Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ : ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2012-2016 (ΙΙ)

 

Συνέχεια από προηγούμενο άρθρο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2012-2016

3.1 ΟΡΑΜΑ & ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΑΜΑ:

«Η επίτευξη τεχνολογικής πρωτοπορίας της Ελλάδας στην Νέα Οικονομία του διαδικτύου με όπλο τους νέους έως 35 ετών και τους ανέργους»

ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ :

Στόχος-1 : Ενίσχυση της Απασχόλησης των Νέων & Μείωση της Επιδοτούμενης Ανεργίας

Δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας με αντικείμενο τη Νέα Οικονομία του διαδικτύου έως το 2016, εκ των οποίων, οι 70.000 θέσεις εργασίας να αφορούν νέους που είναι σήμερα κάτω των 35 ετών και μακροχρόνια ανέργους. Σήμερα στην Ελλάδα απασχολούνται περίπου 100.000 άτομα στο γενικό κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με πηγή το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Στόχος-2 : Ενίσχυση της Προσβασιμότητας στο διαδίκτυο & Ενίσχυση της Εσωτερικής Ζήτησης

Διείσδυση της προσβασιμότητας του διαδικτύου σε ποσοστό 75% επί του συνολικού Ελληνικού πληθυσμού σε μια 5ετια, όσο περίπου είναι σήμερα στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ παρουσιάζουν σήμερα ποσοστό διείσδυσης του διαδικτύου 78,3% επί του συνολικού πληθυσμού, η  Ευρώπη εμφανίζει ποσοστό διείσδυσης 58,3% και η Ελλάδα 46,2%, με στοιχεία της Internet World Stats / β΄ τρίμηνο 2011.

Στόχος-3 : Ενίσχυση της Εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αγορά των Βαλκανίων

Ενίσχυση των Ελληνικών Επιχειρήσεων στη γλωσσική ενοποίηση των υπηρεσιών διαδικτύου της αγοράς των Βαλκανίων και δημιουργία προϋποθέσεων για νέες εξαγωγικές αγορές.

Στόχος-4 : Διασύνδεση της Πανεπιστημιακής Έρευνας με την Οικονομία

Δημιουργία οκτώ (8) επιχειρηματικών πάρκων με επιχειρήσεις νέων έως 35 ετών εντός των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Στόχος-5 : Εξοικονόμηση Πόρων στο Ελληνικό Δημόσιο

Εξοικονόμηση 200 εκατ. ευρώ ετησίως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της χρήσης τεχνολογιών IP Phones, CMS και ελεύθερου (open-source) λογισμικού.

Στόχος-6 : Οικονομική Ανάπτυξη

Αύξηση του εγχωρίου ΑΕΠ και της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους μέσα από τη Νέα Οικονομία του διαδικτύου. Το μέγεθος της προσδοκώμενης ανάπτυξης θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα εισόδου.

                                              

3.2 ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Φάση 1η : (2012)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1.1 Περίοδος ανοιχτής διαβούλευσης του σχεδίου στο διαδίκτυο με τη συνδρομή  Ακαδημαϊκών Φορέων και Ελλήνων Επιχειρηματιών του διαδικτυου

1.2 Ρύθμιση πλαισίου λειτουργίας / Αναπροσανατολισμός του ΕΣΠΑ αλλά και του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 στη Νέα Οικονομία

Φάση 2η : (2013-2014)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ & ΚΙΝΗΤΡΑ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

2.1 Ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς αρχικά μέσω κίνητρων αύξησης της διείσδυσης του διαδικτυου στα Ελληνικά Νοικοκυριά

2.2 Ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της θέσπισης κίνητρων επιδότησης υφισταμένων και νέων επιχειρήσεων από νέους έως 35 ετών και από μακροχρόνια άνεργους

Φάση 3η : (2014-2016)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ & ΔΙΟΡΘΩΣΗ

3.1 Μετά το πέρας δυο ετών από την εφαρμογή του σχεδίου, αξιολόγηση της υλοποιησιμότητας και μέτρηση επίτευξης στόχων

3.2 Διορθωτικές κινήσεις με βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και στόχευση στην 2ετια 2015-2016

 

3.3 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ

Α) Το λειτουργικό κόστος ύψους 98 εκατ. ευρώ, που απορρέει από την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου, δύναται να χρηματοδοτηθεί μέσα από την εξοικονόμηση περιττού κόστους ύψους 200 εκατ. ευρώ στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, όπως αναλύεται στις Στρατηγικές 12 και 13.

Β) Οι πρωτοβουλίες επιδότησης θα μπορούσαν εύκολα να χρηματοδοτηθούν μέσα από το ΕΣΠΑ και τον Εθνικό Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 αλλά καI παράλληλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν δράσεις και εργαλεία του 7ου Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μη δεσμεύονται καν Εθνικοί πόροι και κονδύλια του ΕΣΠΑ.    

ΤΡΕΙΣ (3) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :

1) Χρήση του ΕΣΠΑ

2) Χρήση του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011

3) Χρηματοδότηση ενός μέρους του σχεδίου μέσα από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7th Framework)

Για λόγους απλοποίησης των υπολογισμών στο παρόν σχέδιο, έχει προβλεφθεί το σενάριο χρηματοδότησης με κεφάλαια μόνο μέσω του ΕΣΠΑ και της Εθνικής ίδιας συμμετοχής που συνεπάγεται. Ακολουθούν οι δώδεκα (12) στρατηγικές εφαρμογής του σχεδίου

                                             

3.4 ΔΩΔΕΚΑ (12) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-1: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δημιουργία Υπουργείου Νέας Οικονομίας και απορρόφηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Προσδοκώμενο όφελος η αμεσότητα στη λήψη, στη χρηματοδότηση και στην υλοποίηση αποφάσεων. Παράλληλά θεμιτή και η σύσταση επίσημης Στατιστικής Αρχής για το Ελληνικό Διαδίκτυο.

Κόστος Στρατηγικής (Ετήσια Δαπάνη) :

Ετήσια Δαπάνη (κατ’ εκτίμηση) 50 εκατ. ευρώ  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-2: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΕΙ / ΤΕΙ

Επέκταση ή μετατροπή οκτώ (8) Πανεπιστημίων ΑΕΙ / ΤΕΙ με σημερινό αντικείμενο τομείς χωρίς εφαρμογή στην Ελληνική Οικονομία, σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με αντικείμενο τη γνώση στην Νέα Οικονομία {Τεχνικά Θέματα, Γλώσσες Προγραμματισμού, Διοίκηση Διαδικτυακών Επιχειρήσεων, Διαδικτυακό Μάρκετινγκ, SEO}. Παράλληλα θεμιτή θα ήταν και η εισαγωγή του μαθήματος της «Νέας Οικονομίας» σε όλη την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχευση σε επαγγέλματα του μέλλοντος.

Κόστος Στρατηγικής (Κατ΄ αποκοπή Δαπάνη) :

Για 8 ΑΕΙ / ΤΕΙ με κόστος επέκτασης / μετατροπής (εκτίμηση) 8 εκατ. ευρώ ανά Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, το συνολικό κόστος ανέρχεται 64 εκατ. ευρώ  

-32 εκατ, ευρώ η Εθνική Συμμετοχή

-32 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-3: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Επιδότηση της σύνδεσης στο διαδίκτυο 100% για όλους τους νέους από 18 έως 24 ετών που ανήκουν σε οικογένειες χαμηλών και πολύ χαμηλών εισοδημάτων, αλλά και για τους μακροχρόνια ανέργους έως 30 ετών. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ,  η ανεργία στις ηλικίες μεταξύ 15 και 24 ετών ανήλθε σε 43,1% τον Απρίλιο του 2011, έναντι 30,8% τον Απρίλιο του 2010. Προσδοκώμενο όφελος η ενίσχυση της διείσδυσης του διαδικτύου στα Ελληνικά Νοικοκυριά και η αύξηση της εσωτερικής ζήτησης για διαδικτυακές υπηρεσίες.

Κόστος Στρατηγικής (Ετήσια Δαπάνη)  :

Για 400.000 συνδέσεις συνολικά, δαπάνη 10 ευρώ / μήνα, και συνολική ετήσια δαπάνη 48 εκατ. ευρώ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-4: ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Θεσμοθέτηση μιας νέας νομικής μορφής επιχείρησης (Νεανική Επιχείρηση), για τους νέους από 18 έως 35 ετών που ιδρύουν διαδικτυακή επιχείρηση, με απλοποίηση των λογιστικών διαδικασιών τήρησης βιβλίων. Η Νεανική Επιχείρηση θα μπορούσε να έχει διάρκεια δύο (2) ετών και κατόπιν να μετατρέπεται σε ατομική επιχείρηση. Επιλέξιμοι οι νέοι που δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Ο.Α.Ε.Ε.. Όφελος η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής κουλτούρας, ειδικά στην κρίσιμη ηλικία των 18-24 ετών που πλήττεται από την έλλειψη εργασίας και είναι αντιπαραγωγική.

Κόστος Στρατηγικής :  Μηδενική Δαπάνη

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-5: ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΙΔΡΥΟΥΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ

Εξαίρεση όλων των νέων από 18 έως 35 ετών και των μακροχρόνια ανέργων που ιδρύουν Διαδικτυακή Επιχείρηση από τον Ο.Α.Ε.Ε. για δύο (2) έτη, μόνον εάν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα μητρώα του.

Κόστος Στρατηγικής : Μηδενική δαπάνη & Όφελος συνδρομής στον Ο.Α.Ε.Ε. μετά το πέρας δύο (2) ετών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-6: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 70.000 ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δημιουργία Τεχνοβλαστών επιχειρήσεων του διαδικτύου με επιδότηση 100% για όλους τους νέους από 18 έως 35 ετών και τους μακροχρόνια ανέργους και έως το ποσό των 2.000 ευρώ, με σκοπό την κατασκευή ιστοσελίδας και έως 1.000 ευρώ για δαπάνες βελτιστοποίησης σε μηχανές αναζήτησης (SEO). Το πρόγραμμα ενίσχυσης θα μπορούσε να αφορά συνολικά τέσσερις (4) κύκλους αξιολόγησης για την διετία 2013-2014 και να απαιτεί την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων πριν από κάθε κύκλο ως ελάχιστη τεκμηρίωση εμπειρίας. Το καθεστώς αξιολόγησης θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα αυστηρό και απαιτητικό σε όρους υλοποιησιμότητας και καινοτομικότητας κάθε πρότασης. Το καθεστώς υλοποίησης θα μπορούσε να αφορά την καταβολή δύο (2) δόσεων και να διεπόταν από αυστηρότατα κριτήρια επίτευξης στόχων πριν από κάθε κρατική εκταμίευση.

Κόστος Στρατηγικής (Κατ΄ αποκοπή Δαπάνη) :

Για 70.000 νέες επιχειρήσεις, με επιδότηση 3.000 ευρώ, συνολικό κόστος 210 εκατ. ευρώ

-105 εκατ, ευρώ η Εθνική Συμμετοχή

-105 εκατ. ευρώ ΕΣΠΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-7: ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Δημιουργία οκτώ (8) Επιχειρηματικών Πάρκων Νέας Οικονομίας εντός των Ελληνικών Πανεπιστημίων ΑΕΙ / ΤΕΙ όπου Νέοι Επιχειρηματίες έως 35 ετών θα εμπλέκονται και θα συνεργάζονται με φοιτητές τεχνολογικών σχολών. Κίνητρο θα μπορούσε να αποτελέσει η μη-πληρωμή ενοικίου για δύο (2) έτη. Το κάθε επιχειρηματικό πάρκο υπολογίζεται να διαθέτει συνολικά 12.000 τ.μ. και να μπορεί να στεγάζει περίπου 200 εταιρείες έκαστο. Το κόστος ανέγερσης ανά επιχειρηματικό πάρκο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ / τ.μ. και  έχει υπολογιστεί βάσει  του κόστους ανάλογων κτιρίων και περιλαμβάνει κτιριακές, υδραυλικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και εργασίες περιβάλλοντος χώρου.

Κόστος Στρατηγικής (Κατ΄ αποκοπή Δαπάνη) :

Για 8 Επιχειρηματικά Πάρκα, με κόστος ανέγερσης 12 εκατ. ευρώ ανά επιχειρηματικό πάρκο, συνολικό κόστος ανέγερσης 96 εκατ. ευρώ

-48 εκατ, ευρώ η Εθνική Συμμετοχή

-48 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-8: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ 

Επιδότηση 60% και έως 3.000 ευρώ, των έργων 40.000 μικρών εμπορικών, τουριστικών, μεταποιητικών και αγροτικών επιχειρήσεων της χώρας στην μετάφραση / δημιουργία ιστοσελίδων ηλεκτρονικής εξωστρέφειας. Απαραίτητη η μετάφραση του ηλεκτρονικού περιεχομένου σε όλες τις Βαλκανικές Γλώσσες αλλά και στα Αγγλικά, έτσι ώστε να γίνεται ορατό από τις μηχανές αναζήτησης σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Το πρόγραμμα επιδότησης θα μπορούσε να αφορά συνολικά τέσσερις (4) κύκλους αξιολόγησης για την διετία 2013-2014.

Κόστος Στρατηγικής (Κατ΄ αποκοπή Δαπάνη) :

Για 40.000 επιχειρήσεις με επιδότηση 3.000 ευρώ, συνολικό κόστος 120 εκατ. ευρώ

-60 εκατ. ευρώ η Εθνική Συμμετοχή

-60 εκατ. ευρω από το ΕΣΠΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-9: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 200 ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (IT)

Επιδότηση 60% και έως 100.000 ευρώ, μέσα από διαγωνισμό στη δημιουργία 200 νέων μικρών  επιχειρήσεων (start-up) με αντικείμενο τεχνολογίες για την εμπορική διείσδυση των Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Βαλκανική (όπως e-marketplaces και search-engines). Η δημιουργία διαβαλκανικών e-marketplaces και νέων μηχανών αναζήτησης θα βοηθήσει τις Ελληνικές Επιχειρήσεις να αυξήσουν τις εξαγωγές τους. Απαραίτητη προϋπόθεση η καινοτομία και η χρήση τεχνολογιών διαβαλκανικής πολυγλωσσίας. Το καθεστώς υλοποίησης των προτάσεων που θα επιλεχθούν θα μπορούσε να αφορά την καταβολή δύο (2) δόσεων και να διεπόταν από αυστηρότατα κριτήρια επίτευξης στόχων.

Κόστος Στρατηγικής (Κατ΄ αποκοπή Δαπάνη) :

Για 200 επενδυτικά έργα με επιδότηση 100.000 ευρώ, συνολικό κόστος 20 εκατ. ευρώ

-10 εκατ. ευρώ η Εθνική Συμμετοχή

-10 εκατ. ευρω από το ΕΣΠΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-10: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 1.000 ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιδότηση σε ποσοστό 60% και έως 40.000 ευρώ στην δημιουργία 1.000 μικρών νέων επιχειρήσεων (start-up) με αντικείμενο ‘χρυσοφόρες’ για το μέλλον διαδικτυακές τεχνολογίες όπως είναι το Mobile Web, το Voice over IP, το Cloud Computing, το Artificial Intelligence και τα πιο εξειδικευμένα Data Mining και Web TV. Το καθεστώς υλοποίησης των προτάσεων θα μπορούσε να αφορά την καταβολή δύο (2) δόσεων ανάλογα με την πορεία επίτευξης των στόχων.

Κόστος Στρατηγικής (Κατ΄ αποκοπή Δαπάνη) :

Για 1.000 επενδυτικά έργα, με επιδότηση 40.000 ευρώ, συνολικό κόστος 40 εκατ. ευρώ

-20 εκατ ευρώ Εθνική Συμμετοχή

-20 εκατ. ευρω από το ΕΣΠΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-11: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Εξοικονόμηση πόρων από την στροφή των Δημοσίων Υπηρεσιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Δημοσίων Οργανισμών σε λύσεις ελεύθερου λογισμικού (Open source & Freeware software) αντί της αγοράς ετήσιων δικαιωμάτων για την χρήση εμπορικών εφαρμογών (commercial) όπως γίνεται σήμερα.

Χρήση παραμετροποιήσιμων εφαρμογών ανοικτού κώδικα όπως το δωρεάν λειτουργικού σύστημα Linux σε συνδυασμό με την αξιόπιστη πλατφόρμα γραφείου Open Office που παρέχεται επίσης δωρεάν.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-12: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εξοικονόμηση πόρων από την εισαγωγή και τη χρήση σε όλο το Δημόσιο Τομέα, διαδικτυακών τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών IP Phone. Παράλληλα καθιέρωση των e-mail ως κύριο μέσο επικοινωνίας των πολιτών με το κράτος μέσω της εισαγωγής και χρήσης συστημάτων Citizen Management Systems (CMS) που μειώνουν το κόστος και αυξάνουν κατακόρυφα την ικανοποίηση και την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πολιτών. Ο στόχος εξοικονόμησης 200 εκατ. ευρώ ετησίως είναι απόλυτα ρεαλιστικός και σύμφωνος με την έκθεση του  Υπουργείου Εσωτερικών «Ηλεκτρονικό Δημόσιο» όπου δηλώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορούσε να εξοικονομήσει 200 εκατ. ευρώ ετησίως μέσα από τη χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ.

Εκτιμώμενο Όφελος Στρατηγικής 11 και 12 (Ετήσιο Όφελος) : 200 εκατ. ευρώ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΩΣ ΟΠΛΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Σε βάθος χρόνου και καθώς το ανθρώπινο δυναμικό στο Δημόσιο Τομέα θα μειώνεται είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική ενοποίηση όλων των Οικονομικών και Ασφαλιστικών Δημόσιων Φορέων (Ηλεκτρονική πλατφόρμα σε Linux με χρήση τεχνολογίας cloud computing που θα ενοποιεί το Υπουργείο Οικονομικών με τις εφορίες, το ΙΚΑ, τον Ο.Α.Ε.Ε. και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς).

                                        

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ & ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

4.1 ΚΟΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ι) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Πλέον : Εξοικονόμηση κόστους με την χρήση ΤΠΕ (σταθμισμένες εκτιμήσεις):

- Σταδιακή Αντικατάσταση εμπορικού λογισμικού   με δωρεάν λογισμικό (open software) (Στρατηγική-11)

- Σταδιακή καθιέρωση του IP Phone και εισαγωγή CMS (Στρατηγική-12)

Συνολικά 200  εκατ ευρώ

Μείων : Ετήσια Δαπάνη (σταθμισμένες εκτιμήσεις):

- Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας Υπ. Νέας Οικονομίας (Στρατηγική-1), 50  εκατ ευρω

- Ετήσια Δαπάνη για την Επιδότηση των τελών σύνδεσης (Στρατηγική-3), 48  εκατ ευρω

Σταθμισμένο Ετήσιο Πλεόνασμα στον Προϋπολογισμό του κράτους 102  εκατ. ευρώ

ΙΙ) ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΕΣΠΑ)

(Περιλαμβάνεται το κόστος των Στρατηγικών -2, 6, 7, 8, 9 και 10, κόστος κατ’ αποκοπή)

Συνολικό Επενδυτικό Κόστος Σχεδίου 2012-2016 (Κατ΄ Αποκοπή) 550 εκατ. ευρώ

Πλέον: Απρόβλεπτο Κόστος / Αναπροσαρμογές, 50 εκατ ευρώ (περίπου 10% επί του Συνολικού Π/Υ)

Συνολικό Κόστος & Απρόβλεπτο Κόστος / Αναπροσαρμογές 2012-2016

600 εκατ. ευρώ

ΙΙΙ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

-50% Χρήση Κοινοτικών Κεφαλαίων του ΕΣΠΑ 300 εκατ ευρώ

-50% Εθνική Συμμετοχή 300 εκατ ευρώ

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εθνική Συμμετοχή στο ΕΣΠΑ δύναται να χρηματοδοτηθεί με κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, γεγονός που σχεδόν εκμηδενίζει την επιβάρυνση του παρόντος σχεδίου στον Εθνικό Προϋπολογισμό την 5ετία 2012-2016

 

4.2 ΑΜΕΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Οφέλη πέραν των Στρατηγικών και της Κοινωνικής Ωφέλειας

-Αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και του ΦΠΑ

-Αύξηση του ΑΕΠ και της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας

-Αύξηση των φορολογικών εσόδων μακροπρόθεσμα

-Μείωση της ανεργίας και των επιδομάτων ανεργίας του ΟΑΕΔ

-Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού έως 35 ετών αλλά και των υπεράριθμων ανέργων

-Αύξηση του πληθυσμού της χώρας που συμμετέχει στην Οικονομία

-Βελτίωση της διεθνούς θέσης ανταγωνιστικότητας της χώρας

-Καλύτερες πιστοληπτικές αξιολογήσεις από τους ξένους οίκους που τονίζουν συνεχώς την έλλειψη στρατηγικής και ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας

-Αύξηση του ηθικού και της παραγωγικότητας της νεολαίας που ψάχνει απεγνωσμένα για ένα νέο όραμα και την ευκαιρία στην εργασία

-Διατήρηση του Ερευνητικού & Επιστημονικού ιστού της χώρας, ενός από τους καλύτερους στον κόσμο, βάσει και του αριθμού των Επιστημονικών Δημοσιεύσεων ανά κάτοικο, και παρά τα πενιχρά ποσοστό που αφιέρωνε η χώρα στην Έρευνα και την Τεχνολογία (R&D) τις προηγούμενες 10ετίες

-Αύξηση της απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ και εκμετάλλευση πόρων του 7th R&D

-Επίτευξη τεχνολογικού και συνεδριακού τουρισμού

-Ήπια προσαρμογή στις νέες συνθήκες της Νέας Οικονομίες που θα επιβληθούν σε βάθος χρόνου στην Ελληνική Οικονομία είτε με την θέληση της είτε χωρίς

-Αποφυγή στο μέλλον φαινομένων κανιβαλισμού του Ελληνικού Εμπορίου από αλλοδαπές εμπορικές επιχειρήσεις του διαδικτύου

 

 

 Τα δύo πρώτα κεφάλαια του Σχεδίου Νέα Οικονομία 2012-2016 

 Παλιότερο άρθρο στο capitalinvest "Αναζητώντας ένα νέο όραμα για τη χώρα"

 

Γιώργος Πρωτονοτάριος

Νέα Οικονομία 2012-2016

(Ιούνιος 2011)

 

Το σχέδιο «Νέα Οικονομία 2012-2016» είναι ελεύθερο προς αναδημοσίευση ενώ εναλλακτικά προσφέρεται και σε μορφή παρουσίασης powerpoint. Πατήστε εδώ να το δείτε ηλεκτρονικά (redirects google docs)

 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 


..