Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ JEREMIE 2016 (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΔΑΝΕΙΩΝ)

Τι είναι η πρωτοβουλία JEREMIE

Το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής JEREMΙEJoint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές ως μεσαίες επιχειρήσεις”, αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την υποστήριξη των Μικρομεσαίων και των Μεσαίων Επιχειρήσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Οι “κοινοί” πόροι της πρωτοβουλίας δύνανται να προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η συγκεκριμένη δράση καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Στη συνέχεια ακολουθούν τα βασικά στοιχεία της.


Σύνοψη στοιχείων δράσης JEREMIE


Μέσω της εν λόγω δράσης θα χορηγηθούν δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ήτοι:

α) κεφάλαια κίνησης για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής  δραστηριότητας ή την επέκταση υφιστάμενης δραστηριότητας ή/και

β) δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια για την απόκτηση υλικών και άυλων παγίων στοιχειών.


Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία και την κατάθεση του δανειακού σας φακέλου στη συγκεκριμένη δράση

► Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προετοιμασία φακέλου


Επιλέξιμες επιχειρήσεις


Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., I.K.E.) που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι οποίες πληρούν σωρρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

·         Είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση).

·         Απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)

·         Εμφανίζουν έως Ευρώ 50 εκατ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό Ευρώ 43 εκατ.

·         Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας

·         Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί  ενισχύσεων ήσσονος σημασίας» (οι συνολικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν εγκριθεί κατά την τελευταία τριετία δε μπορούν να υπερβαίνουν τις €200.000, ειδικά για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων  το όριο περιορίζεται στις €100.000).

·         Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας - πλην εξαιρέσεων, εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

 

Επιλέξιμες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τη Δράση


1. Επενδυτικά Δάνεια:

Επιλέξιμες θεωρούνται όλες οι ανεξόφλητες δαπάνες που είναι συναφείς με το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης που υποβάλλεται μέσω του αιτήματος της επιχείρησης και δεν περιλαμβάνονται στην παράγραφο των μη επιλέξιμων δαπανών. Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες:

·         Δημιουργία – Διαμόρφωση – Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων

·         Μηχανήματα και εξοπλισμός

·         Αγορά Λογισμικού σχεδίου.

 

2. Κεφάλαιο Κίνησης:

Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης όπως  είναι οι δαπάνες για αγορά εμπορευμάτων, αποθεμάτων ή πρώτων υλών, κόστος απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργικά έξοδα κ.λπ.

Η Τράπεζα θα πρέπει να ελέγχει ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο.

Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα  θα πρέπει να μεριμνά ώστε το προϊόν του δανείου να άγεται για την εκπλήρωση του σκοπού της χρηματοδότησης και να τηρούνται στο δανειακό φάκελο τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 

·                Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό.

·                Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

·                Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με τις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα στις επιχείρησης και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).

·                Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).

·                Δαπάνες που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.

·                Δαπάνες που έχουν εξοφληθεί σε ημερομηνία προγενέστερη της εκταμίευσης.

 

Χαρακτηριστικά πιστοδοτικών προϊόντων της δράσης

 

1. Ύψος δανείου:

Ελάχιστο ποσό € 10.000

Μέγιστο ποσό € 2.000.000

 

2. Διάρκεια δανείου:

2.1 Επενδυτικό Δάνειο: Από 3 έως 10 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος η οποία μπορεί να είναι μέχρι το 1/3 της διάρκειας του δανείου με μέγιστη διάρκεια τους 24 μήνες.

2.2 Κεφάλαιο Κίνησης:  Από 1 έως 4 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος η οποία μπορεί να είναι μέχρι το 1/3 της διάρκειας του δανείου με μέγιστη διάρκεια τους 12 μήνες.

Κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος οι τόκοι θα είναι απαιτητοί.

 

3. Επιτόκιο:

Το τελικό επιτόκιο που επιβαρύνει τον πελάτη λαμβάνοντας υπόψη ότι το 50% του δανείου προέρχεται από το ΕΤαΕ και είναι άτοκο, θα είναι σταθερό και δεν θα υπερβαίνει το 4,2%  πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%).

 

4. Εξόφληση δανείου:

Επενδυτικό Δάνειο: Με 3μηνες ή 6μηνες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Κεφάλαιο Κίνησης: Με 3μηνες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

 

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης προεξόφλησης). Το ποσό της πρόωρης καταβολής δεν επαναχορηγείται.

 

5. Έξοδα δανείου:

1,5% επί του εγκεκριμένου ποσού του δανείου με ανώτατο ποσό € 400.


6. Εξασφαλίσεις - Καλύμματα

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη λήψη ενοχικών ή εμπράγματων εξασφαλίσεων. Το συνολικό ύψος δανείων ανά επιχείρηση που θα χορηγηθούν μόνο με ενοχικές εξασφαλίσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις  € 40.000.


Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης JEREMIE


To σύνολο του ποσού του δανείου θα πρέπει να έχει εκταμιευθεί το αργότερο έως την 30.06.2016.


◘ Νικήτας Δ.


Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία και την κατάθεση του δανειακού σας φακέλου στη συγκεκριμένη δράση

► Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προετοιμασία φακέλου

 

 
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...
 


Investment & Technology Solutions 12/1/2016


..