Καθώς ο πόλεμος στον χρηματοπιστωτικό κλάδο είναι ένας πόλεμος μεγέθους κεφαλαίου, το τεράστιο μέγεθος ενεργητικού που έχει ένα hedge fund ανοίγει τις πόρτες σε όλους τους επενδυτικούς χώρους. Απολαμβάνοντας προνόμια όπως χαμηλές προμήθειες συναλλαγών, φοροαπαλλαγές και κυρίως εσωτερική πληροφόρηση σε εξελίξεις μακροοικονομικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα. Στα πλαίσια της διασποράς κινδύνου και μείωσης του συνολικού ρίσκου που περιέχεται σε ένα χαρτοφυλάκιο χρησιμοποιούνται πολλές εναλλακτικές μέθοδοι επένδυσης. Τα hedge Funds είναι μια επιλογή στην κατεύθυνση αυτή. Το πρώτο hedge fund δημιουργήθηκε από τον Alfred W.Jones το 1949 στις ΗΠΑ και έκτοτε η ανάπτυξη τους είναι εντυπωσιακή (ειδικά την δεκαετία ’90). Αυτή την στιγμή σε όλο τον κόσμο λειτουργούν πάνω από 8.500 hedge funds...

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ HEDGE FUND

Τα hedge funds ιστορικά παρουσιάζουν μεγαλύτερες αποδόσεις από τους χρηματιστηριακούς δείκτες.

 

Πως λειτουργεί ένα hedge fund και διαδικασία εισόδου /εξόδου των επενδυτών.

Ένα hedge fund αποτελείται από τον διαχειριστή (general partner) και τους επενδυτές (limited partners). Ο διαχειριστής ταυτόχρονα είναι και limited partner καθώς συμμετέχει και με δικά του κεφάλαια στο hedge fund. Συνήθως ο διαχειριστής ενός hedge fund είναι επιφανές άτομο της κοινωνίας με ιδιαίτερες ικανότητες και γνωριμίες. Οι αμοιβές (management fees) που χρεώνει στους επενδυτές (limited partners) είναι ιδιαίτερα υψηλές. Συνήθως, η ετήσια αποζημίωση ανέρχεται σε ένα ποσοστό της τάξης του 1% του συνολικού ενεργητικού του fund ενώ επιπρόσθετα λαμβάνει ένα ποσοστό της τάξης του 20% επί των συνολικών κερδών κάθε έτους.

Τα hedge funds χωρίζονται σε ανοικτού και κλειστού τύπου. Στα ανοιχτού τύπου funds μπορεί οποιοσδήποτε επενδυτής να αποκτήσει μερίδιο αν και τα κατώτατα όρια συμμετοχής είναι ιδιαίτερα υψηλά και μπορεί να ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Στα κλειστού τύπου funds η συμμετοχή των επενδυτών γίνεται βάσει επιλογών του διαχειριστή. Η έξοδος των επενδυτών (limited partners) μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.  Επιστρέφοντας τα μερίδια τους πίσω στο fund (αγοράζονται από άλλους) και παράλληλα λαμβάνοντας το λογιστικό αντίτιμο της αξίας των μεριδίων τους σε ρευστό.

Πλεονεκτήματα επένδυσης μέσω hedge funds

Οι διαχειριστές κεφαλαίου είναι συνήθως άτομα με τεράστια εμπειρία και διασυνδέσεις σε όλους τους χώρους άσκησης εξουσίας. Καθώς ο πόλεμος στον χρηματοπιστωτικό κλάδο είναι ένας πόλεμος μεγέθους κεφαλαίου, το τεράστιο μέγεθος ενεργητικού που έχει συνήθως ένα hedge fund ανοίγει τις πόρτες σε όλους τους επενδυτικούς χώρους. Απολαμβάνοντας προνόμια όπως χαμηλές προμήθειες συναλλαγών, φοροαπαλλαγές και κυρίως εσωτερική πληροφόρηση σε εξελίξεις μακροοικονομικού και  επιχειρηματικού χαρακτήρα. Η είσοδος ενός ισχυρού hedge fund σε μια μετοχική αξία είναι ‘σήμα’ εισόδου σε πολλούς άλλους επενδυτές. Ο ανταγωνισμός ‘εισόδου’ μεταφράζεται σε αυξημένη ζήτηση και σε αύξηση της μετοχικής αξίας. Στην χώρα μας υπάρχει πληθώρα παρόμοιων περιπτώσεων όπως π.χ. η είσοδος του Centaurus Capital στην Alpha Bank πριν από μερικά χρόνια.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που έχει ένα hedge fund είναι ότι μπορεί να κερδίζει τόσο στην άνοδο όσο και στην πτώση μιας αγοράς ή μιας αξίας. Αξιοποιώντας σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία όπως τα παράγωγα προϊόντα (options και futures) και το short-selling, δίδεται η δυνατότητα να πωλούνται μετοχές και άλλες αξίες που δεν κατέχονται. Σε κάποιο άλλο άρθρο θα αναλυθούν διεξοδικά οι επενδυτικές αυτές τακτικές.

 

 

 

Κατηγορίες Hedge Funds

Τα hedge funds διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με την στρατηγική επένδυσης που έχουν επιλέξει. Κατά συνέπεια διαφέρουν σε αποδόσεις, κινδύνους και διακυμάνσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται οι  βασικές κατηγορίες:

1) Aggressive Growth: Κεφάλαια με υψηλές προσδοκίες και ρίσκο, υψηλή μόχλευση κεφαλαίου και κάλυψη κινδύνου με χρήση παραγώγων προϊόντων.

2) Distressed Securities: Αγοράζουν μετοχές, δικαιώματα και παλαιά δάνεια από εταιρείες που αντιμετωπίζουν ενδεχόμενη χρεοκοπία. Ο λόγος είναι ότι αγοράζουν πολύ φτηνά και πουλάνε πολύ πιο ακριβά.

3) Emerging Markets: Επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές. Στις αγορές αυτές συνήθως δεν προβλέπεται η χρήση παραγώγων για ‘κάλυψη’ κινδύνου (hedging) άρα η έκθεση σε ρίσκο είναι πολύ μεγαλύτερη.

4) Fund of Funds: Κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα κεφάλαια (αναλύονται παρακάτω).

5) Income: Επενδύουν σε κρατικά ομόλογα και διατηρούν προφίλ χαμηλού ρίσκου.

6) Macro: Στοχεύουν σε κέρδη από μακροοικονομικές αλλαγές σε διάφορα κράτη. Χρησιμοποιούνται παράγωγα προϊόντα ώστε οι μικρές μεταβολές επιτοκίων, ισοτιμιών κτλ να μετατρέπονται σε αξιόλογα κέρδη.

7) Opportunistic: Χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές ώστε να εκμεταλλεύονται ευκαιρίες σε πολλών διαφορετικών ειδών αγορές. Η μόχλευση κεφαλαίου και άλλες παρόμοιες τεχνικές χρησιμοποιούνται ευρέως.

8) Value: Επενδύουν σε μετοχές που διαπραγματεύονται πολύ χαμηλότερα από την πραγματική τους αξία (π.χ. μετοχές εταιριών με μεγάλη ακίνητη περιουσία). Στοχεύουν σε μακροπρόθεσμα κέρδη, όταν η αγορά επαναξιολογήσει τις αποτιμήσεις των εταιρειών αυτών.

 

Funds of the Hedge Funds

Τα κεφάλαια αυτά λειτουργούν σαν επενδυτικές ‘ομπρέλες’ αποκτώντας μερίδια σε άλλα hedge funds. Τα funds επιλέγονται με γνώμονα την βελτιστοποίησης της διασποράς κινδύνου. Τα κριτήρια διαφοροποίησης αφορούν τόσο τον γενικό επενδυτικό χαρακτήρα ενός fund (πχ εξειδίκευση στην υψηλή τεχνολογία, βιοτεχνολογία κτλ) όσο και την γεωγραφική δραστηριοποίηση του (πχ Ασία, Νότια Αμερική, Ανατολική Ευρώπη, κτλ). Τα Funds of the Hedge Funds θεωρούνται ιδανική επιλογή για επενδυτές με χαμηλές ανοχές στο ρίσκο (πχ συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες) γιατί όχι μόνο εμπεριέχουν χαμηλότερο ρίσκο αλλά εμφανίζουν και πιο ισορροπημένη κατανομή αποδόσεων μέσα στα χρόνια.

 

Αξιολόγηση και Επιλογή Hedge Fund

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια από τα κριτήρια αξιολόγησης/ δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή ενός fund:

Market beta: Ο δείκτης μετράει την συσχέτιση των μεταβολών της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου σε σχέση με την απόδοση της αγοράς που επενδύει. Αν ο δείκτης τείνει στο 1 τότε τα funds αυτά ονομάζονται index funds γιατί ακολουθούν πιστά τις μεταβολές πάνω/κάτω ενός δείκτη.

Size beta: Ο δείκτης μετράει την έκθεση ενός fund σε εταιρείες μικρής κεφαλοποίησης. Στατιστικά οι μετοχές μικρής κεφαλοποίησης αποδίδουν υψηλότερα με υψηλότερο ρίσκο.

Value beta: Ο δείκτης μετράει την έκθεση ενός fund σε εταιρείες με οικονομικά προβλήματα που διαπραγματεύονται με μεγάλες αποκλίσεις από την πραγματική τους αξία.

Momentum beta: Ο δείκτης μετράει την έκθεση ενός fund σε μετοχικές και άλλες αξίες που έχουν ανέβει σημαντικά πρόσφατα, ακολουθώντας το ρητό “Follow the trend”.

Σε κάθε περίπτωση ένας επενδυτής πριν αποφασίσει σε πιο fund θα τοποθετηθεί πρέπει να συμβουλεύεται σχολαστικά τα ιστορικά στοιχεία αποδόσεων και το βιογραφικό του διαχειριστή.  Συνιστάται να αποφεύγεται εντελώς η τοποθέτηση σε hedge funds με μικρό ιστορικό και ‘άγνωστους’ διαχειριστές ακόμα και αν τα management fees είναι πολύ χαμηλά.

Ακολουθούν συνδέσεις στις ιστοσελίδες κάποιων εκ των κορυφαίων Hedge Funds όλου του κόσμου.

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:

Angelo Gordon, Διαχειριστές: John Angelo and Michael Gordon

AQR Capital Management, LLC, Διαχειριστής: Clifford Asness

Appaloosa Management, Διαχειριστές: David Tepper and Jack Walton

Avenue Capital, Διαχειριστές: Marc Lasry, Sonia Gardner

The Blackstone Group | Kailix Advisors, Διαχειριστές: J Tomlinson, Bruce Amlicke

Blue Ridge Capital, Διαχειριστής: John Griffin

BP Capital Management, Διαχειριστής: T Boone Pickens

Cerberus Capital Management LP, Διαχειριστής: Steve Feinberg

Citadel Investment Group LLC, Διαχειριστής: Ken Griffin

Clarium Capital Management, Διαχειριστής: Peter Thiel

Farallon Capital Management Partners LP, Διαχειριστής: Thomas Steyer

Fortis Investments, Διαχειριστής: Wes Edens

Goldman Sachs Asset Management, Διαχειριστές: Eric Schwartz, Peter Kraus

Highbridge Capital Management LLC /JP Morgan, Διαχειριστής: Glen Dubin

Ospraie Management, Διαχειριστής: Dwight Anderson

Renaissance Technologies, Διαχειριστής: James Simmons

Soros Fund Management LLC, Διαχειριστής: George Soros

Man Group / AHL, Διαχειριστής: Tim Wong

RAB Capital, Διαχειριστής: Philip Richards

Children's Investment Fund Management TCI, Διαχειριστής: Chris Hohn

Thames River Capital, Διαχειριστής: Charlier Porter

 

ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: 

Επενδύοντας στις Ξένες Αγορές με την LQD

Επενδύοντας στις Ξένες Αγορές με την IC Markets

 

Capitalinvest.gr

Share:
Go to Top