Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ -2016

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών". Προϋπολογισμός προγράμματος στα € 70.000.000 (σε 2 Κύκλους).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 29/3/2016 έως 17/5/2016

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι μεταξύ 15.000€ και 150.000€.

Επιπρόσθετα ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των 150.000€, στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των 150.000€,.

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις:

(1) έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015

(2) απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

(3) διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ

Διευκρινίζεται ότι : - η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση -ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

•Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

•Μηχανήματα – Εξοπλισμός

•Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

•Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

•Προβολή – Προώθηση μέχρι 15.000€

•Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 20.000€

•Μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€

•Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 2.500 €

•Μελέτες / έρευνες αγοράς. 5.000€ και μέχρι 2.500 €/μελέτη

•Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ:

Πραγματοποιείται Ηλεκτρονική Υπολοβολή της κάθε επενδυτικής πρότασης.

Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.  

ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΑΠρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων και Παραρτήματα (11/2/2016) (PDF)


ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΥΔΤΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ


■ Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία και την κατάθεση της επενδυτικής σας πρότασης στη συγκεκριμένη δράση (περιλαμβάνεται η ηλεκτρονική υποβολή):


► Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προετοιμασία φακέλου

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

..