Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατʼ Οίκον» προσφέρει την δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους μιας κατοικίας, μέσω του κινήτρου της επιχορήγησης. Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό έως και το 2015 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κονδυλίων. Σημειώνεται ότι έως σήμερα, σε καμία Ελληνική Περιφέρεια δεν έχουν εξαντληθεί τα διαθέσιμα κονδύλια. Επιλέξιμα για το πρόγραμμα επιδότησης είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989. Η διαδικασία συμμετοχής στο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο βήματα, την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή και την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας. Ο ανώτατος προϋπολογισμός κάθε πρότασης στα

15.000 ευρώ ενώ και ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος...

Το Πρόγραμμα Ενεργειακής Εξοικονόμησης: «Εξοικονόμηση Κατʼ Οίκον»

Ακολουθούν τα βασικά στοιχεία του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατʼ Οίκον».

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

■ «Εξοικονόμηση Κατʼ Οίκον»

■ Συνολική δαπάνη: 396.000.000 ευρώ

■ Εκδούσα Αρχή: ΥΠΕΚΑ -Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου, και της Κλιματικής Αλλαγής.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"

■ Πρώτη ημέρα υποβολής: 1η Φεβρουαρίου 2011
■ Τελευταία ημέρα υποβολής: Μέχρι εξάντλησης των κονδυλίων

Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατʼ Οίκον» λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

*Σε επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία έγινε σαφές ότι μέχρι τον Οκτώβριο του 2011 δεν έχουν εξαντληθεί τα κονδύλια σε καμία Ελληνική Περιφέρεια και συνεπώς επενδυτικές προτάσεις από όλη την Ελλάδα μπορούν να κατατεθούν.
                                           

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Οι εισοδηματικές κατηγορίες των ωφελουμένων του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατʼ Οίκον» είναι πλέον δύο (2)* και τα αντίστοιχα κίνητρα έχουν ως εξής:

Κατηγορία Α - Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40.000 ευρώ ή τις 60.000 ευρώ αντίστοιχα.

ΚΙΝΗΤΡΑ: Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35%.

Κατηγορία Β - Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 40.000 και 60.000 ευρώ ή 60.000 και 80.000 ευρώ αντίστοιχα.

ΚΙΝΗΤΡΑ: Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15%.

* Η κατάταξη στις ανωτέρω κατηγορίες γίνεται βάσει της τελευταίας διαθέσιμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

■ Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά αίτηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ

-Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος στον προϋπολογισµό των παρεµβάσεων του προγράμματος

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

1) Να χρησιµοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία■ Μία κατοικία, προκειµένου να κριθεί επιλέξιµη στο «Εξοικονόμηση Κατʼ Οίκον», πρέπει να:

2) Να Βρίσκεται σε περιοχές µε τιµή ζώνης χαµηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.µ., όπως αυτή είχε διαµορφωθεί µέχρι τις 31.12.2009

3) Να διαθέτει οικοδοµική άδεια, που έχει εκδοθεί µέχρι τις 31.12.1989.

4) Να τηρεί τους όρους βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

5) Να μην έχει χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"

■ Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατʼ Οίκον» περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο βήματα, την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή και την επιλογή τράπεζας. Ακολουθεί πιο αναλυτικά η διαδικασία σε έξι (6) βήματα.

1)      Έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας του επενδυτή: (επίσκεψη σε Τράπεζα) (ΝΑΙ / ΟΧΙ)

2)      Επιλογή και Επίσκεψη Ενεργειακού Επιθεωρητή: Oι επενδυτές απευθύνονται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

3)      Κατάθεση στην τράπεζα όλων των δικαιολογητικών: Oι επενδυτές υποβάλλουν σε συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατʼ Οίκον»

4)      Απόφαση για Επιλεξιμότητα: (ΝΑΙ / ΟΧΙ)*

5)      Επίτευξη στόχων και εκταμίευση: Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι ωφελούμενοι απευθύνονται στον Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ. Βάσει του νέου ΠΕΑ

6)      Εκταμίευση: Μετά της διαπίστωσης επίτευξης των ενεργειακών στόχων της αίτησης καταβάλλονται στους ωφελούμενους τα κίνητρα του προγράμματος εξοικονόμηση κατ΄οικόν.

*Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, η μέση επιλέξιμότητα στο «Εξοικονόμηση Κατʼ Οίκον» σε όλη την Ελληνική Επικράτεια κυμαίνεται περίπου στο 50% των συνολικών προτάσεων που κατατίθενται.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

■ Όλες οι εργασίες και επεμβάσεις που απαιτούνται για την τεχνικά ορθή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων όπως αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών), κλπ. Επίσης στην κατηγορία «αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης» περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση μη σταθερών εξωτερικών σκιάστρων.

■Το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης των ενεργειακών στόχων που καθορίζονται σε αυτή.

■ Η εξοικονόμηση που πρέπει να επιτευχθεί από τις παρεμβάσεις του Προγράμματος εξοικονόμηση κατ’ οίκον, αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της  κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς

■ Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών έργων έχει μειωθεί σε 4 μήνες από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επιλέξιμες στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατʼ Οίκον» είναι οι δαπάνες / παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας). Οι παρεμβάσεις δύνανται να πραγματοποιηθούν και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή.

                                                    

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"

Προβλέπονται δύο (2) στάδια αξιολόγησης:

■ Στο πρώτο στάδιο διενεργείται έλεγχος των στοιχείων και δικαιολογητικών της αίτησης.

■ Οι επενδυτικές προτάσεις που προκρίνονται στο δεύτερο στάδιο τίθενται σε συγκριτική αξιολόγηση βάσει του κριτηρίου της εξοικονομούμενης ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας προς το κόστος. Η υπαγωγή των αιτήσεων στο Πρόγραμμα γίνεται βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της κάθε Περιφέρειας.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"

Για να χαρακτηρισθεί το μεμονωμένο διαμέρισμα ως επιλέξιμη κατοικία, προϋπόθεση είναι η θέρμανση του να πραγματοποιείται με σύστημα / συσκευή τον έλεγχο του /ης οποίου/ας έχει ο ένοικος του διαμερίσματος (αυτονομία σε κεντρικό σύστημα θέρμανσης, σύστημα/ συσκευή αποκλειστικά για τις ανάγκες θέρμανσης του διαμερίσματος) ή υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο του Προγράμματος, για εγκατάσταση συστήματος/συσκευής θέρμανσης αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαμερίσματος.

 

ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
Για να χαρακτηρισθεί μία πολυκατοικία επιλέξιμη κατοικία στο «Εξοικονόμηση Κατʼ Οίκον» θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:

  • Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ως επιλέξιμα και τα λοιπά διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως εξοχική ή άλλη δευτερεύουσα κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).
  • Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτηρίου, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, ανεξάρτητα από το εάν εντάσσεται στο Πρόγραμμα.
  • Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο μέρος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

 

Γιώργος Πρωτονοτάριος

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Η διαδικτυακή εφαρμογή του ΥΠΕΚΑ για την ανεύρεση προμηθευτή

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:

Η σελίδα του ΥΠΕΚΑ για το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Eye on Earth - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος -Τo Eye on Earth είναι μια αμφίδρομη επικοινωνιακή πλατφόρμα για το περιβάλλον,  μπορείτε να δείτε την ποιότητα του αέρα και των υδάτων κολύμβησης στα περισσότερα μέρη της Ευρώπης.

Σύστημα Πληροφοριών για την Bιοποικιλότητα στην Ευρώπη (Biodiversity Information System for Europe - BISE)

Natura 2000 Map Viewer (Ευρωπαϊκή Επιτροπή -Η γεωγραφική απεικόνιση του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου περιοχών Natura 2000.

 

Investment & Technology Solutions 23/10/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.

Share:
Go to Top