Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» είναι ανοικτό για επενδυτικές προτάσεις και μπορεί να λάβει μέρος οποιοσδήποτε ιδιώτης ή και μικρή επιχείρηση αρκεί να έχει την ιδιοκτησία ή την επικαρπία του ακινήτου και μετρητή της ΔΕΗ στο όνομα του. Όλη η Ελληνική Επικράτεια είναι επιλέξιμη, ενώ τα επιλέξιμα έργα έχουν ισχύ έως 10 kW στην Ηπειρωτική Ελλάδα και έως 5 kW στα μη συνδεδεμένα νησιά. Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού είναι περί τα 20.000 ευρώ, ενώ το ετήσιο εισόδημα (σε τιμές 2012) είναι περί τα 4.000 ευρώ. Η τιμή αγοράς της παραγόμενης ενέργειας από την ΔΕΗ θα υποχωρεί σταδιακά έως το 2018, έτσι ώστε η τιμή αγοράς από 250,00 ευρώ / MWh σήμερα θα διαμορφωθεί σε 143,87 ευρώ το 2018. Σημειώνεται ότι θεωρητικά ο κύκλος ζωής των συστημάτων αυτών ανέρχεται σε 25 έτη..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ»

Το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων προσφέρει την δυνατότητα σε μικρούς επενδυτές να εγκαταστήσουν Φωτοβολταϊκά Συστήματα ισχύος έως 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται είτε για κατοικία είτε για τη στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα έχει εφαρμογή σε όλη την Ελληνική Επικράτεια αν και για κάποια νησιά υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν τον κορεσμό του δικτύου.

Μετά από επικοινωνία μας με το ΥΠΕΚΑ, σας μεταφέρουμε ότι σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) το ειδικό πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» εξαιρείται από την απόφαση για το κορεσμό της Πελοποννήσου και συνεπώς και οι επενδυτές από την Πελοπόννησο μπορούν και αυτοί να συνεχίσουν να υποβάλουν σχετικές επενδυτικές προτάσεις.

 

Ποιος Μπορεί να Λάβει Μέρος στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»

Οποιοσδήποτε ιδιώτης ή και μικρή επιχείρηση μπορεί να καταθέσει πρόταση συμμετοχής στο πρόγραμμα αρκεί να έχει κυριότητα ή επικαρπία ή υψηλή κυριότητα του ακινήτου που θα εγκατασταθεί το σύστημα αλλά και μετρητή της ΔΕΗ στο όνομα του.

Η εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε στέγη ή ταράτσα, στις όψεις και την κύρια όψη του κτηρίου, σε σκιάστρα, καθώς και σε χώρους βοηθητικής χρήσης, όπως κάποιες αποθήκες ή χώροι στάθμευσης.

 

Γιατί Κάποιος να Λάβει Μέρος στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»

Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» παρέχει δύο κίνητρα στους επενδυτές. Αφενός οι επενδυτές που λαμβάνουν μέρος γίνονται αυτοπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας και δεν χρειάζεται συνεπώς να προμηθεύονται πλέον ενέργεια από την ΔΕΗ ή από οποιοδήποτε άλλο ανταγωνιστικό πάροχο. Αφετέρου, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται αλλά δεν καταναλώνεται μπορεί να διοχετευθεί στο σύστημα της ΔΕΗ μέσω ενός απλού καλωδίου και ο παραγωγός να εισπράξει το αντίτιμο.

 

Καταληκτική Ημερομηνία Συμμετοχής

Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» ουσιαστικά θα παραμείνει ανοικτό μέχρι νεωτέρας απόφασης. Σε αυτή την φάση το πρόγραμμα θα ισχύει έως και 31η Δεκεμβρίου του 2019.

 

Πόσο Κοστίζει η Προμήθεια ενός Φ/Β Συστήματος

Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος εξαρτάται από τον τύπο και την ισχύ του κάθε συστήματος ξεχωριστά. Κατά μέσο όρο, για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Φ/Β συστήματος 10kW, το συνολικό κόστος κυμαίνεται περί τα 20.000 ευρώ περίπου.

 

Οικονομικά Οφέλη από την πώληση Ηλεκτρικού Ρεύματος στη ΔΕΗ

Το όφελος για τους επενδυτές δεν αφορά την επιδότηση στην κατασκευή της επένδυσης αλλά την υψηλή τιμή που πωλείται η παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ. Η τιμή της αγοράς της ενέργειας όπως παρουσιάζεται και παρακάτω όμως είναι πτωτική, γεγονός που αντανακλά και την πτώση των τιμών του Φ/Β εξοπλισμού εγκατάστασης. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απόφαση της ΡΑΕ (10 Αυγούστου 2012) οι τιμές πώλησης καθορίζονται ως εξής:

 • Αύγουστος 2012 250,00 ευρώ / MWh
 • Φεβρουάριος 2013 238,75 ευρώ / MWh
 • Αύγουστος 2013 228,01 ευρώ / MWh
 • Φεβρουάριος 2014 217,75 ευρώ / MWh
 • Αύγουστος 2014 207,95 ευρώ / MWh
 • Φεβρουάριος 2015 198,59 ευρώ / MWh
 • Αύγουστος 2015 189,65 ευρώ / MWh
 • Φεβρουάριος 2016 181,12 ευρώ / MWh
 • Αύγουστος 2016 172,97 ευρώ / MWh
 • Φεβρουάριος 2017 165,18 ευρώ / MWh
 • Αύγουστος 2017 157,75 ευρώ / MWh
 • Φεβρουάριος 2018 150,65 ευρώ / MWh
 • Αύγουστος 2018 143,87 ευρώ / MWh

 

Υπολογισμός Τυπικού Ετήσιου Εισοδήματος

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα με τυπική ισχύ 10kW παράγει ετήσια ενέργεια, κατά μέσο όρο, ίση με 16.000 kWh.

Με τιμές Αυγούστου 2012, το ετήσιο εισόδημα υπολογίζεται ως

=Τιμή αν kWh = 0,25 ευρω

Χ 16.000 kWh

= 4.000 ευρώ ετησίως

Αν από αυτό υπολογισθεί ένας μέσος ετήσιος λογαριασμός στη ΔΕΗ περί τα 700 ευρώ τότε το όφελος αναλύεται ως:

-700 ευρώ ετησίως εξοικονόμηση από τον λογαριασμό της ΔΕΗ

-3.300 ετήσιο εισόδημα (σε τιμές 2012)

 

Προσοχή: Η τιμή αγοράς από την ΔΕΗ όπως αναφέρθηκε ήδη θα υποχωρεί με το πέρας των ετών έως ότου διαμορφωθεί σε 143,87 ευρώ / MWh τον Αύγουστο του 2018, ως αποτέλεσμα η απόδοση του έργου θα ξεκινά από 4.000 ευρώ ετησίως το 2012 αλλά θα καταλήγει σε 2.300 ευρώ ετησίως το 2018.

 

Μέγιστη Επιλέξιμη Ισχύς Επενδυτικών Έργων:

Η μέγιστη ισχύς των Επενδύσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ορίζεται ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης ως εξής:

1) Για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη μέγιστη ισχύς τα 10 kWp

2) Για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (όλα τα υπόλοιπα) μέγιστη ισχύς τα 5 kWp.

 

Χρηματοδότηση μέσω Τραπεζών / Υλοποίηση του Έργου

Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης ενός Φ/Β είναι 100% χρηματοδοτούμενο από διάφορες Ελληνικές τράπεζες.

-Το επιτόκιο είναι είτε κυμαινόμενο είτε σταθερό επιτόκιο

-Η διάρκεια αποπληρωμής φτάνει έως και τα 25 έτη

-Παρέχεται δυνατότητα ασφάλισης (κίνδυνοι φυσικών καταστροφών όπως πλημμύρες, κατεγίδες, χιόνι, παγετός κτλ)

Παράλληλα η τράπεζα προτείνει προσφορές από εταιρείες φωτοβολταϊκών συστημάτων ενώ αναλαμβάνει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με την Πολεοδομία και τη ΔΕΗ. Το έργο δε επιβλέπεται έως και την ολοκλήρωσή του.

 

 

Δικαιούχοι στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» αναλυτικά:

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την κατοικία ή και την στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά:

1) Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κυριότητα τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το Φωτοβολταϊκό Σύστημα. Στην περίπτωση Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος, μετά την σύμφωνη γνώμη των συνδιοκτητών.

2) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν στην κυριότητα τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το Φωτοβολταϊκό Σύστημα. Το δικαίωμα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στο διαχειριστή, μετά από συναίνεση του κυρίου του κτηρίου.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» αναλυτικά:

Το πρόγραμμα αφορά σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται στο δώμα ή τη στέγη κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτηρίου όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στον Γ.Ο.Κ.

Οι Προϋποθέσεις για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα αφορούν:

 1. ύπαρξη ενεργής σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται.
 2. μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου του φωτοβολταϊκού, εφόσον αυτή χρησιμοποιείται για κατοικία, πρέπει να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες.
 3. μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού−Επενδυτικού νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων χρηματοδότησης (πχ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ) και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου προγράμματος χρηματοδότησης.

 

Ποιες Τράπεζες Περιλαμβάνουν το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» αναλυτικά:

Με κάθε επιφύλαξη, παρουσιάζονται οι Ελληνικές Τράπεζες που προσφέρουν χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», και είναι οι εξής:

□ Η Εθνική Τράπεζα που προσφέρει το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων»

□ Η Alpha Bank που προσφέρει το δάνειο «Ενεργειακό Σπίτι»

□ Η Eurobank, που προσφέρει το «Πράσινο Δάνειο Κατοικίας»

□ Η Τράπεζα Πειραιώς που προσφέρει τη σειρά προγραμμάτων «Green»

□ Η Τράπεζα Κύπρου που προσφέρει το δάνειο Eco Loans

□ Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο που προσφέρει το πρόγραμμα «Ηλιακή Ταράτσα»

□ Η Marfin Egnatia Bank, που προσφέρει το πρόγραμμα «Marfin sun στο σπίτι σου»

□ Η Εμπορική που προσφέρει το δάνειο «Solar ecoλογικό».

□ H Attica Bank, που προσφέρει το πρόγραμμα «Attica Οικοενέργεια», για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.

□ Η Ελληνική Τράπεζα που προσφέρει ειδικό δάνειο για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.

 

 Γιώργος Πρωτονοτάριος 

 

 

Συνδέσεις και Νομοθεσία:

» Κατεβάστε τον Οδηγό Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις (PDF)

» Κατεβάστε την Εγκύκλιο Φορολογικών Θεμάτων για τα Φ/Β

» Κατάλογος Μελετητών Εγκαταστάσεων

» Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΥΑ 5219  ΦΕΚ Δ 114/17.02.2004).

» Συμπλήρωση της υπʼ αριθμ. 5219/3.2.2004 Απόφασης Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Καθορισμός εργασιών μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

» Συμπλήρωση της υπʼ αριθμ. 1945/134/17.1.2003 Απόφασης Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ «Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων».

» Νόμος 1577 / 1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός

 

Άλλες Σχετικές Συνδέσεις:

» Δελτία Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
» Αρχείο Παραδοσιακών Οικισμών & Διατηρητέων Κτιρίων
» Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια
» Gedoata.gov.gr – Δημόσια Δεδομένα, Ανοικτά Δεδομένα

 

Investment & Technology Solutions 26/10/2012

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.

Share:
Go to Top