Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ «ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΣΠΑ 2011

 

ΟνομασΙα ΠρογρΑμματος ΕπιχορΗγησης :

Έκτακτη Ενίσχυση των Επιχειρήσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" του ΕΣΠΑ. 

 

ΣκοπΟς του προγραμματοσ:

Βασικός στόχος του προγράμματος  είναι η ενίσχυση 20.000 επιχειρήσεων ώστε να διατηρήσουν και να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας τους.

 

ΠροϋπολογισμΟς :

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ και θα διατεθεί σε 20.000 επιχειρήσεις (10.000 ευρώ ενίσχυση για κάθε επιχείρηση που θα ενταχθεί).

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ :

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50%

 

ΕνισχυΟμενες επιχειΡΗσεις :

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Έκτακτη ενίσχυση των επιχειρήσεων έχουν επιχειρήσεις οι οποίες:

·   Ιδρύθηκαν και λειτουργούν την τελευταία πενταετία

·    Δραστηριοποιούνται στους κλάδους Μεταποίησης, Πράσινης Οικονομίας, Οικοδομής, Μεταφορών – Αποθήκευσης, υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας

·    Απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο

·    Δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 ευρώ κατά την τελευταία 3ετία, (Ευρωπαϊκός Κανονισμός De Minimis)

Σημείωση: Όλες οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δεσμεύονται στη διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων τους με όρους που θα ανακοινωθούν επίσημα στον οδηγό του προγράμματος.

 

ΠροθεσμΙες υποβολΗς ΣΤΟ ΠρογρΑμμα ΕπιχορΗγησης :

Το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρηχθεί επίσημα εντός του Σεπτεμβρίου 2011. Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής θα ανακοινωθούν επίσημα με την προκήρυξη του προγράμματος.

 

ΕπιχορηγοΥμενες δαπΑνες :

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το μισθοδοτικό κόστος κάθε επιχείρησης που θα ενταχθεί:

·  Δαπάνες μισθοδοσίας

·  Δαπάνες ασφάλισης

 

 

 


 

Συνδέσεις στο Capital Invest :
 
  Διαβάστε περισσότερα θέματα απασχόλησης και ΟΑΕΔ

 Διαβάστε θέματα οικονομίας

 

  

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

  

 

  

 

Investment & Technology Solutions 19/8/2011

 

 

 

 


..