Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 121

"ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ"

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

-Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του γεωργού.

-Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του γεωργού.

-Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του νέου γεωργού.

-Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του νέου γεωργού.

-Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε νομικό πρόσωπο.

-Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας που ανήκει σε νομικό πρόσωπο που συστάθηκε πρόσφατα.

-Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας που ανήκει σε υπό σύσταση νομικό πρόσωπο (όχι ομάδες / οργανώσεις παραγωγών).


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:   

Το ποσοσστό επιδότησης εξαρτάται από τον τόπο μόνιμης κατοικίας και από το αν ο δικαιούχος είναι Νέος Γεωργός ή όχι.

Πιο αναλυτικά:

-Στα μικρά νησιά του Αιγαίου πελάγους η επιδότηση είναι 75%

-Σε ορεινές/μειονεκτικές περιοχές καθώς και σε περιοχές NATURA η επιδότηση για νέους αγρρότες είναι 60% και για λοιπά πρόσωπα 50%

-Στις λοιπές περιοχές της χώρας η επιδότηση για νέους αγρρότες είναι 50% και για λοιπά πρόσωπα 40%

-Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, η οποία μπορεί να αποτελείται εξ ολοκλήρου από δανεισμό.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:   

Ο μέγιστος προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται σε:

50.000 ευρώ για οπωροκηπευτικά.

180.000 ευρώ για επενδύσεις μηχανολογικό εξοπλισμού, αρδευτικών συστημάτων, εγγείων βελτιώσεων, πολυετών φυτειών.

200.000 ευρώ για επενδύσεις σε ΑΠΕ.

300.000 ευρώ για καθετοποίηση παραγωγής - θερμοκήπια.

-Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ηλεκτρονική υποβολή από 18/2/2011 έως 31/5/2011  και ακολουθεί η έντυπη υποβολή του φακέλου εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης.


Επιλeξιμα επενδυτικa σχeδια βελτiωσης:

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

-Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.

-Αγελάδες βοσκής ή θηλάζουσες.

-Αμιγής πάχυνση μοσχαριών.

-Αγελάδες βοσκής και αμιγής πάχυνση μοσχαριών.

-Αιγοπρόβατα.

-Χοιροτροφία.

-Πτηνοτροφία.

-Μόνοπλα αυτοχθόνων Ελληνικών φυλών.

-Μελισσοκομία.

-Σηροτροφία.

-Σαλιγκαροτροφία

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ – ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)

-Οπωροκηπευτικά.

-Ελιά και ελαιόλαδο.

-Αμπέλι.

-Αρωματικά φυτά.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Υπό την προϋπόθεση στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης, οι σχετικές εγκαταστάσεις να πληρούν τις προϋποθέσεις του συστήματος διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων (HACCP). 1. γάλα, 2. πουλερικά, 3. διάφορα ζώα, 4. δημητριακά, 5. ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά, 6. οπωροκηπευτικά, 7. άνθη, 8. αρωματικά φυτά.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

-Δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων.

-Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και -λοιπού εξοπλισμού (π.χ. γεωργικοί ελκυστήρες, υπολογιστές).

-Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.

-Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για ιδία κατανάλωση.

-Δαπάνες εγγείων βελτιώσεων.

-Δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών.

-Δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.


Η έναρξη υλοποίησης δαπανών μπορεί να γίνει μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των επενδυτικών φακέλων.

 

Διαβάστε ακόμα στο Capital Invest:

Πληροφορίες για τη διαδικασία, το κόστος και τον χρόνο Ίδρυσης Νέων Επιχειρήσεων

Επενδύσεις στην σαλιγκαροτροφία κλειστού και ανοικτού τύπου


Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...


Investment & Technology Solutions 02/03/2011


..