Συνεχίζοντας την αναφορά στις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε μεγάλους οργανισμούς του εξωτερικού με κύρος και υψηλές απολαβές, παρουσιάζονται τέσσερις ακόμα διεθνείς οργανισμοί, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, αλλά και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας. Οργανισμοί, οι οποίοι δίνουν την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες για επαγγελματική καταξίωση και μισθολογική ανέλιξη. Θα πρέπει να σημειωθεί πως σε όλους τους οργανισμούς υπάρχουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ανοικτές θέσεις εργασίας…

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΜΕΡΟΣ (IΙI) 

Παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία τεσσάρων μεγάλων διεθνών οργανισμών (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας). Συνήθως οι θέσεις εργασίας που προσφέρουν, απαιτούν υψηλά προσόντα και ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών (όπως πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης, επαγγελματική εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών κτλ). Στη συνέχεια ακολουθεί μια λεπτομερής καταγραφή των τεσσάρων οργανισμών. Στο τέλος παρουσιάζονται ενδιαφέροντες συνδέσεις για την ανεύρεση εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Π.O.E.) – WORLD TRADE ORGANIZATION (W.T.O.)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:

Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1995, με έδρα τη Γενεύη, στην Ελβετία και έχει 153 κράτη μέλη. Η Ελλάδα ανήκει στα ιδρυτικά μέλη του οργανισμού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) είναι ο μόνος παγκόσμιος διεθνής οργανισμός που ασχολείται με τους κανόνες του εμπορίου μεταξύ των κρατών. Στο επίκεντρό του είναι η αποδοχή από όλα τα κράτη, των συμφωνιών και των κανόνων που προωθεί με στόχο είναι να βοηθηθούν οι παραγωγοί αγαθών και υπηρεσιών, οι εξαγωγείς και  εισαγωγείς σε όλο τον κόσμο.

ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του οργανισμού είναι οι εξής:

Α) Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις
Οι συμφωνίες του Π.Ο.Ε. καλύπτουν αγαθά,  υπηρεσίες και την πνευματική ιδιοκτησία. Μέσα από αυτές διευκρινίζονται οι αρχές της απελευθέρωσης των αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και οι επιτρεπόμενες εξαιρέσεις. Περιλαμβάνουν τις δεσμεύσεις των επιμέρους χωρών για μείωση των τιμολογίων, των τελωνειακών και άλλων φραγμών στο εμπόριο, και για άνοιγμα των αγορών υπηρεσιών και αγαθών. Επίσης θέτουν τις διαδικασίες για την επίλυση των διαφορών. Οι συμφωνίες αυτές δεν είναι στατικές. Διεξάγεται διαπραγμάτευσή τους από καιρό σε καιρό και νέες συμφωνίες μπορούν να προστεθούν στην ατζέντα του Οργανισμού. Από το Νοέμβριο του 2001, με την συνάντηση των υπουργών Εμπορίου των κρατών μελών του Οργανισμού, στη Ντόχα του Κατάρ, έχει ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση πολλών εμπορικών συμφωνιών και κανόνων που συνεχίζεται μέχρι σήμερα και είναι ενταγμένη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο με την ονομασία Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ντόχα.

Β) Εφαρμογή και παρακολούθηση
Οι συμφωνίες του Π.Ο.Ε. απαιτούν από τις κυβερνήσεις να κάνουν εθνική εμπορική πολιτική με διαφάνεια, με κοινοποίηση στον Π.Ο.Ε. για την ισχύουσα νομοθεσία και τα μέτρα που εγκρίνουν τα εθνικά κοινοβούλια. Διάφορα συμβούλια και επιτροπές του Π.Ο.Ε. είναι αρμόδια να διασφαλίζουν  ότι οι απαιτήσεις ακολουθούνται και οι συμφωνίες του Π.Ο.Ε. εφαρμόζονται σωστά. Όλα τα μέλη του Π.Ο.Ε.  πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό έλεγχο των εμπορικών πολιτικών και πρακτικών τους και, σε κάθε αναθεώρηση που πραγματοποιεί ο οργανισμός να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές από αυτά..

Γ) Επίλυση εμπορικών διαφορών
Σημαντικός τομέας ευθύνης του Π.Ο.Ε. είναι οι διαδικασίες για την επίλυση των εμπορικών διενέξεων μεταξύ χωρών και το πλαίσιο της συμφωνίας επίλυσης διαφορών είναι ζωτικής σημασίας για την επιβολή των κανόνων με απώτερη  συνέπεια την εξασφάλιση της ομαλής και χωρίς προβλήματα ροής του παγκόσμιου εμπορίου. Όλες οι χώρες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στον Οργανισμό εάν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τις συμφωνίες παραβιάζονται. Ειδικά διορισμένοι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, βασιζόμενοι  σε ερμηνείες των συμφωνιών και των δεσμεύσεων των μεμονωμένων χωρών και τις γενικές κατευθύνσεις και αποφάσεις του Οργανισμού αποφασίζουν και ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους οι οποίες και θα πρέπει να υιοθετηθούν από τα εμπλεκόμενα κράτη.

Δ) Ανάπτυξη της ικανότητας του εμπορίου
Ο Π.Ο.Ε.  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχει συμπεριλάβει ειδικές διατάξεις προκειμένου να έχουν περισσότερο χρόνο για να εφαρμόσουν τις συμφωνίες και δεσμεύσεις του Οργανισμού, τα μέτρα για την αύξηση των δυνατοτήτων εμπορίας τους, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τεχνική βοήθεια σε μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την εμπορική δραστηριότητα. Ο Οργανισμός οργανώνει εκατοντάδες αποστολές τεχνικής συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες κάθε χρόνο. Επίσης διοργανώνει σειρά σεμιναρίων κάθε χρόνο στη Γενεύη για τους κυβερνητικούς αξιωματούχους αυτών των χωρών. Όλα αυτά  έχουν ως στόχο να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύξουν τις δεξιότητες και την υποδομή που απαιτείται για να επεκτείνουν το εμπόριό τους. Τέλος, ο Οργανισμός διατηρεί τακτικό διάλογο με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αξιωματούχους, άλλους διεθνείς οργανισμούς, τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύ κοινό σχετικά με διάφορες πτυχές του Π.Ο.Ε.  και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις της Ντόχα, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την αύξηση της ευαισθητοποίησης των δραστηριοτήτων του.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Κύριες ειδικότητες που μπορούν να απασχοληθούν είναι οικονομολόγοι, δικηγόροι, στατιστικολόγοι, ειδικοί επικοινωνίας, στελέχη ανθρώπινων πόρων, λοιπά διοικητικά και υποστηρικτικά στελέχη και ειδικοί Η/Υ. Σχετικά με τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για κάθε θέση οι υποψήφιοι θα πρέπει να τις αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου

 

ΙΙ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΗPΕΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕPΓΕΙΑΣ - INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) είναι μια εξειδικευμένη οργάνωση που λειτουργεί ως το κεντρικό διακυβερνητικό φόρουμ για επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον πυρηνικό τομέα. Επιδιώκει να επιταχύνει και να διευρύνει την συνεισφορά της πυρηνικής ενέργειας στην ειρήνη, την υγεία και την ευημερία σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1957 με έδρα την Βιέννη και έχει 152 κράτη μέλη (η Ελλάδα συμμετέχει από το 1957).

ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Η προσπάθεια της ουσιαστικά επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς τομείς – τμήματα:

  1. Το Τμήμα Πυρηνικής Επιστήμης και Εφαρμογών το οποίο βοηθά χώρες που χρησιμοποιούν πυρηνικές και ισοτοπικές τεχνικές για την προώθηση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης στη γεωργία, την ανθρώπινη υγεία, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, το θαλάσσιο περιβάλλον και τις βιομηχανικές εφαρμογές.
  2. Το Τμήμα Πυρηνικής Ενέργειας το οποίο προωθεί την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση της πυρηνικής ενέργειας με την υποστήριξη πυρηνικών προγραμμάτων σε όλο τον κόσμο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και την ικανότητα οικοδόμησης στο σχεδιασμό της ενέργειας, στην ανάλυση, και στην σωστή πληροφόρηση και γνώση σχετικά με την πυρηνική ενέργεια.
  3. Το Τμήμα Πυρηνικής Ασφάλειας και Προστασίας που εργάζεται για να παρέχει μια ισχυρή, βιώσιμη και ορατή παγκόσμια πυρηνική ασφάλεια και το οποίο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενός πλαισίου για την ασφάλεια και προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της ιονίζουσας ακτινοβολίας.
  4. Το Τμήμα Ελέγχου Διασφαλίσεων έχει ως κύρια ευθύνη την επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων σε όλο τον κόσμο, με κύρια αρμοδιότητα να σταματήσει η εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, ιδίως από χώρες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν περιφερειακές εντάσεις και πιθανά πυρηνικά χτυπήματα.
  5. Το Τμήμα Τεχνικής Συνεργασίας το οποίο βοηθά τις χώρες να βελτιώσουν τις επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητές τους στον τομέα των ειρηνικών εφαρμογών της πυρηνικής τεχνολογίας, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Κύριες ειδικότητες που μπορούν να απασχοληθούν είναι ειδικοί πυρηνικής ενέργειας (πυρηνικοί φυσικοί, μηχανικοί ασφάλειας εγκαταστάσεων, μηχανικοί ραδιοισοτόπων κτλ) χημικοί, ειδικοί Η/Υ (μηχανικοί ΙΤ, προγραμματιστές, τεχνικοί ασφάλειας ηλεκτρονικών συστημάτων κτλ) διοικητικά και υποστηρικτικά στελέχη.

Σχετικά με τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για κάθε θέση οι υποψήφιοι θα πρέπει να τις αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας

 

III) ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ο.Μ.) - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:

Ο Δ.Ο.Μ. ιδρύθηκε το 1951 και είναι ο μεγαλύτερος διακυβερνητικός οργανισμός στον τομέα της μετανάστευσης και συνεργάζεται στενά με κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς εταίρους. Με 132 κράτη-μέλη (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) και ακόμη 17 κράτη που κατέχουν την ιδιότητα του παρατηρητή και γραφεία σε περισσότερες από 100 χώρες, ο Δ.Ο.Μ. έχει ως στόχο την προώθηση της ανθρώπινης και ομαλής μετανάστευσης προς όφελος όλων. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε κυβερνήσεις και τους μετανάστες. Ο Δ.Ο.Μ. εργάζεται για να βοηθήσει τη διασφάλιση της ομαλής και ανθρώπινης διαχείρισης της μετανάστευσης, την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για θέματα μετανάστευσης, την έρευνα για πρακτικές λύσεις σε προβλήματα της μετανάστευσης και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους μετανάστες που έχουν ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων. Το καταστατικό του οργανισμού  αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ της μετανάστευσης και της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, καθώς και το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας.

ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Ο οργανισμός εστιάζει τις ενέργειες του σε τέσσερις βασικούς τομείς της διαχείρισης της μετανάστευσης:
• Μετανάστευση και ανάπτυξη
• Διευκόλυνση της μετανάστευσης
• Ρύθμιση της μετανάστευσης
• Αναγκαστική μετανάστευση.
Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν σε αυτούς τους τομείς περιλαμβάνουν την προώθηση της νομοθεσίας για τη διεθνή μετανάστευση, την πολιτική συζήτηση και την καθοδήγηση, την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών, τη μετανάστευση και την υγεία της διάστασης του φύλου της μετανάστευσης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Όπως γίνεται σαφές από την φύση του οργανισμού οι ειδικότητες που ενδιαφέρουν τον οργανισμό πρέπει να διαθέτουν ποικιλία δεξιοτήτων στον τομέα της μετανάστευσης και δυνατότητα εργασίας σε πολυ – πολιτισμικό περιβάλλον. Κύριες ειδικότητες που μπορούν να απασχοληθούν είναι ειδικοί ανθρωπιστικών σπουδών (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι) ανώτερα διοικητικά στελέχη, project managers, στελέχη ανθρώπινων πόρων, λοιπά διοικητικά και υποστηρικτικά στελέχη και οικονομολόγοι. Σχετικά με τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για κάθε θέση οι υποψήφιοι θα πρέπει να τις αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης

 

IV) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας – european aviation safety agency (easa)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας αποτελεί το επίκεντρο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια της αεροπορίας. Αποστολή του είναι να προωθήσει τα υψηλότερα δυνατά κοινά πρότυπα ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Ενώ οι εθνικές αρχές συνεχίζουν να εκτελούν την πλειοψηφία των επιχειρησιακών καθηκόντων - όπως η πιστοποίηση μεμονωμένων αεροσκαφών ή η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος σε πιλότους - ο Οργανισμός θεσπίζει κοινούς κανόνες ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προτύπων μέσω επιθεωρήσεων στα κράτη μέλη και παρέχει την απαραίτητη τεχνική πραγματογνωμοσύνη, κατάρτιση και έρευνα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας είναι επίσης αρμόδιος για την πιστοποίηση του τύπου των προϊόντων, δηλαδή την πιστοποίηση συγκεκριμένων μοντέλων αεροσκαφών, κινητήρων ή μερών που έχουν λάβει έγκριση λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αεροπορική βιομηχανία επωφελείται των κοινών προτύπων, των οικονομικώς αποδοτικών υπηρεσιών και του ενιαίου σημείου επαφής.

ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Τα σημαντικότερα καθήκοντα του Οργανισμού είναι συνοπτικά τα εξής:

-Κατάρτιση κανονιστικών διατάξεων: εκπόνηση νομοθεσίας ασφαλείας και παροχή τεχνικών συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

-Επιθεωρήσεις, προγράμματα κατάρτισης και τυποποίησης για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια της αεροπορίας σε όλα τα κράτη μέλη∙

-Πιστοποίηση του τύπου των αεροσκαφών,  κινητήρων και μερών στους τομείς της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής προστασίας∙

-Έγκριση και εποπτεία των οργανισμών σχεδιασμού αεροσκαφών, καθώς και των οργανισμών κατασκευής και συντήρησης τρίτων κρατών∙

-Συλλογή, ανάλυση και διερεύνηση στοιχείων, με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας της αεροπορίας.

-Διαχείριση του ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος SAFA εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

-Κανόνες και διαδικασίες για δραστηριότητες της πολιτικής αεροπορίας∙

-Κανόνες για τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος των πληρωμάτων στα κράτη μέλη.

-Πιστοποίηση αεροπορικών εταιρειών τρίτων κρατών.

-Μακροπρόθεσμα ενδέχεται επίσης να διαδραματίσει βασικό ρόλο όσον αφορά τους κανονισμούς ασφαλείας των αεροδρομίων και τα συστήματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας κατέστη επιχειρησιακός το 2003 βάσει του κανονισμού αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Με την ιδιότητα του ανεξάρτητου οργανισμού της ΕΕ, ο οποίος διέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι υπόλογος στα κράτη μέλη και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το διοικητικό συμβούλιο, που απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκρίνει τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα εργασιών του Οργανισμού. Η αεροπορική βιομηχανία συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του Οργανισμού μέσω πολυάριθμων συμβουλευτικών επιτροπών. Υπάρχει επίσης ένα ανεξάρτητο τμήμα προσφυγών.Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στην Κολωνία της Γερμανίας και αναπτύσσει στενές εργασιακές σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς ανά τον κόσμο, όπως η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ και οι αρχές της αεροπορίας σε Καναδά, Βραζιλία, Ισραήλ, Κίνα και Ρωσία.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Σημαντική σημείωση αποτελεί το γεγονός πως ο Οργανισμός δεν έχει μόνιμους υπαλλήλους αλλά στελεχώνεται από έκτακτους διοικητικούς υπαλλήλους (temporary agents), και συμβασιούχους υπαλλήλους (contract agents). Επίσης μπορεί να προσλαμβάνει και αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες (seconded national agents). Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες υπαλλήλων οι συμβάσεις είναι από ένα έως τρία χρόνια με την προοπτική από την επόμενη σύμβαση να γίνουν αορίστου χρόνου. Κύριες ειδικότητες που μπορούν να απασχοληθούν είναι οικονομολόγοι, δικηγόροι, ειδικοί επικοινωνίας, στελέχη ανθρώπινων πόρων, στελέχη συμβουλευτικής, γλωσσολόγοι, λοιπά διοικητικά και υποστηρικτικά στελέχη και ειδικοί Η/Υ. Σχετικά με τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για κάθε θέση οι υποψήφιοι θα πρέπει να τις αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Αυτή την στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις Εργασίας και στους τέσσερις  προαναφερθέντες Οργανισμούς. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα άρθρα, οι θέσεις εργασίας σε μεγάλους διεθνείς οργανισμούς απαιτούν υψηλά προσόντα και ένα συνδυασμό άλλων χαρακτηριστικών από τους υποψήφιους. Οι προδιαγραφές πρόσληψης είναι υψηλές αλλά, σε περίπτωση πρόσληψης, οι μισθολογικές απολαβές που προσφέρονται είναι μεγάλες και οι προοπτικές καριέρας πολύ θετικές. Παράλληλα, η στελέχωση διεθνών οργανισμών από Έλληνες επιστήμονες, μπορεί να βοηθήσει στο μέλλον σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την χώρα στην προώθηση των οικονομικών, διπλωματικών, οικονομικών και άλλων θεμάτων της. 

 

Νικήτας Δημητρόπουλος

  

Διαβάστε Περισσότερα στο Capitalinvest:

Εύρεση εργασίας σε οργανισμούς του εξωτερικού (Ι)

Εύρεση εργασίας σε οργανισμούς του εξωτερικού (ΙΙ)

Δέκα (10) νέα επαγγέλματα με υψηλές απολαβές στις ΗΠΑ και ίσως μελλοντικά της Ελλάδας

Είκοσι (20) μελλοντικά επαγγέλματα που ενδέχεται να εμφανιστούν στον κόσμο μας

                                      

Συνδέσεις ευρέσεως εργασίας / Αγγελίες εργασίας στο εξωτερικό:

Εύρεση Εργασίας σε όλο τον κόσμο (και Ελλάδα) Indeed.com

Idealist.org, Θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο στο μη κερδοσκοπικό τομέα 

Jobsabroad.com, ανοικτές θέσεις εργασίας παγκοσμίως

Monster.com, μηχανή αναζήτησης για θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

iAgora.com, θέσεις πρωτοδιοριζομένων και άλλες θέσεις εργασίας από όλη την Ε.Ε.

Εύρεση Εργασίας στην Ευρώπη στο Experteer.com 

Εύρεση Εργασίας στην Ευρώπη στο myCareer.com

Εύρεση Εργασίας στις ΗΠΑ στο USAjobs.com

Εύρεση Εργασίας στις ΗΠΑ στο careerBuilder.com

Εύρεση Εργασίας στην Μεγάλη Βρετανία στο Jobsearch.co.uk

Δηλώστε το ταλέντο σας στο Elance.com

 

Υποτροφίες στην Ελλάδα:

Μηχανή Αναζήτησης για εύρεση υποτροφιών από το Γραφείο Διασύνδεσης

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Ίδρυμα Ωνάση

Ίδρυμα Υποτροφιών Μάταλα

 

 

■ Capitalinvest.gr

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.

Share:

Πλήρης οδηγός στα Ελληνικά για την επένδυση σε Μετοχές, Συνάλλαγμα και Κρυπτονομίσματα

Go to Top