Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Παράλληλα με την πρώτη Χρηματοδοτική δράση του «Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων» που παρουσιάστηκε πρόσφατα (πατήστε εδώ για να την διαβάσετε) υπάρχει και μια δεύτερη δράση αποκλειστικά για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Στην 2η Χρηματοδοτική Δράση επιδοτούνται ενέργειες που αφορούν την κατάρτιση των εργαζομένων μιας επιχείρησης ενώ παράλληλα επιδοτείται και η πρόσληψη προσωπικού.

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας» -Β’ Δράση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

36 εκατ. ευρώ συνολικά (Β’ Δράση), σημειώνεται ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Από την 15η Νοεμβρίου 2011 έως και την 17η Φεβρουαρίου 2012

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Β’ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών που καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία της προκήρυξης.

2) Απασχολούν 5 εργαζόμενους (5 ΕΜΕ) και άνω με σύμβαση

εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα και με την τελευταία ΑΠΔ, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

3) Δεν έχουν προβεί σε απόλυση εργαζομένων από την ημερομηνία προκήρυξης έως και την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

4) Λειτουργούν νόμιμα και δεν είναι προβληματικές.

5) Βρίσκονται εγκατεστημένες και δραστηριοποιούνται στην Ελληνική  Επικράτεια.

6) Έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011.

7) Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχουν λάβει την τελευταία 3τία (κανόνας De minimis) δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών.

ΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ:

Ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης που είτε είναι πλήρους είτε μερικής απασχόλησης, μέχρι την υποβολή της αίτησης προς χρηματοδότηση.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

100% Δημόσια Χρηματοδότηση (δεν απαιτείται ιδιωτική  συμμετοχή)

Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί να επιδοτηθεί με ποσό έως και 35.000 ευρώ συνολικά.

Δύναται, εφόσον ζητηθεί από τον δικαιούχο, να καταβληθεί προκαταβολή έως και το 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού μετά από σχετικό έλεγχο του φυσικού φακέλου και την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

                                        

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με επιλέξιμο προϋπολογισμό έως 20.000 ευρώ.

Επιπλέον 15.000 ευρώ χρηματοδότησης προστίθενται σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας. Με την προϋπόθεση ότι η θέση εργασίας θα διατηρηθεί τουλάχιστον για ένα χρόνο.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τα δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία ένταξής τους στο πρόγραμμα επιδότησης.  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Δράσεις κατάρτισης.

Κόστη της επιχείρησης που σχετίζονται με τις δράσεις κατάρτισης.

Δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης για την σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης της Επιχείρησης.

Επίδομα κατάρτισης που ανέρχεται σε 5 ευρώ / ώρα κατάρτισης για τον κάθε εργαζόμενο.

Δημιουργία Νέας / ων Θέσης / εων εργασίας, μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ.

-Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος επιδότησης.

 

ΠΟΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής:

1) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.104/2000 του Συμβουλίου.

2) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

3) Επιχειρήσεις όπως φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.).

4) Επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια και συναφή αυτών.

5) Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).

 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

1) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη «Ολοκληρωμένου Σχεδίου παρέμβασης» της Επιχείρησης και του Ανθρώπινου Δυναμικού της. θα πρέπει ενδεικτικά να περιλαμβάνει  τις ακόλουθες κατηγορίες θεματικών πεδίων:

1) Αναδιοργάνωση, τεχνολογική αναβάθμιση και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (ενέργειες που σχετίζονται με τον ανασχεδιασμό διαδικασιών, το σχεδιασμό και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της απόδοσης, το σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.α.) και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας.

2) Προβολή και προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

3) Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής μηχανικής, αναδιάρθρωσης και διαχείρισης υποχρεώσεων-προσανατολισμός στα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων - καθώς και υπηρεσίες που αφορούν στη συνεχή ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης, σε προγράμματα μείωσης κόστους).

4) 'Αλλα θέματα που προκύπτουν από το ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης.

2) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Κατάρτιση των εργαζομένων της επιχείρησης σε θεματικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης ή / και με τις ανάγκες των εργαζομένων για κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων που συνάδουν με τους στόχους του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Παρέμβασης.

Παράλληλα το πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει σε μικρότερο ποσοστό και οριζόντια θέματα, όπως:

-Γνώση και εξοικείωση στη χρήση ΤΠΕ

-Βασικές αρχές συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

-Βασικές αρχές διασφάλισης ποιότητας

-Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία

-Εξαγωγικές επιχειρηματικές πολιτικές και πρακτικές

-Καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ CAPITALINVEST:

Περισσότερα Θέματα Εργασίας 

Το νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Ανέργων

Καινοτομία και ΕΣΠΑ

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:

Η ιστοσελίδα για το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Η ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ

Η ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ

 

 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

 

 

Investment & Technology Solutions 31/10/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


 


..