Ξεκινά και επίσημα ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος της Ελλάδας 3908/2011 ο οποίος θα παραμείνει ʽανοιχτόςʼ  έως τα τέλη Μαΐου 2011. Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος ενισχύει με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις (επιχορήγηση, φοροαπαλλαγή, επιδότηση leasing και λήψη δανείων με ευνοϊκούς όρους). Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2011 ανέρχεται σε 4,4 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 1,2 δις ευρώ αφορούν επιδοτήσεις και τα υπόλοιπα 3,2 δις ευρώ αφορούν φοροαπαλλαγές. Με στοιχεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε 29 χρόνια λειτουργίας των Εθνικών Αναπτυξιακών Νόμων έχουν εγκριθεί πάνω από 21.000 επενδυτικά σχέδια και έχουν δημιουργηθεί πάνω από 150.000 θέσεις εργασίας.

ΞΕΚΙΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011

Ξεκινά και επίσημα ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος της Ελλάδας 3908/2011: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα & την Περιφερειακή Συνοχή". Σε πρώτη φάση για εφέτος ο Ν.3908/2011 θα παραμείνει ʽανοιχτόςʼ σε επενδυτικές προτάσεις έως τα τέλη Μαΐου 2011.

Βασικές διαφορές του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 με τον προηγούμενο Ν.3299/2004

 • Επιδοτεί νέους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας ενώ δεν επιδοτεί επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά πάρκα.
 • Θα παραμένει ανοικτός για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων σε δύο φάσεις (τέλη Μαΐου και τέλη Οκτωβρίου).
 • Η διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων θα διαρκεί ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών.
 • Έχει προκαθορισμένο ετήσιο προϋπολογισμό και ανώτατο όριο ενισχύσεων.
 • Παρέχει κίνητρα βασισμένα περισσότερο στις φοροαπαλλαγές και λιγότερο στις επιδοτήσεις (σε κάθε 1 ευρώ επιδότησης αντιστοιχούν περίπου 3 ευρώ φοροαπαλλαγές).
 • Προβλέπει την αυστηρή τήρηση επενδυτικών χρονοδιαγραμμάτων.

 

Τα αποτελέσματα των προηγούμενων Αναπτυξιακών Νόμων

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε 29 χρόνια λειτουργίας των Εθνικών Αναπτυξιακών Νόμων έχουν εγκριθεί πάνω από 21.000 επενδυτικά σχέδια και έχουν δημιουργηθεί πάνω από 150.000 θέσεις εργασίας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των προηγούμενων Αναπτυξιακών Νόμων της χώρας.

Πίνακας: Αποτελέσματα των Αναπτυξιακών Νόμων της Ελλάδας

Επενδυτικός Νόμος

Αριθμός Σχεδίων που Εγκρίθηκαν

Συνολικό Υψος Επενδύσεων σε ευρω

Υψος Επιχορηγήσεων σε ευρω

Θέσεις Εργασίας που Δημιουργήθηκαν

N.1262/1982

12.062

2.281.654.836

785.493.063

92.799

Ν. 1892/90

4.891

3.732.854.770

1.454.156.201

39.676

Ν. 2601/98

2.319

2.556.984.522

847.614.123

19.239

Ν. 3299/04

2.085

3.077.551.695

1.308.177.956

8.492

Πηγή: Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

 

Προϋπολογισμός και Κατανομή Ενισχύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για το 2011 ανέρχεται σε 4,4 δις ευρώ, εκ των οποίων 1,2 δις ευρώ αφορούν επιδοτήσεις και 3,2 δις ευρώ αφορούν φοροαπαλλαγές. Οι επιδοτήσεις που θα χορηγηθούν κατανέμονται ως ακολούθως:

 • 900 εκ. ευρώ για το καθεστώς περιφερειακής συνοχής
 • 100 εκ. ευρώ για το καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης
 • 150 εκ. ευρώ για το καθεστώς νεανικής επιχειρηματικότητας
 • 50 εκ. ευρώ για το καθεστώς συνέργιας & δικτύωσης

 

Κατηγορίες Επενδυτικών Σχεδίων

 1. Γενική Επιχειρηματικότητα

Αφορά κάθε επιχειρηματία και προβλέπει φοροαπαλλαγές μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης

 1. Περιφερειακή Συνοχή

Αφορά επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν τοπικές ανάγκες και προβλέπει όλα τα είδη των ενισχύσεων.  Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει μέχρι και το 70% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης. Για τις νέες επιχειρήσεις, το παραπάνω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%.

 1. Τεχνολογική Ανάπτυξη

Αφορά τις επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επενδύσουν στην καινοτομία και να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά την επιχείρηση τους. Προβλέπει όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.

 1. Νεανική Επιχειρηματικότητα

Αφορά νέους από 20 μέχρι 40 ετών. Προβλέπει ενίσχυση για το σύνολο σχεδόν των δαπανών (και των λειτουργικών) για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας. Η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι 1.000.000 ευρώ.

 1. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια

Αφορά επενδυτές με προτεινόμενα σχέδια ύψους τουλάχιστον 50.000.000 ευρώ. Προβλέπει όλα τα είδη των ενισχύσεων μεμονωμένα ή συνδυαστικά ενώ το ύψος της ενίσχυσης μειώνεται  όσο αυξάνει το ύψος της επένδυσης.

 1. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια

Αφορά την υλοποίηση πολυετών σχεδίων (2-5 έτη) επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον σε 2.000.000 ευρώ.  Προβλέπει φοροαπαλλαγές μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.

 1. Σχέδια Συνέργιας και Δικτύωσης (Clustering)

Αφορά κοινοπρακτικά επιχειρηματικά σχήματα δικτύωσης 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και άλλων 5 τουλάχιστον από την υπόλοιπη Ελλάδα. Προβλέπει τη δυνατότητα παροχής κάθε είδους ενίσχυσης.

 

Είδη ενισχύσεων

 1. Φορολογική απαλλαγή

Προβλέπεται η απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό για την επιχείρηση.

 1. Επιχορήγηση Κεφαλαίου

Προβλέπεται η παροχή κεφαλαίου από το δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

 1. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Προβλέπεται η κάλυψη των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

 1. Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ

Προβλέπεται, η χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις τράπεζες που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ.

Τα οφέλη των επενδυτών από τις άνω μορφές ενίσχυσης συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

 

Σχετικά Αρχεία (.pdf):

Νέος Επενδυτικός Νόμος στην Ελληνική Γλώσσα

Νέος Επενδυτικός Νόμος στην Αγγλική Γλώσσα (επίσημη μετάφραση)

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης

Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.

 

Investment & Technology Solutions

19/4/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου χωρίς την σχετική άδεια. 

Share:
Go to Top