%

20%

(*) Οι μεγάλες επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες δύναται να απασχολούν έως και 750 άτομα προσωπικό και να έχουν τζίρο έως και 200 εκατ. ευρώ

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ / ΜΕΤΡΟΥ 123Α:

Οι επιλέξιμες δαπάνες μέσα από το πρόγραμμα χρηματοδότησης / Μέτρο 123Α αφορούν:

-Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

-Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων

-Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων, στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας

-Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης

-Αγορά καινούργιων οχημάτων α) της εσωτερικής διακίνησης για τις ανάγκες της επένδυσης (περονοφόρα, ανυψωτικά κλπ), β) ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης ? μεταποίησης, και γ) αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου

-Γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών

-Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση)

-Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ)

-Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων

-Κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ευρώ

 

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΜΕΤΡΟ 123Α:

-Καταστατικό ίδρυσης και τροποποιήσεις του φορέα επένδυσης

-Τίτλοι ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό βαρών για το οικόπεδο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η επένδυση

-Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές), σχέδια διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνική και λειτουργική περιγραφή της επένδυσης

-Προσφορές – προτιμολόγια για την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού της επένδυσης

-Αναλυτικός προϋπολογισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων

-Αποδεικτικά στοιχεία ιδίων πόρων και γενικά κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει τη δυνατότητα του επενδυτή να καλύψει την προβλεπόμενη ίδια συμμετοχή (π.χ. καταθέσεις μετόχων, μετοχές, ομόλογα, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου)

-Υπεύθυνη δήλωση ότι η συγκεκριμένη επένδυση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση στον αναπτυξιακό νόμο ή άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

 

Investment & Technology Solutions 9/8/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest.gr

Share:
Go to Top