Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

«Διαρθρωτική προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

■Επιχειρήσεις όλων των κλάδων και οποιασδήποτε νομικής μορφής που απασχολούν 20-49 άτομα.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

■ Από την Δευτέρα 17/1/2011 έως και την Πέμπτη 17/3/2011.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:   

1)Διαθέτουν  20-49 ετήσιες μονάδες εργασίας.

2)Βρίσκονται εγκατεστημένες και δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

3)Έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008.

4)Δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000€ την τελευταία 2ετία (κανόνας de minimis).

5)Δεν έχουν αντικείμενο δραστηριότητας την πρωτογενή γεωργία, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής υπολογίζεται σε 400 ευρώ ανά ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ), σύμφωνα με τις οποίες  προτείνεται η υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

-Δαπάνες Κατάρτισης

Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.), υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ανέρχεται μέχρι το ποσό των δεκατριών (13,00) Ευρώ, εκ των οποίων πέντε (5) ευρώ, ανά ώρα κατάρτισης είναι το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε καταρτιζόμενο, και το υπόλοιπο ποσό αφορά:

i)στην αμοιβή του ΚΕΚ για τις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, και

ii)στις δαπάνες της Επιχείρησης για πρόσθετη παροχή σε πρώτες ύλες και λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Δεν είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΚΤ  οι ακόλουθες δαπάνες:

α) Ο ανακτήσιμος ΦΠΑ.

β) Αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού, οχημάτων, υποδομής, ακινήτων και γηπέδων.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣHΣ:

1)Προκαταβολή ύψους 40% της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης του προγράμματος καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης.

2)Η δεύτερη δόση ύψους 40% του συνολικού κόστους του προγράμματος  καταβάλλεται μετά την υλοποίηση τουλάχιστον του 60% του εγκριθέντος έργου.

3) Η τελευταία δόση αφορά στην πληρωμή του τελικού υπολοίπου και πραγματοποιείται μετά την υποβολή από την Επιχείρηση της Αίτησης Αποπληρωμής και της Αναλυτικής Έκθεσης Υλοποίησης, στις οποίες βεβαιώνεται η υλοποίηση του 100% του έργου.

Εναλλακτικά το σύνολο του ποσού δύναται να καταβάλλεται μετά την υποβολή από την Επιχείρηση της Αίτησης Αποπληρωμής και της Αναλυτικής Έκθεσης Υλοποίησης, στις οποίες βεβαιώνεται η υλοποίηση του 100% του έργου.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ:

Η έναρξη της υλοποίησης του Σχεδίου δεν πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας της απόφασης χρηματοδότησης της πράξης.

 

 

Διαβάστε Περισσότερα στο Capital Invest:

Εύρεση εργασίας σε οργανισμούς του εξωτερικού (Ι)

Εύρεση εργασίας σε οργανισμούς του εξωτερικού (ΙΙ)

Δέκα (10) νέα επαγγέλματα με υψηλές απολαβές στις ΗΠΑ και ίσως μελλοντικά της Ελλάδας

 

Συνδέσεις:

Διαδικτυακός τόπος της EKAE

Ιστοσελίδα ΟΑΕΔ


 


 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

 

 

 

 

Investment & Technology Solutions

 


..