Στόχος του μέτρου 121 "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ" είναι η βελτίωση της δυναμικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Δίνεται έμφαση στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων αποσκοπώντας στην προσέλκυση νέων ανθρώπων  που θα ασχοληθούν βιοποριστικά με τη Ελληνική γη. Ο προϋπολογισμός των έργων μπορεί να ανέλθει έως και 300.000 ευρώ ενώ το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 40% έως 75%. Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων από 18/2/2011 έως 18/4/2011.

Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» είναι ανοικτό για επενδυτικές προτάσεις και μπορεί να λάβει μέρος οποιοσδήποτε ιδιώτης ή και μικρή επιχείρηση αρκεί να έχει την ιδιοκτησία ή την επικαρπία του ακινήτου και μετρητή της ΔΕΗ στο όνομα του. Όλη η Ελληνική Επικράτεια είναι επιλέξιμη, ενώ τα επιλέξιμα έργα έχουν ισχύ έως 10 kW στην Ηπειρωτική Ελλάδα και έως 5 kW στα μη συνδεδεμένα νησιά. Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού είναι περί τα 20.000 ευρώ, ενώ το ετήσιο εισόδημα (σε τιμές 2012) είναι περί τα 4.000 ευρώ. Η τιμή αγοράς της παραγόμενης ενέργειας από την ΔΕΗ θα υποχωρεί σταδιακά έως το 2018, έτσι ώστε η τιμή αγοράς από 250,00 ευρώ / MWh σήμερα θα διαμορφωθεί σε 143,87 ευρώ το 2018. Σημειώνεται ότι θεωρητικά ο κύκλος ζωής των συστημάτων αυτών ανέρχεται σε 25 έτη..

Το Εθνικό Γήπεδο της Ταϊβάν που ηλεκτροδοτεί 3.300 φώτα και 2 γιγαντοοθόνες από Φωτοβολταϊκά Πάνελ

 

Σε μια χρονική περίοδο που κρατικά πυρηνικά προγράμματα αναστέλλονται και που η τιμή του πετρελαίου αναρριχάται ξανά προς τα 113 δολάρια / βαρέλι η συζήτηση για στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο της για το 2020 το 20% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη να προέρχεται από ΑΠΕ. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό - στόχος για το 2020 έχει τεθεί στο 40% όταν το 2010 ανήλθε μόλις στο 10%. Οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα θεωρούνται βιώσιμες και αποδοτικές παρά το γεγονός ότι πλέον δεν εντάσσονται στις διατάξεις του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου.

Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος «Γενική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί το τρέχον καθεστώς του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο οποίο μπορούν να υπαχθούν  τόσο υφιστάμενες όσο και υπό ίδρυση επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός για πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι τα 100.000 ευρώ, ενώ η ενίσχυση ανέρχεται σε 10-55% του επενδυτικού σχεδίου και αφορά επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, και επιδότηση μίσθωσης Leasing. Το ποσοστό ενίσχυσης μεταβάλλεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το αντικείμενο της επένδυσης, και την χωροθέτηση της επένδυσης…

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατʼ Οίκον» προσφέρει την δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους μιας κατοικίας, μέσω του κινήτρου της επιχορήγησης. Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό έως και το 2015 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κονδυλίων. Σημειώνεται ότι έως σήμερα, σε καμία Ελληνική Περιφέρεια δεν έχουν εξαντληθεί τα διαθέσιμα κονδύλια. Επιλέξιμα για το πρόγραμμα επιδότησης είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989. Η διαδικασία συμμετοχής στο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο βήματα, την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή και την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας. Ο ανώτατος προϋπολογισμός κάθε πρότασης στα

15.000 ευρώ ενώ και ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος...

 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων στη χώρα. Πρόσφατα, η Βουλή των Ελλήνων προχώρησε στην ψήφιση τροποποιητικών διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 δημιουργώντας πιο φιλικές προοπτικές προς τους επενδυτές. Στα πλαίσια αυτά προστίθενται νέες δραστηριότητες προς επιδότηση ενώ περιορίζονται οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών και την διευκόλυνση των επίδοξων επενδυτών. Παράλληλα στην εν λόγω ψηφοφορία υπήρξαν και αποφάσεις που επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στον Νόμο 3299/2004. Παρουσιάζονται όλες οι σημαντικές αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο σύμφωνα με την νέα νομοθεσία καθώς και τα σημαντικότερα στοιχεία αυτού όπως διαμορφώνονται σήμερα.