Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος «Γενική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί το τρέχον καθεστώς του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο οποίο μπορούν να υπαχθούν  τόσο υφιστάμενες όσο και υπό ίδρυση επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός για πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι τα 100.000 ευρώ, ενώ η ενίσχυση ανέρχεται σε 10-55% του επενδυτικού σχεδίου και αφορά επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, και επιδότηση μίσθωσης Leasing. Το ποσοστό ενίσχυσης μεταβάλλεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το αντικείμενο της επένδυσης, και την χωροθέτηση της επένδυσης…

Αυτή είναι η 3η προκήρυξη του προγράμματος «Γενική Επιχειρηματικότητα». Σημειώνεται ότι στην πρώτη προκήρυξη υποβλήθηκαν 427 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1,28 δισ. ευρώ και στη δεύτερη, 511 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1,76 δισ. ευρώ.

 

Δικαιούχοι του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του Νέου Αναπτυξιακού είναι επιχειρήσεις με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και που διαθέτουν μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

 1. Εταιρείες υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
 2. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις
 • Ατομικές Επιχείρησεις (επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων έως 500.000 ευρώ)
 • Εμπορικές Εταιρίες
 • Συνεταιρισμοί
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον τηρούν ορισμένες προϋποθέσεις

 

Ύψος Ενίσχυσης Επενδυτικού Νόμου

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται έως και στο 55% του επενδυτικού σχεδίου, σε συνάρτηση με:

 • Το μέγεθος της επιχείρησης
 • Το αντικείμενο της επένδυσης
 • Την χωροθέτηση της επένδυσης

Ενδεικτικά παρουσιάζεται ο παρακάτω πίνακας ενισχύσεων για μικρές επιχειρήσεις. Για μεσαίες επιχειρήσεις τα παρακάτω ποσοστά μειώνονται κατά 10%, και για μεγάλες επιχειρήσεις κατά 20%.

Αττικής

40%

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

55%

Κεντρική Μακεδονία

55%

Θεσσαλία

55%

Ήπειρος

55%

Δυτική Ελλάδα

45%

Πελοπόννησος

55%

Βόρειο Αιγαίο

55%

Δυτική Μακεδονία

45%

(Γρεβενά και Κοζάνη 30%)

Ιόνια Νησιά

30%

Κρήτη

30%

Στερεά Ελλάδα

40%

(Ν. Ευρυτανίας 35%)

Νότιο Αιγαίο

40%

 

Ανώτατος/Κατώτατος Προϋπολογισμός Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε:

 • 5 εκατ. Ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο
 • 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση, και
 • 20 εκατ. ευρώ ανά όμιλο

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του επενδυτικού φορέα, ήτοι:

 • Μεγάλες Επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ
 • Μεσαίες Επιχειρήσεις 250.000 ευρώ
 • Συνεταιρισμοί, 250.000 ευρώ
 • Μικρές επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 50.000 ευρώ

Διαβάστε εδώ πως ορίζεται η Πολύ Μικρή, Μικρή, Μεσαία, και Μεγάλη Επιχείρηση βάσει της ΕΕ

 

Ϊδια Συμμετοχή

Η συμμετοχή του επενδυτικού φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση.

 • Προϋπόθεση ότι το 25% του επενδυτικού σχεδίου δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση.

 

Είδη Ενισχύσεων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Μεμονωμένα ή συνδυαστικά, προσφέρονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 • Επιχορήγηση Κεφαλαίου

Αφορά κεφαλαιουχική ενίσχυση και παρέχεται μόνον στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 12.

 • Επιδότηση Κόστους Δημιουργούμενης Απασχόλησης,

Αφορά στην κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από το επενδυτικό σχέδιο (προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση).

 • Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing)

Αφορά στην κάλυψη μέρους των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Η επιδότηση της μίσθωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

 • Φορολογική Απαλλαγή

Αφορά σε απαλλαγή επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.

 

Προθεσμία και Διάρκεια Επενδυτικών Έργων

 • Μετά την απόφαση υπαγωγής, και πιο συγκεκριμένα την ημερομηνία δημοσίευσης της υπαγωγής, η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι τρία (3) έτη
 • Οι δαπάνες του σχεδίου θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιούνται μετά την τελική ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

 

 Επιλέξιμες δαπάνες Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Οι επιλέξιμες δαπάνες που ενισχύονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι ακόλουθες:

(1) Κτηριακές Εργασίες (έως 85%):

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων, όσο και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% και ανά περίπτωση το ποσοστό αυτό μπορεί να διαμορφωθεί έως 80% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών

(2) Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού

 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης:καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού υπό τον όρο ότι θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (εκτός οι κτηριακές εγκαταστάσεις)
 • Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης:(κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να είναι έως 7 ετών). Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.

(3) Άυλα στοιχεία ενεργητικού:

 • Μεταφορά τεχνολογίας:μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχουποιότητας
 • Πιστοποιήσεις
 • Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού όσο και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

(4) Μισθολογικό κόστος:

 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας:αφορά θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για διάστημα (5) ετών για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και (3) ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής τους.

(5) Λοιπές δαπάνες:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες:μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Δαπάνες εκκίνησηςγια τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

 

Μη-Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Λειτουργικά έξοδα (πλην όσον έχουν αναφερθεί παραπάνω)
 • Προμήθεια επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός της περίπτωσης ξενοδοχειακού εξοπλισμού,
 • Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων λιγότερων των έξι (6) θέσεων,
 • Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων

 

Υπαγόμενα και Εξαιρούμενα Σχέδια Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων.

(1) Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια:

 • στον τομέα του χάλυβα
 • στον τομέα των συνθετικών ινών
 • στον τομέα του άνθρακα
 • στον τομέα της ναυπηγίας
 • στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας,
 • στον τομέα μεταφορών (και η συναφής υποδομή

(2) Επίσης εξαιρούνται οι παρακάτω Κωδικοί Αριθμοί Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ):

-02 Δασοκομία και Υλοτομία.
-05 (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και-09 (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης).
-36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ).
-41 Κατασκευές κτηρίων.
-42 Έργα πολιτικού μηχανικού.
-43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
-45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
-46 Χονδρικό εμπόριο.
-47 Λιανικό εμπόριο.
-49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών.
-52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4,
-53 Ταχυδρομικές και ταχύ μεταφορικές δραστηριότητες.
-55 Καταλύματα, με την επιφύλαξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4.
-56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
-60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
-64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
-65Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.
-66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες. 
-68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
-69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.
-70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.
-71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών
-72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.
-73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
-75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
-77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
-78 Δραστηριότητες απασχόλησης.
-79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
-80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.
-81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους.
-82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.
-84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
-85 Εκπαίδευση.
-86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού.
-87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού.
-88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.
-90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.
-91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες,

κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι δραστηριότητες:
-91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών) και 91.02 (Δραστηριότητες μουσείων).

-92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.
-93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.
-94 Δραστηριότητες οργανώσεων.
-95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.
-96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.
-97 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.
-98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση.
-99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.

 

(3) Ειδικές Περιπτώσεις -Κλάδοι που Ενισχύονται Παρά την Εξαίρεση του Γενικού ΚΑΔ

(3.1) Στον τομέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:

 • 22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)],
 • 22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων) και,
 • 29.19.03 [Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)]

(3.2) Στον τομέα του τουρισμού, κατ’ εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:

 • ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας (έκδοση σήματος λειτουργίας) ή από την ημερομηνία που αναφέρεται στην απόφαση ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, (εφόσον τμήμα της εντάσσεται στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο).
 • επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,
 • εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής [συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}, όπως αυτές ορίζονται στο ν.4276/2014 (Α’ 155),
 • ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.).

(3.3) Στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια που καθορίζονται στην κοινή απόφαση αριθμ. 108621/17-10-2016 (ΦΕΚ Β’3410)

(3.4) Στον τομέα πρωτογενούς παραγωγής, υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια που καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 129229/24.11.2017 (ΦΕΚ Β’4122)

 

Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού N. 4399/2016

 


 

 

Υποβολή Προτάσεων:

Αν σας ενδιαφέρει να καταθέσετε επενδυτική πρόταση, στείλτε μας ένα μήνυμα με τον ενδιάφερον σας στο email: itshellas(at)yahoo.gr

Το ενδιάφερον σας για την υποβολή επενδυτικής πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

(1) το ονοματεπώνυμο σας

(2) ενα τηλέφωνο επικοινωνίας

(3) τον ΚΑΔ (Κωδικός Επιχειρηματικής Δραστηριότητας) της επιχείρησης σας

 

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 «Γενική  Επιχειρηματικότητα - Γ΄ Κύκλος»

Capitalinvest.gr (c) 22/1/2019

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου χωρίς την σχετική άδεια.

Share:
Go to Top