Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΟ 7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Η βιολογική γεωργία και η βιολογική κτηνοτροφία κερδίζουν τις προτιμήσεις όλο και περισσότερων παραγωγών στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο. Η στροφή των διατροφικών συνηθειών των καταναλωτών στην υγιεινή διατροφή την τελευταία 10ετία προκάλεσε μεγάλη ανάπτυξη στην αγορά των βιολογικών προϊόντων. Από μελέτες που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αγορά των βιολογικών προϊόντων αυξάνεται σε ποσοστό 10-15% κάθε χρόνο. Σε επίπεδο παγκόσμιας κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων, το μεγαλύτερο ποσοστό το κατέχει η Ε.Ε. με 46%. Πρώτη στην μέση κατανάλωση βιολογικών προϊόντων ανά κάτοικο είναι η Δανία και ακολουθεί η Σουηδία, η Αυστρία και η Γερμανία. Στην Ελλάδα, παρά την πτώση της εγχώριας κατανάλωσης οι εξαγωγές Ελληνικών βιολογικών προϊόντων σημείωσαν αύξηση το 2011 της τάξης του 5-6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Βιολογική Καλλιέργεια είναι η μέθοδος εκείνη της καλλιέργειας η οποία ελαχιστοποιεί ή αποφεύγει πλήρως τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων, ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών, ορμονών καθώς και πρόσθετων ουσιών στις ζωοτροφές. Αποτελεί επίσης μέρος μίας ευρύτερης αλυσίδας εφοδιασμού, η οποία περιλαμβάνει την επεξεργασία τροφίμων, τους τομείς διανομής και λιανικής πώλησης και φυσικά τον καταναλωτή. Η Ελλάδα αν και έχει αυξήσει την τελευταία 10ετία τα ποσοστά των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων της σε σχέση με τις συνολικά καλλιεργούμενες εκτάσεις της -ακόμα υστερεί σε σχέση με τις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι από το σύνολο των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Ελλάδα μόλις το 3,85% είναι βιολογικές όταν στην Αυστρία (πρώτη στη σχετική κατάταξη) το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 17% και ο μέσος όρος της Ε.Ε. διαμορφώνεται σε περίπου 4,3%. Οι εκτάσεις βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι καταλαμβάνουν μαζί με τους βοσκότοπους περίπου τα 3 εκατ. στρέμματα. Σε όλο τον κόσμο καλλιεργούνται με την χρήση βιολογικών μεθόδων περίπου 170 εκατ. στρέμματα. 

Ακολουθούν τα στοιχεία του προγράμματος "Βιολογική Γεωργία" που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και στην συνέχεια πληροφορίες για ερευνητικά έργα που αφορούν την βιολογική γεωργία που εντάσσονται στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Λήγει στις τριάντα (30/03) Μαρτίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Βιολογική Γεωργία» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για πενταετές χρηματοδοτικό πρόγραμμα για νυν και νέους καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων.Το πρόγραμμα με προϋπολογισμό ύψους 40 εκατ. ευρώ απευθύνεται σε αγρότες / παραγωγούς βιολογικών προϊόντων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δικαιούχοι στο πρόγραμμα «Βιολογική Γεωργία» είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων επαγγελματίες αγρότες ή κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Επιλέξιμες καλλιέργειες για ένταξη στη δράση της βιολογικής γεωργίας είναι:

1. Ελαιοκομία

2. Αμπελοειδή (εξαιρούνται οι αμπελώνες για επιτραπέζια χρήση)

3. Αραβόσιτος (για ζωοτροφή)

4. Μηδική (τριφύλλι)

5. Βαμβάκι αρδευόμενο

6. Σιτηρά ρύζι, όσπρια, ηλίανθος και λοιπές αροτραίες καλλιέργειες

7. Κτηνοτροφικά φυτά

8. Αρωματικά φυτά

9. Κρόκος 

Δεν είναι επιλέξιμες:

1. Εγκαταλελειμένες ή ημιεγκαταλελειμένες φυτείες

2. Παγετόπληκτες μόνιμες φυτείες και καμένες εκτάσεις μόνιμων φυτειών

3. Ενεργειακά φυτά

4. Εκτάσεις σε επιβαρημένες περιβαλλοντικά περιοχές

ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Η ενίσχυση χορηγείται κάθε χρόνο για όλη την περίοδο του προγράμματος Βιολογική Γεωργία (πέντε χρόνια για νέους αγρότες / παραγωγούς και δύο χρόνια για νυν αγρότες / παραγωγούς βιολογικών προϊόντων). Για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης λαμβάνονται υπόψη η έκταση της βιολογικής καλλιέργειας, η μέθοδος αξιοποίησης και τα επιλέξιμα κονδύλια που έχουν καθοριστεί από το πρόγραμμα για κάθε καλλιέργεια ξεχωριστά. Πιο αναλυτικά:

Για την ελαιοκομία φτάνει τα 378 ευρώ την πενταετία για κάθε στρέμμα με περίοδο προσαρμογής για νέους βιοκαλλιεργητές και τα 207 ευρώ το στρέμμα για τους νυν παραγωγούς. Για τους τελευταίαους παίρνει παράταση η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για άλλα δύο χρόνια.

Στα αμπελοείδη η επιδότηση φτάνει τα 450 ευρώ την πενταετία για κάθε στρέμμα για νέους βιοκαλλιεργητές και νυν παραγωγούς.

Στον αραβόσιτο η επιδότηση φτάνει τα 300 ευρώ την πενταετία για κάθε στρέμμα για νέους βιοκαλλιεργητές και νυν παραγωγούς.

Για το τριφύλλι οι τιμές είναι 300 ευρώ ανά στρέμμα για τους νέους καλλιεργητές και 212 ευρώ για νυν παραγωγούς.

Στον κρόκο η επιδότηση φτάνει τα 450 ευρώ την πενταετία για κάθε στρέμμα για νέους βιοκαλλιεργητές και νυν παραγωγούς.

Στα σιτηρά ρύζι, όσπρια, ηλίανθο και λοιπές αροτραίες καλλιέργειες οι τιμές είναι 160 ευρώ ανά στρέμμα για τους νέους καλλιεργητές και 123 ευρώ για νυν παραγωγούς.

Τέλος στο βαμβάκι η επιδότηση φτάνει τα 265 ευρώ ανά στρέμμα για νέους παραγωγούς και τα 260 ευρώ για νέους καλλιεργητές.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ– ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Βιολογικής Γεωργίας» θα πρέπει να είναι είτε φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα τουλάχιστον το 35% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος -είτε νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα τουλάχιστον το 50% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

Για να μπορέσει κάποιος καλλιεργητής να ενταχθεί στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας πρέπει τα αγροτεμάχια εκμετάλλευσης του να πληρούν τις παρακάτω προϋποθεσεις:

1.Να είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του 2011 του ενδιαφερόμενου

2.Να κατέχονται νόμιμα σε όλη τη περίοδο της δέσμευσης (Προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών)

3.Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων να ανέρχεται σε  1 στρέμμα και δεν θα πρέπει να μειώνεται σε όλη τη περίοδο της δέσμευσης

4.Τα ενταγμένα αγροτεμάχια δεν μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα καθόλη τη διάρκεια της πενταετούς δέσμευσης

Αφού εκπληρώνονται οι παραπάνω προϋποθέσεις υπάρχουν δύο κατηγορίες κριτηρίων επιλογής προκειμένου να επιλεγούν οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα επιδότησης "Βιολογική Γεωργία":

Α) ΕΙΔΙΚΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

1. Παραγωγός φυτικών βιολογικών προϊόντων

2. Υποβολή σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

3. Μέγεθος εκμετάλλευσης

4. Παραγωγός ζωικών βιολογικών προϊόντων

5. Παραγωγός προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ (μέρος ή σύνολο παραγωγής)

6. Παραγωγός Βιολογικών ζωοτροφών

7. Εκμετάλλευση σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων 

Β) ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

1. Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 μεγαλύτερη του 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης

2. Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 από 10 έως και 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης

3. Νέος γεωργός με επιχειρηματικό σχέδιο του μέτρου 1.1.2 του Π.Α.Α 2007-2013

4. Επαγγελματίας αγρότης με αγροτικό εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος

5. Επαγγελματίας αγρότης

6. Μόνιμος κάτοικος του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Το πρόγραμμα «Βιολογική Γεωργία» έχει στόχο την προστασία των φυσικών πόρων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αειφόρο ανάπτυξη, αλλά και την προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή γεωργικά προϊόντα. Επιδίωξη του προγράμματος επίσης είναι η στροφή των αγροτών/παραγωγών στη βιολογική γεωργία. Παράλληλα αποσκοπεί να καλύψει μέρος της απώλειας εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η συμμετοχή των γεωργών στη βιολογική γεωργία.

 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η έρευνα για την βιολογική γεωργία και τα τρόφιμα στηρίζεται μέσα από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Η έρευνα για βιολογικά τρόφιμα και βιολογική γεωργία αναπτύχθηκε βάσει τεσσάρων παραγόντων:

1) των πρωτοπόρων κτηνοτρόφων και επιστημόνων,

2) των πρωτοπόρων ιδιωτικών ερευνητικών ινστιτούτων,

3) των εδρών βιολογικής γεωργίας σε πανεπιστήμια,

4) των έργων βιολογικής γεωργίας σε κρατικά ερευνητικά ιδρύματα.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 7Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ακολουθούν ενδεικτικά κάποια ερευνητικά έργα βιολογικής γεωργίας που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΠΠ7), και πιο συγκεκριμένα από το ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται Συνεργασία και έχει τη θεματική ενότητα «Τρόφιμα, γεωργία και αλιεία, και βιοτεχνολογία»:

1.CERTCOST - Οικονομική ανάλυση συστημάτων πιστοποίησης για βιολογικά τρόφιμα και γεωργία

2.BIOBIO - Δείκτες Βιοποικιλότητας σε Βιολογική και Χαμηλών Εισροών Γεωργία

3.ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ - Ανάπτυξη μεθόδων ολοκληρωμένης εκτροφής και διαχείρισης ζωικού κεφαλαίου

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Κ.

Το πλήρες όνομα του ΠΠ7 είναι 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και διαρκεί από το 2007 έως το 2013. Διαβάστε περισσότερα για το 7ο ΠΠ στο Capitalinvest Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό άνω των 50 δις ευρώ, κονδύλια που διανέμονται κυρίως ως επιχορηγήσεις σε ερευνητικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη αλλά και εκτός αυτής, με σκοπό να συγχρηματοδοτήσουν προγράμματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης. Οι επιχορηγήσεις καθορίζονται βάσει προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων και μίας διαδικασίας αξιολόγησης από ομότιμους ειδικούς που ακολουθεί ύστερα.

 

Διαβάστε Περισσότερα στο Capitalinvest:

Επένδυση στην καλλιέργεια Ρίγανης, Λεβάντας και Μέντας

Επένδυση και Επιδότηση στην καλλιέργεια μανιταριών στην Ελλάδα

Επένδυση στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα

 Επένδυση και Επιδότηση στη σαλιγκαροτροφία ανοικτού και κλειστού τύπου στην Ελλάδα

 Επένδυση στην καλλιέργεια Ροδιάς στην Ελλάδα

 

Εξωτερικές Συνδέσεις σχετικές με Βιολογικές Καλλιέργειες:

Η σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Βιολογική Γεωργία

TP ‘‘Organics” (en) πλατφόρμα για έρευνα σχετικά με βιολογικά τρόφιμα και βιολογική γεωργία, η οποία συμβάλλει στις προσπάθειες της βιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών στο να ορίσουν τις προτεραιότητες της βιολογικής έρευνας.

CORE Organic (en) διεθνική συνεργασία στην οποία συνδυάζονται πόροι από την έρευνα για βιολογικά τρόφιμα και βιολογική γεωργία.

SCAR (en) Η Μόνιμη Επιτροπή για Γεωργική Έρευνα (SCAR) είναι το κύριο συντονιστικό σώμα για τη γεωργική έρευνα της ΕΕ στην Ευρώπη. Η SCAR εργάζεται για να δημιουργήσει κοινές ατζέντες έρευνας με έμφαση στην έρευνα για αειφόρο γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για άλλους σκοπούς πέραν της διατροφής και της δασοκομίας, όπως επίσης και για αγροτική ανάπτυξη.

 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

 

 

Investment & Technology Solutions 24/3/2012

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest .gr χωρίς την σχετική άδεια.


..