Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΤΡΟ 2.3)

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προχώρησε στην προκήρυξη προγράμματος επιδότησης επιχειρήσεων που ασχολούνται με την μεταποίηση και εμπορία αλιευμάτων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία 2007-2013. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης είναι συνολικού ύψους 24 εκατ. ευρώ και αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των Ελληνικών Επιχειρήσεων σε συνθήκες ύφεσης. Ακολουθούν τα σημαντικότερα στοιχεία του προγράμματος όπως προκύπτουν από την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης.

Ι) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.3 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Το πρόγραμμα επιδότησης επιχορηγεί υφιστάμενες επιχειρήσεις στους κλάδους της Μεταποίησης και Εμπορίας Αλιευμάτων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και πιο συγκεκριμένα:

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις  

μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους, ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ,

επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών και απασχολούμενου προσωπικού για «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά».

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Οι επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες στο πρόγραμμα επιδότησης πρέπει:

1) να είναι ήδη εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια.

2) να λειτουργούν με νομική μορφή Ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Προσωπικής εταιρείας του Εμπορικού Νόμου, Αγροτικής/Αλιευτικής Οργάνωσης κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικής Επιχείρησης, Δημοτικής Επιχείρησης

3) να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης και να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.

4) να είναι σε θέση να αποδείξουν την οικονομική τους φερεγγυότητα

5) να παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας συμμετοχής 5%

6) να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες, που απαιτεί η Ελληνική Νομοθεσία

 

ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για τους σκοπούς του Μέτρου 2.3 γίνεται η παρακάτω κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Επικράτειας:

Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ:Περιφέρεια Β. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Αττικής, Κρήτης

Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου

Γ) ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ: Νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Σαμοθράκη, Θάσος, Βόρειες Σποράδες, Σκύρος και Σκυροπούλοα, Κύθηρα και Αντικύθηρα,Γαύδος, Γαυδοπούλα, Παξιμάδια, Κουφονήσι,Χρυσή, Παξιμάδα, Δραγονάδα, Διονυσάδα, Δίες, Ελάσα, Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαρθάκειο, Παξοί και Αντίπαξοι, Στροφάδες, Σαπιέντζα, Σχίζα και Εχινάδες.

 

ΙΙ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ποσοστό της επιχορήγησης του Μέτρου 2.3  είναι κυμαινόμενο και εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα που υποβάλει επενδυτική πρόταση. Και πιο συγκεκριμένα το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται:

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (40-60%):

-40% επιχορήγηση για τις περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)

-50% επιχορήγηση για τις περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)

-60% επιχορήγηση για τα Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ)

Mεσαίες επιχειρήσεις (35-55%):

-35% επιχορήγηση για τις περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)

-45% επιχορήγηση για τις περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)

-55% επιχορήγηση για τα Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ)

Mεγάλες επιχειρήσεις (20-50%):

-20% επιχορήγηση για τις περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)

-30% επιχορήγηση για τις περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)

-40-50% επιχορήγηση για τα Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ)

Σημειώνεται ότι ο διαχωρισμός των επιχειρήσεων σε μικρές και μεσαίες πραγματοποιείται βάσει της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίες. Μικρές θεωρούνται οι επιχειρήσεις που απασχολούν όχι περισσότερα από 50 άτομα προσωπικό (ΕΜΕ) και έχουν κύκλο εργασιών / και σύνολο ισολογισμού μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ. Διαβάστε περισσότερα για το πώς κατατάσσει το μέγεθος των επιχειρήσεων η Ε.Κ. στο Επενδυτικό Λεξικό

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (MΙΝ/MAX)

Τα όρια του επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού έργου εξαρτάται από την περιφέρεια  δραστηριότητας της επιχείρησης:

Στις Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης, (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α) ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ).

Στις Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης, (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΙ Γ) ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ).

 

ΙΙΙ) ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ / ΜΕΤΡΟ 2.3:

Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες επιμέρους δαπάνες:

1) Δαπάνες για αγορά οικοπέδου (μέχρι 10% του προϋπολογισμού της πρότασης)

2) Δαπάνες για διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου (μέχρι 5% του προϋπολογισμού της πρότασης)

3) Δαπάνες για επισκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό βιομηχανοστασίων, κτιριακών,ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων (μέχρι 5% του προϋπολογισμού της πρότασης)

4) Δαπάνες για κατασκευή νέων αποθηκευτικών και ψυκτικών χώρων

5) Δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση νέων μηχανημάτων εξοπλισμού

6) Δαπάνες για αγορά μέσων μεταφοράς

7) Δαπάνες για εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (πχ ISO)

8) Δαπάνες για αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού

9) Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές Συμβούλων

10) Δαπάνες για προμήθεια λογισμικού και λογισμικού αναβάθμισης

11) Δαπάνες για επεξεργασία των απορριμάτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

12) Δαπάνες για εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων

Σημειώσεις:

1) Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

2) Ο ΦΠΑ ως δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη προς επιδότηση (όπως και σε κανένα άλλο πρόγραμμα επιδότησης)

3) Επίσης δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες τα χρηματοοικονομικά έξοδα, η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι επτά  (7) άτομα, τα πρόστιμα και οι φόροι,η αγορά εξοπλισμού αναψυχής, η αγορά αναλώσιμων, τα λειτουργικά έξοδα, τα έξοδα κατασκευής προσωρινών εγκαταστάσεων, οι εργασίες δεντροφύτευσης και τα έργα διακόσμησης,

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ / ΜΕΤΡΟ 2.3:

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μέτρου ενισχύονται ενέργειες σχετικές με τα εξής:

1) Ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων

2) Επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μεταποίησης

3) Επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας καθώς και η απομάκρυνση από τα ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια διοξίνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη υγεία

4) Ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη

5) Ίδρυση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων που προέρχονται από τοπικές εκφορτώσεις αλιείας και υδατοκαλλιέργεια 

6) Εφαρμογή καινοτομιών, νέων διαδικασιών,ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και αξιοποίηση τοπικών συνταγών.

7) Ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων

 

ΠΩΣ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από Ιδία Κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό, σε κάθε περίπτωση όμως τα ιδία κεφάλαια δεν μπορεί να αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 5% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Ως ιδία συμμετοχή θεωρείται η καταβολή μετρητών από τους εταίρους/μετόχους της επιχείρησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (μέσω τραπεζικών λογαριασμών τρίμηνης τουλάχιστον διάρκειας), η βεβαίωση κατοχής κινητών αξιών π.χ. ομόλογα, μετοχές εισηγμένων εταιρειών. Επίσης η ιδία συμμετοχή δύναται να καλυφθεί από τα έκτακτα φορολογικά αποθεματικά της επιχείρησης που θα πραγματοποιήσει το επενδυτικό έργο.

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 01.01.2007 και μέχρι την υποβολή της αίτησης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μέτρου, μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη Ιδία Συμμετοχή, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφληση τους.

 

ΙV) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος επιδότησης υπάγονται δύο δράσεις για επενδύσεις στον τομέα της εμπορίας και μεταποίησης αλιευμάτων και υδατοκαλλιέργειας:

ΔΡΑΣΗ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Επιδότηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.

ΔΡΑΣΗ 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Επιδότηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας.

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης καλύπτει και τις (13) περιφέρειες της χώρας. Παράλληλα γίνεται ειδική μνεία στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» (νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Σαμοθράκη, Θάσο, Βόρειες Σποράδες, Σκύρο και Σκυροπούλοα, Κύθηρα και Αντικύθηρα,Γαύδο, Γαυδοπούλα, Παξιμάδια, Κουφονήσι,Χρυσή, Παξιμάδα, Δραγονάδα, Διονυσάδα, Δίες, Ελάσα, Οθωνούς, Ερεικούσα, Μαρθάκειο, Παξούς και Αντίπαξους, Στροφάδες, Σαπιέντζα, Σχίζα και Εχινάδες) για τα οποία δεν ισχύουν οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους παρακάτω στόχους:

1) Βελτίωση των συνθηκών εργασίας

2) Βελτίωση και παρακολούθηση των συνθηκών δημόσιας υγείας και υγιεινής ή ποιότητας των προϊόντων

3) Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας για τομείς της αγοράς

4) Μείωση αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον

5) Βελτίωση της χρήσης ειδών χαμηλής ζήτησης, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων της μεταποιητικής  διαδικασίας

6) Παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής

7) Εμπορία προϊόντων που προέρχονται από τοπικές εκφορτώσεις αλιείας και υδατοκαλλιέργεια 

 

 

Ν. Δημητρόπουλος

 

 

Διαβάστε περισσότερα σχετικά θέματα στο Capitalinvest:

Επένδυση στην καλλιέργεια Ρίγανης, Λεβάντας και Μέντας

Επένδυση και Επιδότηση στην καλλιέργεια μανιταριών στην Ελλάδα

Επένδυση στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα

 Επένδυση και Επιδότηση στη σαλιγκαροτροφία ανοικτού και κλειστού τύπου στην Ελλάδα

 Επένδυση στην καλλιέργεια Ροδιάς στην Ελλάδα

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...
 

 

 


Investment & Technology Solutions 7/6/2012

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest .gr χωρίς την σχετική άδεια.


..