Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ι)

 

Το σχέδιο Νέα Οικονομία 2012-2016 που προτείνεται αποσκοπεί στην δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης για τη χώρα με στόχευση στη Νέα Οικονομία. Η Νέα Οικονομία με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης για τις επόμενες δεκαετίες μπορεί να κάνει την Ελλάδα ξανά ανταγωνιστική και παράλληλα να προσφέρει ένα ισχυρότατο όραμα για τους νέους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2011 η παγκόσμια αγορά πληροφορικής στοχεύει να προσεγγίσει το όριο του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Πιο συγκεκριμένα, το 2011 οι δαπάνες για πληροφορική διεθνώς θα φτάσουν περίπου τα  965 δις ευρώ, αυξημένες κατά 4,3% σε σύγκριση με το 2010 (πηγή ΣΕΠΕ) ενώ για το 2012 οι εκτιμήσεις αφορούν παγκόσμια αύξηση κατά 5,4%.

Το πεδίο της Νέας Οικονομίας που στοχεύει το παρόν είναι το πεδίο της νέας οικονομίας του διαδικτύου. Συνοπτικά παρακάτω παρουσιάζεται πως θα μπορούσε η Ελλάδα να μπει δυναμικά στη Νέα Οικονομία με 9 στρατηγικές.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

1.      Δημιουργία αυτόνομου Υπουργείου Νέας Οικονομίας με παράλληλη απορρόφηση των σημαντικότερων κρατικών τεχνολογικών και ερευνητικών φορέων της χώρας.

2.      Μετατροπή οκτώ (8) ΑΕΙ/ΤΕΙ με αντικείμενο κλάδους που δεν έχουν εφαρμογή στην Ελληνική Οικονομία σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με υψηλή εφαρμογή στη Νέα Οικονομία.

3.      Εισαγωγή του μαθήματος της Νέας Οικονομίας σε όλη την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στόχευση σε επαγγέλματα του μέλλοντος.

4.      Δημιουργία οκτώ (8) επιχειρηματικών πάρκων εντός των Ελληνικών Πανεπιστημίων όπου θα στεγάζονται νέοι επιχειρηματίες που θα απασχολούνται αποκλειστικά στη Νέα Οικονομία.

5.      Δημιουργία μιας νέας νομικής μορφής Επιχείρησης, της Νεανικής Επιχείρησης, για νέους έως 35 ετών και μακροχρόνια ανέργους που επενδύουν στη Νέα Οικονομία. Η Νεανική Επιχείρηση θα εξαιρείτε από τον ΟΑΕΕ για δύο (2) χρόνια και θα διαθέτει απλοποιημένα φορολογικά.

6.      Κίνητρα επιδοτήσεων μέσα από το ΕΣΠΑ για τη δημιουργία 70.000 Νεανικών Επιχειρήσεων που θα απασχολούνται στη Νέα Οικονομία. Αλλά και 1.200 επιπλέον τεχνοβλαστών επιχειρήσεων του διαδικτύου.

7.      Επιδότηση της σύνδεσης στο διαδίκτυο σε νέους χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων αλλά και σε μακροχρόνια ανέργους.

8.      Ενίσχυση της παρουσίας και της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων στην αγορά των Βαλκανίων μέσω του διαδικτύου.

9.      Εξοικονόμηση 200 εκατ. ευρώ ετησίως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της υιοθέτησης τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών διαδικτύου και της αντικατάστασης της χρήσης εμπορικού λογισμικού (commercial software) με τη χρήση δωρεάν λογισμικού (open-source software). Μεταξύ άλλων προτείνεται η χρήση τεχνολογιών IP Phone και CMS (Citizen Management System).

Το σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα μέρη. Αρχικά γίνεται μια ανάλυση του περιβάλλοντος ανταγωνισμού με έμφαση στις τρεις (3) στρατηγικές επιλογές που προσφέρονται για την επίτευξη διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Στη συνέχεια εξετάζονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή στη χώρα μιας στρατηγικής μείωσης του εργατικού κόστους (στρατηγική που εφαρμόζεται σήμερα) και εναλλακτικά τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μιας στρατηγικής με έμφαση στη Νέα Οικονομία (στρατηγική που προτείνεται). Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η εφαρμογή ενός αναπτυξιακού μοντέλου με στόχευση στη Νέα Οικονομία ενώ στο τέλος γίνεται ο προϋπολογισμός όλου του σχεδίου και προσδιορίζονται τα οικονομικά οφέλη. Ακολουθεί αναλυτικά το σχέδιο Νέα Οικονομία 2012-2016.   

                                    Sample picture 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1                   ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Καθώς τις τελευταίες δεκαετίες οι παγκόσμιες αγορές ενώθηκαν οι τελωνιακοί δασμοί καταργήθηκαν και το επενδυτικό κεφάλαιο μπορεί να μεταφέρεται ανενόχλητα από χώρα σε χώρα. Η εξέλιξη αυτή μετέφερε την παγκόσμια παραγωγή παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας σε χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος και χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και Ασίας. Οι Δυτικές Οικονομίες άμεσα εφήρμοσαν οικονομικά μοντέλα που επικέντρωναν στην υψηλή τεχνολογία και στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθεμένης αξίας. Η Ελλάδα από την άλλη για δεκαετίες αφιέρωνε στην έρευνα περίπου 1,5% επί του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη ήταν 3,5% επί του ΑΕΠ. Ενώ μάλιστα η έρευνα στην Ελλάδα ήταν κυρίως κρατική και δύσκολα μετατρεπόταν σε παραγωγή. Η αδυναμία της Ελληνικής Οικονομίας να συμπεριφερθεί ως Δυτική Οικονομία σε συνδυασμό με το σκληρό ευρώ έφεραν τα σημερινά αποτελέσματα. Συνοψίζονται τις επιπτώσεις από την χρόνια έλλειψη ανταγωνιστικότητας και την εσωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας:

1.      Διαχρονικό έλλειμμα αναπτυξιακού οράματος

2.      Έλλειμμα οποιουδήποτε ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

3.      Έλλειμμα παραγωγικότητας 30% σε σχέση με το μέσο όρο παραγωγικότητας των οικονομιών της Ευρωζωνης

4.      56η θέση, στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας IMD

5.      90η θέση, στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας WEF

6.      Λόγος εξαγωγών / εισαγωγών στο 1/3 για δεκαετίες

7.      Υψηλά ετήσια ελλείμματα που διογκώνουν το δημόσιο χρέος

8.      157 % δημόσιο χρέος επί του ΑΕΠ

9.      Χαμηλές πιστοληπτικές αξιολογήσεις της χώρας και συνεπώς υψηλά spread δανεισμού

10.  Μείωση των καταθέσεων, και απαξίωση του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος στη διατραπεζική αγορά

11.  Χαμηλή εσωτερική ζήτηση που λειτουργεί ως αντικίνητρο νέων επενδύσεων

12.  Υψηλή ανεργία (18% εντός 2011 και 22% εντός 2012)

13.  Συσσώρευση χρεών ασφαλιστικών φορέων που θα ενταθεί στο μέλλον από τη μετανάστευση των νέων και την ελαχιστοποίηση του πληθυσμού που συμμετέχει στην πραγματική οικονομία

 

1.2     ΟΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΕΘΝΩΣ

Τρεις (3) κατηγόριες Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων οδηγούν στη διεθνή ανταγωνιστικότητα και συνεπώς στην ευημερία των εθνών στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον:                                 

(α) ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

(Cost-Leader Economies)  

Έχειι εφαρμογή σε χώρες όπως αυτές της Ανατολικής Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης. Μια cost-leader στρατηγική αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους μισθοδοσίας και συνοδεύεται από χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές για τα νομικά πρόσωπα και από αυστηρά Δημοσιονομικά Προγράμματα για τα φυσικά πρόσωπα. 

(β) ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 (Technology-Driven Economies)

Έχει εφαρμογή σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, χώρες της Δυτικής Ευρώπης και Ιαπωνία. Οι χώρες που εφαρμόζουν την εν λόγω στρατηγική επενδύουν συνεχώς στην νέα τεχνολογία και εμφανίζουν υψηλά ποσοστά δαπανών R&D επί του ΑΕΠ. Η στρατηγική αποσκοπεί στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθεμένης αξίας από τον ιδιωτικό τομέα.  

(γ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Σ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

(Natural Resources)                                           

Έχει εφαρμογή σε χώρες με πλούσιο ορυκτό πλούτο, όπως οι χώρες της Μέσης Ανατολής, η Ρωσία και η Βραζιλία. Η στρατηγική (γ) συνοδεύεται συνήθως και από την προσπάθεια επίτευξης μιας επιπλέον στρατηγικής (α) ή (β) {mixed strategies}.

                             

                                    Sample picture

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η Ελλάδα υπήρξε χώρα χωρίς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για δεκαετίες ενώ σήμερα προσπαθεί να επιτύχει ένα πλεονέκτημα τύπου (α) φιλοδοξώντας να μειώσει το εργατικό της κόστος. Ανεπίσημα έχει προταθεί η μείωση του εργατικού κόστους κατά 30%.  

                                    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΥΟ (2) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

2.1   Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥ (α)

Η Ελλάδα, φιλοδοξεί σήμερα να κερδίσει μια θέση στις παγκόσμιες αγορές, ανταγωνιζόμενη με χώρες εντάσεως εργασίας, τύπου (α) :

- Μια στρατηγική μείωσης του εργατικού κόστους δίχως όραμα για το ανθρώπινο 

   κεφάλαιο, και μια στρατηγική δίχως όραμα είναι καταδικασμένη σε αποτυχία

- Μια στρατηγική που δεν συμβαδίζει με την συμμετοχή της Ελλάδας στην   

   Ευρωζώνη, καθώς το ‘σκληρό’ ευρώ δεν θα ταίριαζε σε μια οικονομία που

   στοχεύει στο χαμηλό εργατικό κόστος

- Μια στρατηγική που και στο πιο αισιόδοξο σενάριο καλής εφαρμογής της, θα

   οδηγήσει τη χώρα σε μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα στο μέλλον, όπως  

   ακολουθεί

Ακολουθούν τα αποτελέσματα από την ενδεχόμενη εφαρμογή μιας στρατηγικής μείωσης του εργατικού κόστους, δηλαδή μιας στρατηγικής τύπου (α), σύμφωνα και με το 1.2 της παρούσης :

1            Προβλεπόμενη μείωση 30% του βιοτικού επιπέδου και συνεπώς και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ

2            Αύξηση του λόγου (Χρέος / ΑΕΠ) ακόμα και αν το χρέος δεν αυξηθεί

3            Μείωση των επενδύσεων εξαιτίας της χαμηλής εσωτερικής ζήτησης αλλά και του αυξανόμενου συστημικού ρίσκου της χώρας

4            Μείωση των καταθέσεων και αύξηση του αριθμού των επισφαλών τραπεζικών δανείων, και κατά συνέπεια

5            Μείωση ρευστότητας του εγχωρίου τραπεζικού κλάδου που θα αδυνατεί ξανά να χρηματοδοτεί την οικονομία και άρα μείωση και χορηγήσεων

6            Αποδόμηση του επιστημονικού και ερευνητικού ιστού της χώρας & μετανάστευση νέων επιστημόνων (μείωση ασφαλιστικών εισφορών)

7            Τεραστία κοινωνικά προβλήματα και αναταραχές, συνέπειες μιας στρατηγικής δίχως αναπτυξιακό όραμα για το ανθρώπινο κεφαλαίο

 

2.2 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΥ (β)

Η Νέα Οικονομία με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης για το μέλλον προσφέρει την ευκαιρία στην Ελληνική Οικονομία για ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τύπου (β). Το παρόν σχέδιο εξετάζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη Νέα Οικονομία του Διαδικτύου, καθώς η αγορά των Διαδικτυακών Υπηρεσιών δεν απαιτεί υπάρχουσες υποδομές και οικονομίες κλίμακας που η χώρα έτσι και αλλιώς δεν διαθέτει.

Μια στρατηγική με στόχο το Διαδίκτυο :

1           Μπορεί να εφαρμοστεί τάχιστα και με επιτυχία στην Ελληνική Οικονομία

2            Συνοδεύεται από ένα πανίσχυρο και διατηρήσιμο όραμα ειδικά, για τους νέους έως 35 ετών και τους μακροχρόνια ανέργους

3            Δύναται να εκπλήξει θετικά τις αγορές χρήματος, όταν θα χρειαστεί η Ελλάδα να δανειστεί ξανά από αυτές. Οι ξένοι οίκοι αξιολόγησης τονίζουν συνεχώς το έλλειμμα στρατηγικής και ανταγωνιστικότητας της χώρας

4            Δίνει έμφαση στο μέλλον, καθώς το διαδικτυο είναι κατασκευαστικά αδύνατον να υποκατασταθεί από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία

5            Μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, με κεφάλαια 300 εκατ. ευρώ

6            Το κόστος της επενδυτικής συμμετοχής του κράτους, που εκτιμάται κατ’ αποκοπή σε 300 εκατ. ευρώ, μπορεί να χρηματοδοτηθεί με κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

7            Το ετήσιο λειτουργικό της κόστος, ύψους 98 εκατ. ευρώ, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από περικοπές περιττών δαπανών στον Δημόσιο Τομέα, ύψους 200 εκατ. ευρώ

8            Υπόσχεται να αποδώσει πολλαπλάσια έσοδα από έμμεσους και άμεσους φόρους, να δημιουργήσει άμεσα νέες θέσεις εργασίας και να μειώσει την επιδοτούμενη ανεργία

Γιατί η στρατηγική της χώρας πρέπει να στοχεύσει στη Νέα Οικονομία του Διαδικτύου
H Νέα Οικονομία του Διαδικτύου είναι ένας κλάδος εντάσεως γνώσης όπου:

-Δεν απαιτείται χαμηλό κόστος εργασίας

-Δεν απαιτούνται χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές για τα νομικά πρόσωπα

-Δεν απαιτούνται υψηλά επενδυτικά κεφαλαία και υπάρχουσες υποδομές

-Δεν απατούνται μεγάλες Δημόσιες Επενδύσεις

-Δεν απαιτούνται συνεργίες και οικονομίες κλίμακας (scale-economies)

-Δεν απαιτείται η πρόσβαση σε φτηνές πρώτες ύλες

-Δεν απαιτείται η ύπαρξη μεγάλων δικτύων διανομής

-Δεν απαιτείται η ύπαρξη εγχωρίων πολυεθνικών και άλλων παρομοίων κέντρων οικονομικής εξουσίας

-Εξ’ ορισμού εξωστρεφής αγορά, χωρίς την απαίτηση μεγάλης εσωτερικής ζήτησης για την ανάπτυξη της

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες ανάπτυξης έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι δεν συναντούνται στην Ελληνική Οικονομία. Άραγε, σε ποια καλύτερη ευκαιρία μπορεί η χώρα να ελπίζει ώστε να χτίσει ένα νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, από ότι σε έναν κλάδο της Νέας Οικονομίας που κρύβει πλήρως τις ατέλειες της και παράλληλα έχει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης και πλούτου στο μέλλον;

-Οι χρήστες του διαδικτύου παγκοσμίως ανέρχονται σήμερα σε 2,095,006,005 άτομα, έχοντας παρουσιάσει αύξηση 480%  από το 2001, ενώ το ποσοστό διείσδυσης επί του συνολικού πληθυσμού του πλανήτη ανέρχεται μόλις σε 30,2%, με στοιχεία της Internet World Stats / β΄ τρίμηνο 2011

-Πρέπει να τονιστεί ότι μια στρατηγική στόχευση στην Νέα Οικονομία του διαδικτύου δεν απαιτεί τη γεωγραφική συγκέντρωση σε κάποια περιοχή της Ελλάδας, αλλά αντίθετα μπορεί να λειτουργεί παράλληλα σε πολλές περιοχές μαζί. {Περιφερειακή Συνοχή & Ανάπτυξη}

 

 Τα δύo τελευταία κεφάλαια του Σχεδίου Νέα Οικονομία 2012-2016 

 Παλιότερο άρθρο στο capitalinvest "Αναζητώντας ένα νέο όραμα για τη χώρα"

 

◘ Γιώργος Πρωτονοτάριος

"Νέα Οικονομία 2012-2016"

(Ιούνιος-2011)

 

Το σχέδιο «Νέα Οικονομία 2012-2016» είναι ελεύθερο προς αναδημοσίευση ενώ εναλλακτικά προσφέρεται και σε μορφή παρουσίασης powerpoint. Πατήστε εδώ να το δείτε ηλεκτρονικά (redirects google docs)

 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 


..