Στο πρόγραμμα επιχορηγείται με 100% η ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους σε όλη την Ελλάδα. Δικαιούχοι είναι όσοι διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου και είναι μεταξύ 18 και 64 ετών. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται από 10.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ, ενώ άλλες επιπλέον 15.000 ευρώ κρατικής χρηματοδότησης προστίθενται σε περίπτωση  δημιουργίας μιας θέσης εργασίας...

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΩΣ 17/2/2012

Έως τις 17 Φεβρουαρίου 2012 θα παραμείνει ενεργή η κατάθεση επενδυτικών προτάσεων από ανέργους για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα επιδοτεί με 100% την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και αφορά κυρίως τις λειτουργικές δαπάνες. Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι ότι δεν απαιτείται η υποβολή φυσικού φακέλου παρά μόνον ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Ο φυσικός φάκελος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα ζητηθεί μόνο σε περίπτωση έγκρισης. Προβλέπεται επιδότηση ύψους 100% και συνεπώς η απόδειξη ύπαρξης ίδιας συμμετοχής δεν απαιτείται.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογιστεί στα 36 εκατ. ευρώ με κατανομή ως ακολούθως:

α) Για τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας ποσό ύψους 9,28 εκατ. ευρώ.

β) Για τις περιφέρειες Kρήτης, Ιόνιων Νήσων, Β. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου ποσό ύψους 26,72 εκατ. ευρώ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Οι επενδυτές που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας πριν πραγματοποιήσουν έναρξη εργασιών στην εφορία. Η έναρξη εργασιών είναι επιλέξιμη είτε πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης είτε μετά, αρκεί να έχει πραγματοποιηθεί μετά τον Οκτώβριο του 2011 οπότε και προκηρύχτηκε το παρόν πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι παράλληλα και εκτός από τους ανέργους δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν και οι νέοι επιχειρηματίες αρκεί να είχαν πραγματοποιήσει έναρξη μετά την 1/1/2011 και πριν την ημερομηνία προκήρυξης του παρόντος προγράμματος.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

■ 15η Νοεμβρίου 2011 έως και την 17η Φεβρουαρίου 2012

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

■ από 10.000 έως και 20.000 ευρώ.

■ επιπλέον 15.000 ευρώ χρηματοδότηση σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας θέσης εργασίας με την προϋπόθεση ότι αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

■ κάθε επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί να ενισχυθεί συνολικά με το ποσό των 35.000 ευρώ.

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

 

Επιλέξιμες θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες:

1) ΕΝΟΙΚΙΑ

Περιλαμβάνει κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. (Θα απαιτηθεί εν ισχύ μισθωτήριο). 

2) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ

Περιλαμβάνει δαπάνες ηλεκτρικού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνίας –διαδικτύου κ.λ.π.

3) ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης (π.χ. Εγγραφή σε Επιμελητήρια, έναρξη στην Εφορία κλπ).

4) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής και λογιστικής υποστήριξης. Απαιτείται σχετική σύμβαση κατατεθειμένοι και θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5) ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Περιλαμβάνει την αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου. Απαιτείται σχετική σύμβαση κατατεθειμένη και θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6) ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αφορά συμμετοχή εργαζόμενου/νων ή επιχειρηματία σε προγράμματα κατάρτισης που πραγματοποιούνται από Πιστοποιημένους φορείς επαγγελματικής Κατάρτισης και αφορούν αντικείμενο σχετικό με την δραστηριότητα της επιχείρησης. Η ενέργεια αποδεικνύεται με την προσκόμιση της βεβαίωσης κατάρτισης.

7) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

Περιλαμβάνει αποσβέσεις εξοπλισμού που ΔΕΝ έχει επιχορηγηθεί από το παρόν πρόγραμμα.

8) ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περιλαμβάνει αγορά πάγιου εξοπλισμού και προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων.

9) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)

Περιλαμβάνει δαπάνες μισθοδοσίας 12 μηνών (μεικτές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές) του/των νέου/νέων εργαζομένου/νων της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Ακολουθεί πίνακας με τα όρια επιλέξιμων δαπανών ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης.

Πίνακας: Όρια επιλέξιμων δαπανών ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό-στον προϋπολογισμό

1.

ΕΝΟΙΚΙΑ

έως 50%

2.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ

έως 40%

3.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

έως 10%

4.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)

έως 10%

5.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

έως 5%

6.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

έως 20%

7.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

έως 5%

8.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

έως 10%

 

 

 

+

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)

+ 15.000 ευρώ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1) Σημειώνεται ότι ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας των παραπάνω δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος επιδότησης.

2) Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 50%

■ Σε περίπτωση έγκρισης μιας πρότασης είναι δυνατή η καταβολή ποσού ως προκαταβολή σε ποσοστό έως και του 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης μετά όμως από τον έλεγχο του φυσικού φακέλου αλλά και την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο επενδυτή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

■ Η ανώτατη βαθμολογία ανέρχεται σε 100% και αναλύεται σε τέσσερα γενικά κριτήρια όπως ακολουθεί:

1) Προσόντα μετόχων του υπό σύσταση φορέα (εκπαίδευση εμπειρία) με 20%

2) Βιωσιμότητα σχεδίου (οικονομικές προβλέψεις) με 20%

3) Οφέλη για την κοινωνία (ανταγωνιστικότητα, προστασία περιβάλλοντος και τοπική ανάπτυξη) με 24%

4) Αύξηση της απασχόλησης (πρόσληψη προσωπικού) με 36%

Προτείνεται στους επενδυτές να συμπεριλάβουν την αύξηση της απασχόλησης, καθώς οι προτάσεις που θα στερηθούν την βαθμολόγηση της απασχόλησης (30% επί του συνόλου) θα είναι πολύ δύσκολο να εγκριθούν ειδικά στις περιφέρειες της Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Γιώργος Πρωτονοτάριος

Investment & Technology Solutions 30/1/2012

Share:

Πλήρης οδηγός στα Ελληνικά για την επένδυση σε Μετοχές, Συνάλλαγμα και Κρυπτονομίσματα

Go to Top