Ξεκινά από την 1η Ιουλίου 2011 και διαρκεί έως και την 31η Αυγούστου 2011 η διαδικασία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος "Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των Νέων". Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους. Ενισχύεται αποκλειστικά και μόνο το λειτουργικό κόστος των νέων επιχειρήσεων και οι δαπάνες leasing ενώ το ύψος της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει έως και το 1 εκ. ευρώ. Επισημαίνεται η ανάγκη τεκμηρίωσης της ίδιας συμμετοχής των επενδυτών σε ποσοστό 30% επί του συνολικού ύψους του επενδυτικού σχεδίου καθώς και η ανάγκη τεκμηρίωσης της εξασφάλισης της έδρας εγκατάστασης της επένδυσης...

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

■ Από 1η Ιουλίου έως 31η Αυγούστου 2011.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

■ Να έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 2011 και εντεύθεν ή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής να μην έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους,

■ Να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με ποσοστό άνω του 50% του εταιρικού τους κεφαλαίου, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας κατέχοντας θέση προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνοντος συμβούλου, διαχειριστή ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

■ Μεταποιητικός Τομέας

■ Τουριστικός Τομέας Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχειακών Μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων και ειδικές τουριστικές δραστηριότητες

■ Τομέας Τουρισμού Υγείας και Γηροκομεία

■ Μεταφορά και Αποθήκευση

■ Εκδοτικές Δραστηριότητες

■ Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη

■ Τομέας Κατασκευών (μόνο η Κατασκευή Παράκτιων και Λιμενικών Έργων)

■ Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων

■ Ορυχεία και Λατομεία

■ Αγροτικός Τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία και Δασοκομία)

■ Τηλεπικοινωνίες

■ Κινηματογραφικές, Τηλεοπτικές και Μουσικές εκδόσεις και Πολιτιστικές δραστηριότητες

■ Δραστηριότητες προγραμματισμού Ηλ. Υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας

■ Επισκευή Ηλ. Υπολογιστών και άλλων ειδών ατομικής / οικιακής χρήσης

■ Άλλες Επαγγελματικές, Διοικητικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:   

■ Για τις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 35% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη (το ποσοστά αυτά αυξάνονται κατά 5% σε στα νησιά των παραπάνω Περιφερειών με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων).
■ Στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδος και Αττικής, ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 15% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:   

■ Πολύ μικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ

■ Μικρές επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:   

Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων παρέχεται ενίσχυση υπό τη μορφή επιχορήγησης ή /και της επιδότησης Leasing. Συγκεκριμένα, δίνεται:

  1. i) Επιχορήγηση, που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης
    ii) Ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής, και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί των εκάστοτε καταβαλλόμενων δόσεων, αφαιρουμένου του ποσού του ΦΠΑ.

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ:

■ Tο συνολικό ποσό της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει εώς και το ποσό του 1 εκατ. ευρώ στην περίπτωση χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης,

■ Στην περίπτωση μη χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ.

Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης στην 5ετία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου που υποβλήθηκε προς υπαγωγή στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων.  Επισημαίνεται ότι, τα παραπάνω ποσά παρέχονται συνολικά κατά τα πρώτα 5, μετά την ίδρυσή της, έτη λειτουργίας της επιχείρησης υπό τον όρο ότι το κατ' έτος χορηγούμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ:

Απαιτείται τεκμηρίωση του τρόπου χρηματοδότησης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου μπορούν να προσμετρηθούν και οι δαπάνες μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι πως δεν ενισχύονται οι δαπάνες παγίων της επένδυσης. Ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν:

α) Την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, και ειδικότερα:
i) αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, μέχρι ποσοστού 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των 30.000 ευρώ.
ii) τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς, όπως εκάστοτε καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
iii) μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και χρησιμοποίηση τεχνολογικών υποδομών που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση (όπως σε περίπτωση εγκατάστασης εντός Τεχνολογικών Πάρκων, Ζωνών Καινοτομίας κ.λπ.),
iv) ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (εκτός του ΦΠΑ και των εταιρικών φόρων), όπως δημοτικά τέλη κ.λπ.,
v) μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι γι' αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις
β) Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.
i) Οι καταβαλλόμενες δόσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

H ενίσχυση των παραπάνω δαπανών αφορά στα 5 πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση της επιχείρησης και μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία.

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:   

■ Επισημαίνεται ότι, εκτός από το «Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων» δίνεται και η δυνατότητα ένταξης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού, εφόσον πληροί τους σχετικούς όρους, και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου, με την προϋπόθεση της μη ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιμων δαπανών.

■ Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου που προτείνεται προς ένταξη και οι οποίες δεν ενισχύονται από το παρόν Ειδικό Καθεστώς μπορούν να καλυφθούν με τους εξής τρόπους:

  1. i) Με ίδια κεφάλαια
  2. ii) Με συμμετοχή σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων (είτε στον Επενδυτικό Νόμο είτε σε άλλο πρόγραμμα. Π.χ. πρόγραμμα ΕΣΠΑ)

iii) Με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

  1. iv) Με άλλη εξωτερική χρηματοδότηση

 

Σχετικές Συνδέσεις:

Η σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 

► Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.

 

Investment & Technology Solutions

22/6/2011

Share:
Go to Top