Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων στη χώρα. Πρόσφατα, η Βουλή των Ελλήνων προχώρησε στην ψήφιση τροποποιητικών διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 δημιουργώντας πιο φιλικές προοπτικές προς τους επενδυτές. Στα πλαίσια αυτά προστίθενται νέες δραστηριότητες προς επιδότηση ενώ περιορίζονται οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών και την διευκόλυνση των επίδοξων επενδυτών. Παράλληλα στην εν λόγω ψηφοφορία υπήρξαν και αποφάσεις που επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στον Νόμο 3299/2004. Παρουσιάζονται όλες οι σημαντικές αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο σύμφωνα με την νέα νομοθεσία καθώς και τα σημαντικότερα στοιχεία αυτού όπως διαμορφώνονται σήμερα.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3908/2011

 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί το σημαντικότερο  χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση μεσαίων και μεγάλων  επενδύσεων στην Ελλάδα και έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Πρόσφατα, η Βουλή των Ελλήνων προχώρησε στην ψήφιση των τροποιητικών διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 δημιουργώντας πιο φιλικές προοπτικές προς τους επενδυτές. Με τις τελευταίες αυτές τροποποιήσεις, ο Αναπτυξιακός Νόμος εμπλουτίζεται ως προς τις δραστηριότητες που επιδοτούνται και απλουστεύεται ως προς τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.

 

 

ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ  ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΚΑΙ 3299/2004

 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι σημαντικότερες αλλαγές που ψηφιστήκαν από την ολομέλεια της Βουλής και αφορούν τόσο το Νόμο 3908/2011 όσο και τον αντίστοιχο 3299/2004. Πιο συγκεκριμένα:

1) Πλέον μπορούν να κατατίθενται επενδυτικά σχέδια όλο το χρόνο, ενώ θα αξιολογούνται δύο φορές το χρόνο , τον Μάιο (για έργα που έχουν υποβληθεί μέχρι 30 Απριλίου) και τον Νοέμβριο (για έργα που έχουν υποβληθεί μέχρι 30 Οκτωβρίου) αντίστοιχα.

2) Παρέχεται  η δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 100% της επιδότησης με την προσκόμιση αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής ύψους +10% από την αιτούμενη προκαταβολή, από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και λήψη δεύτερης δόσης προκαταβολής στην περίπτωση που με την πρώτη  δόση δεν έχει εξαντληθεί το σύνολο της επιχορήγησης, ενώ έχει διενεργηθεί έλεγχος στο 50% του έργου και ο επενδυτής έχει καταβάλει  το σύνολο της ίδιας συμμετοχής.

3) Ως προς την ίδια συμμετοχή μπορεί να συμπεριληφθεί πέρα των ήδη υπαρχόντων (ρευστά διαθέσιμα, μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις) και πάγια στοιχεία, του φορέα της επένδυσης τα οποία είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα υπολογιζόμενα με βάση την μέση αξία τους για τους τρεις τελευταίους μήνες.

4) Αυξάνεται το ποσοστό επιδότησης κυρίως στις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις που θα κάνουν την επένδυσή τους σε περιοχές Β.Ε.Π.Ε. εφόσον με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου δεν κάλυπταν σε ποσοστό το ανώτατο όριο του Χάρτη των Περιφερειακών Ενισχύσεων.

5) Μειώνεται κατά ένα έτος (στα πέντε -5- χρόνια) ο χρόνος που πρέπει να παρέλθει από την ίδρυση ή τον τελευταίο εκσυγχρονισμό σε ξενοδοχειακή μονάδα 3* και άνω και η οποία πρόκειται να ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου για νέο εκσυγχρονισμό.

6) Καταργείται η υποχρεωτική ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής στα επενδυτικά σχέδια της Γενικής επιχειρηματικότητας καθώς και για τα  επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Συνοχής η υποχρεωτική ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής από το μίγμα της ενίσχυσης που ίσχυε μέχρι σήμερα και αφορούσε σε συνδυασμό επιχορήγηση κεφαλαίου, (70% ή 80%) και φορολογική απαλλαγή, (30% ή 20%).

7) Εντάσσονται νέες δραστηριότητες. Στις νέες δραστηριότητες που εντάσσονται στο νόμο είναι:  α) τα Κέντρα Αποκατάστασης καθώς και ολοκληρωμένα σύνθετα επενδυτικά σχέδια του τουρισμού υγείας, ο ορισμός των οποίων θα καθοριστεί με ΚΥΑ. β) επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό για ξενοδοχειακές μονάδες που δεν λειτουργούν αλλά δεν έχουν αλλάξει χρήση και είναι 3* και άνω μετά την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. γ) επενδύσεις που αφορούν εγκαταστάσεις ειδικού τουρισμού όπως συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, θεματικά πάρκα, γήπεδα γκολφ, ιαματικών πηγών κέντρα προπονητικού-αθλητικού τουρισμού κ.α. δ) επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον 2* ε) επενδύσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις camping 3*  στ) επενδύσεις στον τομέα της ναυπηγίας για σταθερές και μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και τα έργα πολιτικού μηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.

8) Δίνεται η δυνατότητα εξάντλησης του μισού (1/2), από το συνολικό εγκεκριμένο ποσό φορολογικής απαλλαγής από την διαχειριστική περίοδο δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης. Επίσης αν ο φορέας επένδυσης επιλέξει την επιχορήγηση μέσω της φορολογικής απαλλαγής έχει το δικαίωμα να την εφαρμόσει για 10 χρόνια ή 12 αν είναι νέα επιχείρηση, αντί των 8 ή τα 10 αντίστοιχα που ίσχυε μέχρι σήμερα.

9) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ελεγκτές επενδυτικών σχεδίων και άλλοι εκτός Δημοσίου φορείς.

10) Στα μεγάλα επενδυτικά έργα μέχρι και 50 εκ ευρώ παρέχεται το δικαίωμα επιλογής όλων των ειδών των ενισχύσεων, μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Για σχέδια πάνω από 50 εκ ευρώ παρέχεται το δικαίωμα της φορολογικής απαλλαγής για το ποσό της επένδυσης που ξεπερνά το ποσό αυτό.

11) Μεταβάλλονται τα όρια της συσσώρευσης των ενισχύσεων και γίνονται 15 εκ ευρώ για μεμονωμένες και 30 εκ για και για συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις αντίστοιχα.

12) Μειώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις συνέργιες,  για την περιφέρεια Αττικής και τον νομό Θεσσαλονίκης μειώνονται από 10 σε 5 , ενώ για την επαρχία από 5 σε 3.

13) Τέλος για τον Αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 δίνεται η δυνατότητα λήψης προκαταβολής στο 100% της επιχορήγησης. Επίσης παρατείνεται κατά ένα έτος, ήτοι μέχρι την 31/12/2014, η ολοκλήρωση της υλοποίησης και η εξέταση των αιτημάτων θεραπείας  τα αιτήματα θεραπείας, για όσα έργα υποβλήθηκαν στα πλαίσια του 3299/2004 από το 2007 και μετά.

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ  ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΚΑΙ 3299/2004

 

Οι παραπάνω προτάσεις έρχονται να προστεθούν στις  υπάρχουσες  τροποποιήσεις - βελτιώσεις του Επενδυτικού Νόμου (επί Υπουργίας της κας Διαμαντοπούλου, Απρίλιος 2012), οι οποίες συνοψίζονται στα παρακάτω 6 σημεία:

1) Δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση  ειδικών δικαιολογητικών και αδειοδοτήσεων, όπως εγκεκριμένα σχέδια ΕΟΤ, Άδειες Εγκατάστασης, Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων κλπ κατά την υποβολή της αίτησης.

2) Δεν απαιτείται η προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα κατά την υποβολή της αίτησης.

3) Αυξήθηκε σε 60% το ποσοστό των ενισχυμένων  δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έναντι του 40% που ίσχυε). Το ποσοστό αυτό  για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται στο 70%.

4) Μπορούν  να υπάρξουν τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς να είναι απαραίτητη η έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

5) Έχουν θεσπιστεί  αποκλειστικές προθεσμίες  για τις διαδικασίες αξιολόγησης του Υπουργείου.

6) Τέλος υπάρχει αύξηση στο όριο σώρευσης ενισχύσεων κατά 5 εκατ. €  (από 15 εκατ. € σε  20 εκατ. €) στην τετραετία για συνδεδεμένες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια  στην ίδια περιφέρεια.

 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

Υφιστάμενες, Νέες  και Υπό Σύσταση επιχειρήσεις με έδρα όλη την Ελληνική Επικράτεια

Ποσοστά Ενισχύσεων: 

Από 15% έως 55% ανάλογα με την δραστηριότητα και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Έργων:

Πολύ μικρές  επιχειρήσεις, 200.000 ευρώ

Μικρές  επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ

Μεσαίες  επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ

Μεγάλες  επιχειρήσεις, 1.000.000 ευρώ

Παρεχόμενα Είδη Ενισχύσεων:

Επιχορήγηση κεφαλαίου

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού (Leasing)

Φορολογικές απαλλαγές

Χαμηλότοκα Δάνεια από Τραπεζικά Ιδρύματα που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ

 

 

◘ Νικήτας Δημητρόπουλος

 

 

 

Investment & Technology Solutions

17/4/2013

Share:
Go to Top