Από της από τις 15 Νοεμβρίου 2011 έως και τις 15 Ιανουαρίου 2012 είναι ενεργή η κατάθεση επενδυτικών προτάσεων σε ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ. Στο νέο πρόγραμμα επιχορηγείται η ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα από ανέργους και νέους επιχειρηματίες σε ποσοστό επιδότησης 100%. Δικαιούχοι στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι όσοι διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου αλλά και όσοι έχουν ξεκινήσει νέα επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου του 2011, και μετά, και είναι μεταξύ 18 και 64 ετών. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται από 10.000 έως και 20.000 ευρώ, ενώ προστίθενται άλλες 15.000 ευρώ χρηματοδότηση στην περίπτωση της δημιουργίας νέας θέσης εργασίας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με το πρόγραμμα επιδότησης αφορούν κυρίως λειτουργικά έξοδα (ενοίκιο, πρώτες ύλες, πρόσληψη προσωπικού) αλλά και την αγορά εξοπλισμού, τα έξοδα ίδρυσης της επιχείρησης όπως και τα έξοδα κατάθεσης της επενδυτικής πρότασης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Υπάρχει και μια δεύτερη δράση του προγράμματος επιχορήγησης που αφορά την στήριξη υφισταμένων επιχειρήσεων σε δράσεις κατάρτισης του προσωπικού τους, και που θα αναλυθεί σε επόμενο άρθρο του Capitalinvest. Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικότερα στοιχεία του νέου προγράμματος επιδότησης για την Δράση που αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους αλλά και την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που ίδρυσαν επιχείρηση από την 1/1/2012 και μετά.

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) :

■ «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :

■ 15η Νοεμβρίου 2011 έως 15η Ιανουαρίου 2012

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ :

■ Η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των νέων επιχειρηματιών και των ανέργων που ιδρύουν επιχείρηση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ :

■ Η παρούσα χρηματοδοτική δράση του προγράμματος επιδότησης έχει προϋπολογισμό 36 εκ ευρώ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ :

■ Η πρώτη δράση απευθύνεται σε επιχειρηματίες από 18-64 ετών που δημιούργησαν επιχείρηση μετά την 1/1/2011, ή

■ σε νέους / νέες που έχουν την ιδιότητα του ανέργου και σκοπεύουν να δημιουργήσουν τώρα την δική τους επιχείρηση.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ :

■ 100% Δημόσια Χρηματοδότηση (δεν απαιτείται ιδιωτική συμμετοχή)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :

■ Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται από 10.000 έως και 20.000 ευρώ.

■ Επίσης, επιπλέον 15.000 ευρώ χρηματοδότηση σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας θέσης εργασίας με την προϋπόθεση ότι αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

■ Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί να ενισχυθεί συνολικά με το ποσό των 35.000 ευρώ.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ :

■ Λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (όπως ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ και άλλα)

■ Δαπάνες για τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου

■ Κατάρτιση

■ Αγορά εξοπλισμού

■ Αγορά πρώτων υλών

■ Δαπάνες για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων

■ Η Α’ δράση χρηματοδοτεί επίσης την δημιουργία νέας θέσης εργασίας με ποσό 15.000 ευρώ (με την προϋπόθεση ότι η θέση εργασίας θα διατηρηθεί τουλάχιστον για ένα χρόνο).

Ακολουθεί σχετικός πίνακας με τα όρια δαπανών*.

Πίνακας : Επιλέξιμα ποσοστά / ποσά δαπανών προγράμματος επιδότησης

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο Ποσοστό

1.

ΕΝΟΙΚΙΑ

50%

2.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ

40%

3.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

10%

4.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)

10%

5.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

5%

6.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

20%

7.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

5%

8.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

10%

9.

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)

15000 (ευρώ)

*Σημειώνεται ότι ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας των παραπάνω δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος επιδότησης.

 

ΠΟΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ :

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα:

-Όλα τα επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (όπως συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.).

-Όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (δηλαδή ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.

-Όσοι υποψήφιοι δημιουργούν επιχειρήσεις που απασχολούνται αποκλειστικά με χωματουργικές εργασίες, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία.

-Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (από 10 μ.μ. έως 6 π.μ.).

-Επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (όπως νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, και άλλα), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.

-Πλανόδιες επιχειρήσεις.

-Κυλικεία σχολείων και Οργανισμών και άλλες επιχειρήσεις που η ανάθεση της λειτουργίας τους γίνεται μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού.

-Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).

-Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

-Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους.

-Επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.

-Επιχειρήσεις franchising (δικαιόχρησης).

Σημειώνεται ότι εξαιρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας, και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις παραπάνω εξαιρέσεις.

 

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

■ Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται η προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών από τους επενδυτές πριν από την απόφαση έγκρισης.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ :

■ Δύναται, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, να καταβληθεί προκαταβολή σε ποσοστό έως και του 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης μετά από έλεγχο του φυσικού φακέλου και την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο επενδυτή.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :

■ Η ανώτατη βαθμολογία ανέρχεται σε 100% και αναλύεται σε τέσσερα γενικά κριτήρια όπως ακολουθεί:

1) Προσόντα μετόχων του υπό σύσταση φορέα (εκπαίδευση εμπειρία) με 20%

2) Βιωσιμότητα σχεδίου (οικονομικές προβλέψεις) με 20%

3) Οφέλη για την κοινωνία (ανταγωνιστικότητα, προστασία περιβάλλοντος και τοπική ανάπτυξη) με 24%

4) Αύξηση της απασχόλησης (πρόσληψη προσωπικού) με 36%

 

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

Παράλληλα στο ίδιο πρόγραμμα επιχορήγησης εντάσσεται και μια δεύτερη Χρηματοδοτική Δράση όπου επιδοτούνται υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ενέργειες όμως που αφορούν μόνο την κατάρτιση του προσωπικού τους. Σχετικές πληροφορίες για την δεύτερη  Δράση θα δημοσιευτούν σύντομα στο Capitalinvest.

 

Γιώργος Πρωτονοτάριος 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:

Η ιστοσελίδα του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Η ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ

Η ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ

 

Investment & Technology Solutions 19/10/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.

Share:

Πλήρης οδηγός στα Ελληνικά για την επένδυση σε Μετοχές, Συνάλλαγμα και Κρυπτονομίσματα

Go to Top