Καθώς οι συνθήκες εργασίας γίνονται ολοένα και δυσκολότερες στη χώρα μας, πολλοί νέοι επιλέγουν την εύρεση εργασίας στο εξωτερικό προκειμένου να βρουν ένα καλύτερο και πιο προσοδοφόρο εργασιακό περιβάλλον. Πέρα από τις διεθνείς ιδιωτικές εταιρείες, υπάρχουν και διάφοροι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί και διεθνείς υπηρεσίες που προσφέρουν θέσεις εργασίας και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Ακολουθεί η παρουσίαση τεσσάρων μεγάλων διεθνών οργανισμών όπως και επιπλέον συνδέσεις ευρέσεως εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης και κατεβάσματα υποδειγμάτων βιογραφικών (CV) αλλά και συνδέσεις εύρεσης υποτροφιών…

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία τεσσάρων μεγάλων διεθνών οργανισμών (Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Παγκόσμια Τράπεζα). Συνήθως οι θέσεις εργασίας που προσφέρουν, απαιτούν ιδιαίτερα υψηλά προσόντα και ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών (όπως πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης, επαγγελματική εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών κτλ). Στη συνέχεια ακολουθεί μια καταγραφή των τεσσάρων οργανισμών καθώς και συνδέσεις εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Ι) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU)

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει 193 κράτη-μέλη ενώ συμμετέχουν σε αυτή κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και τουλάχιστον 700 ιδιωτικές εταιρείες.

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η απρόσκοπτη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να επικοινωνεί με τους υπόλοιπους. Επίσης επιδιώκει την ανάπτυξη και προώθηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) με έναν ασφαλή, εύκολο και προσιτό τρόπο. Οι ΤΠΕ στη σημερινή εποχή Βοηθούν στη διαχείριση και τον έλεγχο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, τις προμήθειες νερού, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και αλυσίδες διανομής τροφίμων. Υποστηρίζουν την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τις κυβερνητικές υπηρεσίες, τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τα συστήματα μεταφοράς και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Και επιτρέπουν στους ανθρώπους να επικοινωνούν με συναδέλφους, φίλους και την οικογένειά οποιαδήποτε στιγμή, και σχεδόν οπουδήποτε.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Κύριες ειδικότητες που μπορούν να απασχοληθούν είναι ειδικοί Η/Υ (π.χ. Computer graphic designers), μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων (π.χ. μηχανικοί επικοινωνιακών συστημάτων, μηχανικοί ραδιοσυχνοτήτων κλπ), ειδικοί σε θέματα δορυφόρων, στελέχη ανθρώπινων πόρων, λοιπά διοικητικά και υποστηρικτικά στελέχη.

Σχετικά με τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για κάθε θέση οι υποψήφιοι θα πρέπει να τις αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού που ακολουθεί. 

Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών  

                                            

ΙΙ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – EUROPEAN COMMISSION (EC) 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα από τα κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκπροσωπεί και προασπίζει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Καταρτίζει προτάσεις για νέα νομοθεσία και διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση την υλοποίηση των πολιτικών και τη διάθεση των κονδυλίων της ΕΕ. Επιπλέον, επιβλέπει και υλοποιεί τις πολιτικές της Ε.Ε.:

  1. προτείνοντας νέους νόμους στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο,
  2. διαχειριζόμενη τον προϋπολογισμό της ΕΕ και κατανέμοντας τα διαθέσιμα κονδύλια,
  3. μεριμνώντας για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ (μαζί με το Δικαστήριο),
  4. εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή σκηνή, για παράδειγμα διεξάγοντας διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών.

Από όλα τα Ευρωπαϊκά όργανα, η Ευρωπαίκή Επιτροπή είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης, καθώς διαθέτει υπαλλήλους στις Βρυξέλες, όπου είναι και η έδρα της, στο Λουξεμβούργο, αλλά και σε γραφεία σε όλο τον κόσμο.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Οι ειδικότητες που μπορούν να απασχοληθούν είναι στελέχη όλων των κλάδων όπως οικονομολόγοι, διοικητικοί υπάλληλοι, στελέχη ανθρώπινων πόρων, στελέχη τεχνολογίας και πληροφορικής, μεταφραστές και διερμηνείς. Κυρίως απασχολούνται μόνιμοι υπάλληλοι οι οποίοι χωρίζονται σε διοικητικούς υπαλλήλους (AD) που ασχολούνται με την χάραξη των πολιτικών  και βοηθούς (AST) που έχουν υποστηρικτικά καθήκοντα.

Βρείτε Εργασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύνδεση με την επίσημη ιστοσελίδα

 

ΙΙΙ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – COUNCIL OF EUROPE (COE)

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένας ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός, με έδρα το Στρασβούργο. Ιδρύθηκε το 1949 από δέκα χώρες – μέλη. Κύριος ρόλος του είναι η ενίσχυση της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη του. Με βάση αυτές τις θεμελιώδεις αξίες προσπαθεί να βρει λύσεις σε προβλήματα όπως η διεθνής τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η βιοηθική και η κλωνοποίηση, η βία κατά των γυναικών και των παιδιών και το εμπόριο ανθρώπων. Μολονότι και τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι δύο οργανισμοί είναι σαφώς ξεχωριστοί μεταξύ τους.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Οι θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται αφορούν κυρίως ειδικότητες που σχετίζονται με τις νομικές επιστήμες όπως δικηγόροι, νομικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν μεταφραστές και διερμηνείς, διοικητικό προσωπικό, προσωπικό από σώματα ασφαλείας (αστυνομικοί), πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι και οικονομολόγοι. Σχετικά με τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για κάθε θέση οι υποψήφιοι θα πρέπει να τις αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού που ακολουθεί.

Η σελίδα για την εύρεση εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης

 

ΙV) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΤΡΑΠΕΖA – WORLD BANK (WB)                                       

Ο οργανισμός έχει έτος ίδρυσης το 1944, έδρα στην Ουάσιγκτον και 187 κράτη-μέλη (η Ελλάδα είναι μέλος από το 1945). Δεν αποτελεί μια τράπεζα με το συνήθη όρο που αποδίδεται στα πιστωτικά ιδρύματα αλλά ουσιαστικά πρόκειται για δύο ιδρύματα – εταίρους που το καθένα είναι επιφορτισμένο με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Πιο αναλυτικά:

  1. Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξής (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) που στοχεύει στη μείωση της φτώχειας στις μεσαίου εισοδήματος χώρες.
  2. Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης (International Development Association - IDA) που επικεντρώνεται στις φτωχότερες χώρες του κόσμου.

Το έργο τους συμπληρώνεται από τον Πολυμερή Οργανισμό Εγγύησης Επενδύσεων (Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA), το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Διαφορών σε θέματα Επενδύσεων (International Center for the Settlement of Investment Disputes - ICSID) και τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεων (International Finance Corporation- IFC).

Μαζί παρέχουν χαμηλότοκα δάνεια, πιστώσεις και επιχορηγήσεις προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για ένα ευρύ φάσμα σκοπών που περιλαμβάνουν επενδύσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας, της δημόσιας διοίκησης, στον τομέα των υποδομών, της γεωργίας, του περιβάλλοντος και την διαχείριση των φυσικών πόρων.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Κύριες ειδικότητες που μπορούν να απασχοληθούν είναι οικονομολόγοι διαφόρων ειδικεύσεων, στατιστικολόγοι, αναλυτές αγοράς, risk analysts, back office στελέχη. Παράλληλα δίνονται ευκαιρίες και σε ειδικότητες όπως ειδικοί Η/Υ, στελέχη ανθρώπινων πόρων, δικηγόροι – νομικοί σύμβουλοι, μεταφραστές, λοιπά διοικητικά και υποστηρικτικά στελέχη. Για όλες τις ειδικότητες υπάρχουν θέσεις διαφορετικού επιπέδου ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου και τις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης. Σχετικά με τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για κάθε θέση οι υποψήφιοι θα πρέπει να τις αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού που ακολουθεί. 

Δείτε τώρα τις διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας της Παγκόσμιας Τράπεζας

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο άρθρο, οι θέσεις εργασίας που αναφέρονται στους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς απαιτούν υψηλά προσόντα και ένα συνδυασμό επαγγελματικών χαρακτηριστικών. Πρέπει να τονιστεί όμως πως το μορφωτικό επίπεδο των νέων Ελλήνων επιστημόνων συνεχώς αυξάνεται, στοιχείο που τους καθιστά ισάξιους διεκδικητές με συναδέλφους τους από το εξωτερικό. Τονίζεται επίσης, για πολλοστή φορά, η στελέχωση διεθνών οργανισμών από Έλληνες επιστήμονες, μπορεί να βοηθήσει στο μέλλον σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την χώρα στην προώθηση των οικονομικών, διπλωματικών, οικονομικών και άλλων θεμάτων της.

 

Νικήτας Δημητρόπουλος 

 

 

Συνδέσεις ευρέσεως εργασίας στο εξωτερικό:

Idealist.org, Θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο στο μη κερδοσκοπικό τομέα  

Jobsabroad.com, μια πηγή για ανοικτές θέσεις εργασίας παγκοσμίως

Monster.com, μηχανή αναζήτσης για θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και στο εξωτερικό Βρείτε πάνω από 140 προφίλ εταιριών, καθώς και έναν οδηγό για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής.

iagora.com, θέσεις πρωτοδιοριζομένων και άλλες θέσεις εργασίας από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ταξινομημένες ανά τόπο, τύπο και κλάδο.

Εύρεση Εργασίας στην Ευρώπη (experteer.com) 

Εύρεση Εργασίας στην Ευρώπη (mycareer.com)

Εύρεση Εργασίας στις ΗΠΑ (USAjobs)

 

Υποτροφίες:

Μηχανή Αναζήτησης για εύρεση υποτροφιών από το Γραφείο Διασύνδεσης

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Ίδρυμα Ωνάση

Ίδρυμα Υποτροφιών Μάταλα

 

Αρχεία (Υποδείγματα Βιογραφικού Σημειώματος):

Κατεβάστε το πρότυπο βιογραφικού σημειώματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Europass)

Οδηγίες Σύνταξης Βιογραφικού από το Γραφείο Διασύνδεσης

 

■ Capitalinvest.gr

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.

Share:

Πλήρης οδηγός στα Ελληνικά για την επένδυση σε Μετοχές, Συνάλλαγμα και Κρυπτονομίσματα

Go to Top