Το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου 2011 από τον ΟΕΚ ξεκίνησε την 28η Μαρτίου 2011 και θα παραμείνει ανοιχτό σε προτάσεις από τους ενδιαφερομένους έως και την 1η Ιουλίου 2011. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 110 εκ. ευρώ ενώ απευθύνεται σε 120.000 δικαιούχους. Το γενικό εισοδηματικό κριτήριο για την ένταξη κάποιου στο πρόγραμμα ορίστηκε σε 12.000 ευρώ ενώ εισοδήματα έως 9.000 ευρώ δικαιούνται μεγαλύτερη επιδότηση. Το πρόγραμμα έχει έτος αναφοράς το 2009 και επιδοτεί 125 ευρώ τον μήνα για εισόδημα έως 6.000 ευρώ, 105 ευρώ το μήνα για εισόδημα έως 9.000 ευρώ, και επίδομα 85 ευρώ τον μήνα για εισόδημα έως και 12.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου 2011 από τον ΟΕΚ ξεκίνησε την 28η Μαρτίου 2011 και θα παραμείνει ανοιχτό για τους ενδιαφερομένους έως την 1η Ιουλίου 2011. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 100 εκ. ευρώ ενώ απευθύνεται σε 120.000 δικαιούχους.

 

Το γενικό εισοδηματικό κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραμμα ορίστηκε σε 12.000 ευρώ. Το πρόγραμμα έχει έτος αναφοράς το 2009 και τα εισοδηματικά κριτήρια αναλυτικά περιλαμβάνουν:

1) Εισόδημα έως 6.000 ευρώ, επίδομα 125 ευρώ το μήνα,

2) Εισόδημα από 6.001 ευρώ έως 9.000 ευρώ, επίδομα 105 ευρώ το μήνα,

3) Εισόδημα από 9.001 ευρώ έως και 12.000 ευρώ, επίδομα 85 ευρώ το μήνα.

Σημειώνεται ότι για κάθε προστατευόμενο μέλος, τα εισοδηματικά όρια προσαυξάνονται κατά 2.000 ευρώ και το ποσό της επιδότησης κατά 25  ευρώ το μήνα.Ακολούθουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα της επιδότησης ενοικίου του έτους 2011 για τους δικαιούχους ΟΕΚ.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

 

1) Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86

Συμπληρώνονται στο Κ.Ε.Π.

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Για τους Έλληνες πολίτες πραγματοποιείται αναζήτηση αυτεπάγγελτα από τον ΟΕΚ.

-Αν δηλωθούν παιδιά που σπουδάζουν, απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών.

-Αν δηλωθούν παιδιά ανίκανα για βιοποριστικό επάγγελμα, απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

-Εάν υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση, απαιτείται δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών, έστω και προσωρινή (αντίγραφο επικυρωμένο).

3) Μισθωτήριο Συμβόλαιο

Στο όνομα του αιτούντος, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ μέχρι 31-12-2009, για την κατοικία που ενοικιαζόταν το 2009 (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Στο μισθωτήριο πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα το ΑΦΜ του εκμισθωτή και μισθωτή.

4) Υπεύθυνη Δήλωση του Εκμισθωτή

Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από κάθε αρμόδια αρχή, όπου θα αναφέρεται:

 1. i. το ακίνητο στο οποίο αφορά το μισθωτήριο συμβόλαιο

 2. ii. το χρονικό διάστημα της ενοικίασης

iii. ότι η κατοικία δεν έχει ενοικιαστεί σε άλλο πρόσωπο (σε περίπτωση που υπάρχουν

περισσότεροι του ενός ενοικιαστές να αναφέρονται ρητά τα στοιχεία τους)

 1. iv. ότι τα εισοδήματα που προέρχονται από το συγκεκριμένο ακίνητο έχουν περιληφθεί στη φορολογική του δήλωση.

5) Αρχική Φορολογική Δήλωση Οικονομικού Έτους 2010 (εισοδήματα 2009)

Παράλληλα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομισθούν:

 1. i. απόδειξη πληρωμής ενοικίου

 2. ii. βεβαίωση από τον εργοδότη τους ή από τον Οργανισμό κύριας Ασφάλισης και το Επικουρικό τους Ταμείο, από όπου θα προκύπτει το καθαρό εισόδημα του δικαιούχου καθώς και του / της συζύγου για το έτος 2009.

6) Εκκαθαριστικό Σημείωμα

Για το οικονομικό έτος 2010 και των δύο συζύγων.

7) Έντυπο Ε9 έτους 2005

Που κατατέθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ και αφορά την περιουσιακή κατάσταση κάθε δικαιούχου, καθώς και επομένων ετών μέχρι και το έτος 2010, εφόσον υπήρξε μεταβολή.

-Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή εντύπου Ε9, το δηλώνουν στην Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86.

8) Σύνολο Ημερομισθίων Ασφαλισμένου (για τους εργαζόμενους)

 1. i. Όλοι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων για το έτος 2011. Αυτά μπορεί να είναι έντυπο βεβαίωσης εργοδότη από την οποία αποδεικνύεται η ασφάλιση του δικαιούχου για το έτος 2011, επίσημα επικυρωμένη ως προς το περιεχόμενο, από το ΙΚΑ.

 2. ii. Οι ασφαλισμένοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα για την κατηγορία τους ημερομίσθια από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν θα προσκομίσουν βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα για το σύνολο των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων ή για εκείνα της τελευταίας τριετίας, γιατί τα στοιχεία αυτά θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον ΟΕΚ.

Για τους δικαιούχους που δεν συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό ημερομισθίων από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, απαιτείται βεβαίωση από τον

Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης όπου θα αναγράφεται:

 • το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει,

 • αναλυτικά τα ημερομίσθια της τελευταίας τριετίας (2008, 2009 και 2010)

 • εάν έχουν γίνει κρατήσεις για τον ΟΕΚ.

9) Πράξη Συνταξιοδότησης (για τους συνταξιούχους δικαιούχους)

Θα αναφέρει επίσης εάν στη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας είχαν γίνει κρατήσεις για τον ΟΕΚ.

10) Λογαριασμό ΔΕΗ ή επίσημο Αντίγραφο Λογαριασμού από την ΔΕΗ

Απ’ όπου θα προκύπτει η διεύθυνση της κατοικίας που ενοικίαζαν το έτος 2009 και ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής.

 

Όλοι οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι, πρέπει:

 1. Με την υποβολή της αίτησης να καταθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα από Δημόσια Αρχή.

 3. Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται πρέπει να είναι

επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από το Ελληνικό Υπουργείο

Εξωτερικών ή από δικηγόρο που είναι μέλος Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου, ή από

πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών.

 

► Κατεβάστε τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του 2011 σε μορφή .pdf

 

Capitalinvest.gr  21/4/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest.gr χωρίς την σχετική άδεια.

Share:

Πλήρης οδηγός στα Ελληνικά για την επένδυση σε Μετοχές, Συνάλλαγμα και Κρυπτονομίσματα

Go to Top