Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η ύπαρξη και η τεκμηρίωση καινοτομίας είναι βασικός παράγοντας βαθμολόγησης γενικά για το ΕΣΠΑ και ειδικά για το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων ΠΕΠ 2013 που θα παραμείνει ανοικτό σε επενδυτικές προτάσεις έως τις 25 Απριλίου του 2013. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζεται ένας μίνι οδηγός για το πώς ορίζεται η καινοτομία, και πως διαιρείται σε τεχνολογική και μη-τεχνολογική. Παράλληλα, παρουσιάζονται παραδείγματα για όλες τις επιλέξιμες μορφές καινοτομίας αλλά και παραδείγματα για το τι δεν είναι καινοτομία. Ένα σηµαντικό κριτήριο για όλα τα είδη καινοτοµίας είναι ότι πρέπει να επιφέρουν µία σηµαντική διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα (είτε στα προσφερομένα αγαθά είτε στις υπηρεσίες) ή στις διαδικασίες, στις µεθόδους και στις οργανωτικές δοµές της επιχείρησης...Οι απαραίτητες άδειες για την ίδρυση μονάδων επεξεργασίας γάλακτος και προϊόντων αυτού.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης / αξιολόγησης του προγράμματος μέτρου 123Α σύμφωνα και με τον οδηγό του προγράμματος.Με δεδομένη τη συρρίκνωση του Δημοσίου Προγράμματος Επενδύσεων, τα ΕΣΠΑ αποτελεί αυτή την στιγμή, το σημαντικότερο εργαλείο για νέες επενδύσεις στη χώρα. Παρουσιάζονται πληροφορίες για τα 1.029 νέα έργα, προϋπολογισμού 3,19 δις ευρώ, που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ το τελευταίο εξάμηνο, από τον μήνα Μάρτιο έως και τον μήνα Αύγουστο του 2011. Στα νέα έργα, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, 90 έργα για το περιβάλλον, 18 έργα για τις μεγάλες υποδομές και τα δίκτυα μεταφορών και 105 δράσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης με νέα πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογικά εργαλεία. Σημειώνεται ότι για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων τις προσεχείς εβδομάδες αναμένονται εντάξεις που θα ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ...Oλοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες». Αξιολογήθηκαν 2.111 προτάσεις από Νέες και Υφιστάμενες επιχειρήσεις, και από αυτές, κρίθηκαν επιλέξιμες 678 Νέες, 1.058 Υφιστάμενες Μικρές και 113 Υφιστάμενες Μεσαίες επιχειρήσεις. Συνολικά εγκρίθηκαν 1.849 επενδυτικές προτάσεις με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 184.340.274,98 ευρώ. Το ποσοστό επιτυχίας είναι ιδιαίτερα μεγάλο, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον μέγεθος του προϋπολογισμού του προγράμματος (Δημόσια Δαπάνη 200 εκατ. ευρώ) αλλά και στην σχετικά χαμηλή συμμετοχή των επενδυτών. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε σε έξι (6) μήνες... Για όσους επενδυτές προετοιμάζουν να καταθέσουν επενδυτικές προτάσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 ή του νέου Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011, παρουσιάζεται το βοηθητικό σημείωμα για την Καινοτομία. Η ύπαρξη Καινοτομίας σε μια επενδυτική πρόταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά την βαθμολόγηση της, και κατά συνέπεια, κρίνει σε μεγάλο βαθμό την τελική επιλεξιμότητα της. Θεωρείται πλέον προαπαιτούμενο στοιχείο τόσο στα σχέδια νέων όσο και στα σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων ενώ μπορεί να αποκτά τόσο τεχνολογική όσο και μη-τεχνολογική μορφή. Μεταξύ άλλων παρουσιάζονται και κάποια παραδείγματα…Πληροφορίες για την υλοποίηση επενδυτικών έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του ΕΟΜΜΕΧ «Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» το 2009.


 

..