Συνεχίζοντας το αφιέρωμα στις εναλλακτικές γεωργικές καλλιέργειες που θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα σε νέους αγρότες, παρουσιάζεται η καλλιέργεια ενός δέντρου, της ροδιάς. Ένα δέντρο εύκολα προσαρμόσιμο στο Ελληνικό κλίμα αλλά και που μπορεί να ευδοκιμήσει σε μειονεκτικά και σε υποβαθμισμένα εδάφη ενώ μπορεί να συντηρηθεί ακόμη και με υφάλμυρο νερό. Παράλληλα, τα προϊόντα του δέντρου παρουσιάζουν ζήτηση από εταιρείες της βιομηχανίας των Τροφίμων αλλά και των Φαρμάκων και των Καλλυντικών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εγχώρια αγορά απορροφά ποσότητες ροδιών που κυμαίνονται μεταξύ 1.000- 1.200 τόνων, εκ των οποίων οι 400 τόνοι παράγονται εγχώρια και οι 800 τόνοι εισάγονται.

Το Μέτρο 123Α αποτελεί ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης για αγροτικές επενδύσεις και αναμένεται να ξεκινήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2011. Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα επιδοτεί επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων και έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ. Στόχος του μέτρου 123Α είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των μικρών και μεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων, με τη στήριξη τους σε θέματα ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωσης της ποιότητας, καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους. Τα ποσοστά επιδότησης  κυμαίνονται από 40% έως 65% ενώ ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να ανέλθει από 100.000 ευρώ έως και 10.000.000 ευρώ.

 

Οι απαραίτητες άδειες για την ίδρυση μονάδων επεξεργασίας γάλακτος και προϊόντων αυτού.

ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΙΔΡΥΣΗ:

Άρθρα 6,7,8 της Υγ. Δ/ξης Α1β/8577/83 (Για τα Τυροκομεία και Υ.Δ.18-8-54 ΦΕΚ 176/Β/1-9-54), άρθρο 15 Ν. 1579/85, άρθρο 73 Υγειονομικού Κανονισμού

(Οι ΟΤΑ χορηγούν μόνο άδεια ίδρυσης η άδεια λειτουργίας χορηγείται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία με απόφαση Νομάρχη).

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης LEADER που ξεκίνησε ήδη και θα διαρκέσει έως και την 02/10/2012 αφορά εξήντα τρία (63) χωριά και πόλεις έντεκα (11) δήμων στις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων σε τομείς όπως μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (τυροκομεία, οινοποιεία, μονάδες τεμαχισμού κρέατος, κτλ), μονάδες τυποποίησης προϊόντων (μέλι, αβγά, ξηροί καρποί κτλ), μονάδες εστίασης και αναψυχής, τουριστικά καταλύματα και αγροκτήματα καθώς και επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, παντοπωλεία, επιχειρήσεις οικοτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης κτλ. Τα ποσοστά επιδότησης είναι της τάξης του 50% και ανάλογα με το είδος κάθε προτεινόμενης επένδυσης ο ανώτατος προϋπολογισμός ανά επενδυτική πρόταση διαμορφώνεται είτε  300.000 ευρώ είτε 600.000 ευρώ.

 

Παρουσιάζεται η καλλιέργεια ενός δέντρου με μεγάλες οικονομικές προοπτικές ανάπτυξης, της Στέβιας. Ένα δέντρο εύκολα προσαρμόσιμο στο Ελληνικό κλίμα αλλά και που μπορεί να ευδοκιμήσει σε αμμώδη και μικρής γονιμότητας εδάφη. Τα φύλλα της Στέβιας έχουν 35 έως 40 φορές μεγαλύτερη γλυκύτητα από τη ζάχαρη χωρίς θερμίδες και υδατάνθρακες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση  αποτελεί μια μεγάλη αγορά κατανάλωσης ζάχαρης και γλυκαντικών ουσιών όπου η χρήση ζάχαρης φτάνει τους 31 εκατ. τόνους ετησίως όταν η παγκόσμια κατανάλωση συνολικά ανέρχεται σε 160 εκατ. τόνους. Ήδη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αλλά και ιδιώτες με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα κριτήρια βαθμολόγησης / αξιολόγησης του προγράμματος μέτρου 123Α σύμφωνα και με τον οδηγό του προγράμματος.

ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 123Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ.

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ