Μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου 2011 τίθεται σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη σύσταση μιας νέας εταιρικής μορφής που θα ονομάζεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ). Η νέα μορφή εταιρείας θα είναι ιδανική για νέους, μικρές συνεργασίες και οικογενειακές επιχειρήσεις. Καινοτομία αποτελεί η  αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής (μερίδια) από το απαιτούμενο κεφάλαιο, έτσι ώστε θα είναι δυνατή η συμμετοχή ενός εταίρου όχι μόνο με την εισφορά κεφαλαίου αλλά και με την εισφορά εργασίας όπως και με την εισφορά φερεγγυότητας. Σχέδιο νόμου σε ‘καλό’ δρόμο, ανοικτό σε συμμετοχή και απόψεις από όλους μέσω διαβούλευσης…

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΥΡΩ

Το σχέδιο νόμου που παρουσιάζεται θα είναι σε ανοικτό σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 7 Δεκεμβρίου 2011 και προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας εταιρικής μορφής υπό την ονομασία «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (ΙΚΕ). Η νέα μορφή εταιρείας, που θα μοιάζει με ΕΠΕ, θα είναι ιδανική για νέους, μικρές συνεργασίες και οικογενειακές επιχειρήσεις. Βασική καινοτομία αποτελεί η αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής (μερίδια) από το απαιτούμενο κεφάλαιο, ενώ, για πρώτη φορά γίνεται εισαγωγή της δυνατότητας «Κεφαλαίου του 1 ευρώ».

                                           

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, γι' αυτό τον λόγο προέκυψε η ανάγκη μιας νέας μορφής επιχείρησης ειδικά για τους μικρομεσαίους. Ακολουθώντας την πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισαγάγει ένα ευρωπαϊκό τύπο εταιρείας που θα προορίζεται για τη μικρομεσαία επιχείρηση (Societas Privata Europaea), το νέο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας νέας εταιρικής μορφής, προσαρμοσμένης στις ανάγκες της μικρομεσαίας νεανικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας. Η νέα εταιρεία θα είναι κεφαλαιουχική, εκ του νόμου εμπορική, με νομική προσωπικότητα, με δυνατότητα μονοπρόσωπης διαμόρφωσης, ορισμένης διάρκειας, με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, χωρίς κρατική εποπτεία. Χαρακτηριστικό της είναι οτι η ανάμειξη συμβολαιογράφου θα προβλέπεται μόνο σε περιπτώσεις εισφοράς ακινήτου.

Βασική της καινοτομία είναι η αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής από το κεφάλαιο, με σκοπό την αξιοποίηση των κάθε είδους εισφορών των εταίρων. Η σύσταση της νέας εταιρείας θα είναι ενταγμένη στο σύστημα απλοποιημένης ίδρυσης μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης.

                                    

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΕΠΕ

Για την ονομασία της νέας εταιρικής μορφής στο σχέδιο νόμου, επιλέγεται ο τίτλος «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (ΙΚΕ), ο οποίος αντιστοιχεί στον διεθνή όρο Private Company. Ζητούμενο ήταν να υπάρξει μια απομάκρυνση από τις αυστηρές ρυθμίσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΕΠΕ, επομένως η υιοθέτηση μιας νέας εταιρικής μορφής (νέα μορφή ΕΠΕ) και η εξαρχής ρύθμισή της, ήταν η πιο ενδεδειγμένη επιλογή. Η νέα εταιρεία δεν θα ονομάζεται ΕΠΕ και ως αποτέλεσμα δεν θα εμπίπτει ευθέως στις οδηγίες της Ε.Ε. για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Σημειώνεται, ότι παράλληλα προβλέπεται και η δυνατότητα των υφιστάμενων ΕΠΕ να μετατραπούν στη νέα εταιρική μορφή.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η νέα μορφή εταιρείας εντάσσεται στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, εκείνες δηλαδή που ενώ διαθέτουν κεφάλαιο περιορίζουν την ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρείας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Ο θεσμός του εταιρικού κεφαλαίου έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια κριτική, για αυτό το ποσό του κεφαλαίου για μια ΕΠΕ είναι σήμερα χαμηλό (4.500 ευρώ). Για πρώτη φορά γίνεται εισαγωγή της δυνατότητας «Κεφαλαίου του 1 ευρώ», παρόλο που οι επενδυτές θα μπορούν κατά τη σύσταση της εταιρείας ή και μεταγενέστερα, να αυξήσουν κατά το δοκούν το εταιρικό κεφάλαιο. Επιχειρήσεις με «Κεφάλαιο του 1 ευρώ» υφίστανται ήδη σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία.

Παράλληλα θεσπίζονται μέτρα «εγγυητικών εισφορών», που είναι μεν εκούσιες, η αγορά όμως μπορεί να αναδείξει την ανάγκη ύπαρξής τους, αν πρόκειται η εταιρεία να βρίσκεται στην αγορά.

 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Βασική καινοτομία του νέου σχεδίου αποτελεί η  αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής στην εταιρεία (μερίδια) από το κεφάλαιο. Ενώ στις ΑΕ και ΕΠΕ οι μετοχές και τα εταιρικά μερίδια αποτελούν τμήμα του κεφαλαίου και προσδιορίζουν το μέγεθος της συμμετοχής κάθε μετόχου. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου, τα εταιρικά μερίδια ανάγονται όχι αποκλειστικά στο κεφάλαιο, ως μοναδικό παρονομαστή, αλλά σε ένα ευρύτερο παρονομαστή, που αποτελείται από την αξία του  συνόλου των εισφορών. Δηλαδή θα γίνονται δεκτές και άλλες εισφορές (πλην των κεφαλαιακών) και μάλιστα εισφορές που από τη φύση τους δεν μπορούν να περιληφθούν στο ισολογισμό, όπως είναι η εργασία και η ανάληψη εγγυητικής ευθύνης για τα χρέη της εταιρείας (εγγυητικές εισφορές). Έτσι, υπάρχει από τη μια μεριά το σύνολο των εισφορών και από την άλλη τα μερίδια, που αντιστοιχούν στις εισφορές αυτές. Κάθε εταίρος έχει μερίδια διότι πραγματοποίησε μια εισφορά είτε σε κεφάλαιο είτε όχι. Όλα τα μερίδια είναι ίσα και παρέχουν τα ίδια δικαιώματα. Συνεπώς η νέα εταιρική μορφή δύναται να ικανοποιήσει ποικίλες προδιαγραφές σύστασης νέων επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή υποβοηθά τον διαχωρισμό των λειτουργιών των εταίρων μέσα στην εταιρεία (εταίροι που εισφέρουν κεφάλαιο, εταίροι που εργάζονται και εταίροι που εισφέρουν φερεγγυότητα), καθιστώντας έτσι την Κεφαλαιουχική Επιχείρηση ιδανική για επιχειρήσεις νέων, μικρές συνεργασίες και οικογενειακές επιχειρήσεις.

 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η νέα μορφή εταιρείας θα μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με ΕΠΕ, όπως ρυθμίζεται από το  Ν.3190/1955, αλλά και με μια προσωπική εταιρεία. Η θεσμοθέτηση της αποδοχής ποικίλων μορφών εισφορών (κεφαλαιακών, εργασία κτλ) μεταφέρει στο εταιρικό δίκαιο συμβατικές ρυθμίσεις που σε μια ΕΠΕ ή σε μια ΑΕ είναι σήμερα το αντικείμενο εξω-εταιρικών συμβάσεων. Πολλά άλλα στοιχεία της νέας εταιρείας μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο καταστατικής  ρύθμισης και διαμόρφωσης, όπως τα δικαιώματα και οι  υποχρεώσεις των εταίρων, οι μεταβολές στην εταιρική σύνθεση, ο τρόπος διαχείρισης και άλλα. 

Στο σχέδιο νόμου δεν περιλαμβάνονται ποινικές διατάξεις, καθώς οι ισχύουσες γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για επιμέρους αξιόποινες πράξεις καλύπτουν επαρκώς περιπτώσεις ενδεχομένων παραβατικών συμπεριφορών. Συνάμα δεν προβλέφθηκαν διοικητικές κυρώσεις (όπως πρόστιμα) καθώς ο Ν.3419/2005 (άρθρο 17) προβλέπει τέτοιες κυρώσεις για περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων του νόμου αυτού.

Ο αναπληρωτής  υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας σχολιάζοντας το σχέδιο νόμου επισήμανε ότι η δημιουργία της νέας εταιρικής μορφής (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, και αποτελεί κεφάλαιο του πολυνομοσχεδίου για την άρση επιχειρηματικών εμποδίων, νομοσχέδιο που βρίσκεται στο στάδιο τελικής επεξεργασίας.

                                

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το να πάρετε μέρος στη Δημόσια Διαβούλευση είναι μια εξαιρετικά απλή διαδικασία που δεν απαιτεί καν εγγραφή στο σύστημα (ζητάται απλώς ένα όνομα και ένα e-mail). Προτρέπεται η συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση όλων όσων έχουν κάτι να προσθέσουν στην διαδικασία, μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου που ακολουθεί:

 

Πάρτε μέρος τώρα στη Δημόσια Διαβούλευση για την δημιουργία της νέας μορφής επιχείρησης

 

Investment & Technology Solutions 2/12/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest .gr χωρίς την σχετική άδεια.

Share:
Go to Top