Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΟΑΕΔ)


ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ TOY ΟΑΕΔ


Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης 2.000 ανέργων έως 35 ετών,  με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

▪ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 2.000 ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ

▪ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Για το έτος 2014: 12.000.000 ευρώ

Για το έτος 2015: 8.000.000 ευρώ

▪ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 10.000 ΕΥΡΩ (3 δόσεις)


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Οι επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές αφορούν έντεκα (11) περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας:

1) Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία (¶ξονας Προτεραιότητας

8.650.000¤ και 865 θέσεις

2) Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος (¶ξονας Προτεραιότητας 11.350.000¤ και 1.135 θέσεις


ΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000,00 και θα καταβληθεί σε 3 δόσεις.

Η τρωτή δόση, ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται µετά την έκδοση της πρόφασης

υπαγωγής και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε µία, καταβαλλόµενη µετά τη λήξη κάθε εξαµήνου από την υπαγωγή.


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, προτεραιότητα δίδεται:

Στην καινοτομία, δηλαδή στους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.


ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Μια Καινοτόµα ∆ράση µπορεί να είναι ριζοσπαστική ή σταδιακή (ανάλογα µε τις αλλαγές σε υφιστάµενες λειτουργίες µιας επιχείρησης) και µπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή µια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία π̟ου χρησιµοποιείται, όπως και στην διοικητική δοµή ενός οργανισµού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση µε τους πελάτες ή καταναλωτές).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

1) οι νέες µέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων

/ υπηρεσιών µε νέες πρώτες ύλες,

2) η χρήση νέων φιλικών π̟ρος το περιβάλλον υλικών,

3) τα π̟ροϊόντα βιοτεχνολογίας, οι τεχνολογίες αισθητήρων,

4) τα προϊόντα για την παροχή π̟ροστασίας του χρήστη,

5) τα νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης, ο ψηφιακός χειρισµός π̟ροϊόντων,

6) οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, οι υπηρεσίες βιοµηχανικού σχεδιασµού

πρωτότυπου προϊόντος / διεργασίας / παροχής υπηρεσίας,

7) η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξοµοίωσης και µοντελοποίησης,

8) η παροχή νέων εφαρµογών και προγραµµάτων πολυµέσων,

9) η εφαρµογή τηλεµατικής και ψηφιακών συστηµάτων µετάδοσης, κ.λ.π

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

∆ικαιούχοι στο πορόγραμμα επιδότησης των ανεργών είναι όσοι (αθροιστικά):

1. Έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας στον ΟΑΕΔ σε ισχύ µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ)

2. Έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεµινάριο επιιχειρηµατικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Α̟ασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆ µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ.

3. Έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι οµογενείς π̟ου έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.

4. Διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί απο τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

5. Είναι ηλικίας 18 έως 35 ετών (να διανύουν το 36ο έτος) κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα.

6. Η έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του προγράµµατος στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και µετά.

Εξαιρέσεις Στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης

∆εν µπορούν να υπαχθούν στο π̟ρόγραµµα επιδότησης των ανέργων:

1. Επαγγέλματα π̟ου απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (̟π.χ. συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές κλ̟.)

2. Όσοι απασχοληθούν µε την εκµετάλλευση επιβατικού δηµοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δηµοσίας χρήσεως.

3. Όσοι δηµιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά

χωµατουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα,

4) Επιχειρήσεις ̟ου λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο τις βραδινές ώρες (10 µ.µ. – 6 π.µ.), καθώς και επιχειρήσεις π̟ου παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες µαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης,

κλ̟π), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.

4. Πλανόδιες επιχειρήσεις.

5. Κυλικεία σχολείων, Οργανισµών κλ̟.π

6. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράµµατα ΝΕΕ κατά το παρελθόν.

7. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 1.1.2005 και µετά.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση– επιχειρηµατικό σχέδιο για υπαγωγή στο π̟ρόγραµµα επιδότησης των ανέργων, κατατίθεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆. Χειρόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.


ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ: » Αίτηση Υπαγωγής στο πρόγραμμα Υποψήφιου ΝΕΕΕπιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

 

Investment & Technology Solutions 10/1/2014


..