Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟ 2012

 

Τα προγράμματα επιδότησης για την πληροφορική που παρουσιάζονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων καθώς και ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϋπολογισμών -από πολύ μικρές επενδύσεις της τάξης των 15.000 ευρώ έως και πολύ μεγάλες επενδύσεις της τάξης των 50 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρουσιάζονται αφορούν τόσο προγράμματα επιδότησης για υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Εξαιρουμένου του ICT4, όλα τα υπόλοιπα προγράμματα επιδότησης έχουν εφαρμογή και σε άλλους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας (μεταποίηση, υπηρεσίες και τουρισμός). Στη συνέχεια ακολουθεί μια παρουσίαση ενεργών και αναμενόμενων προγραμμάτων επιδότησης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον κλάδο της πληροφορικής το 2012. Τα προγράμματα επιδότησης χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης.

 

Α) ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2012(από 10.000 έως 35.000 ευρώ)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 2012

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 35.000 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 100% ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Σε αυτό το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που παρέμεινε ενεργό κατά τους πρώτους μήνες του 2012 ήταν δυνατή η επιχορήγηση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα από ανέργους και νέους επιχειρηματίες σε ποσοστό επιδότησης 100%. Η πληροφορική και η υψηλή τεχνολογία γενικότερα βρέθηκε σε υψηλή επιλεξιμότητα από το πρόγραμμα αρκεί να συνοδευόταν από υψηλή καινοτομία. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανήλθε από 10.000 έως και 20.000 ευρώ, ενώ άλλες 15.000 ευρώ χρηματοδότησης μπορούσαν να προστεθούν στην περίπτωση δημιουργίας μιας νέας θέσης εργασίας. Οι επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με το πρόγραμμα επιδότησης αφορούσαν σχεδόν αποκλειστικά λειτουργικά έξοδα (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, ενοίκιο, πρώτες ύλες κτλ).

Περισσότερα για το πρόγραμμα ίδρυσης επιχειρήσεων από ανέργους 2011-2012

 

Β) ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2012 (από 20.000 έως 300.000 ευρώ )

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 300.000 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 40-60% (Ανάλογα με το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και την χωροθέτηση της επένδυσης)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΝΑΙ / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Το πρόγραμμα επιδότησης αφορά σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας και φυσικά την πληροφορική και περιλαμβάνει:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

Νέες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις

Υπό σύσταση επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την υποβολή του επενδυτικού τους σχεδίου.

Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 40% έως 60% ανάλογα με το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και την χωροθέτηση της επένδυσης. Διαβάστε περισσότερα για το πώς κατατάσσει η Ε.Κ. ανά μέγεθος τις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Στις κύριες επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται: Κτιριακές εργασίες, Μηχανήματα και Εξοπλισμός, Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, Συστήματα Αυτοματοποίησης, Δικαιώματα Τεχνογνωσίας, Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (πχ ISO), Διαφημιστική προβολή και Προώθηση και Αμοιβές Συμβούλων.

Περισσότερα για το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για όλους τους κλάδους της οικονομίας

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2012»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 300.000 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 50% ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και την ενίσχυση υπαρχουσών επιχειρήσεων ήταν διαθέσιμο έως το φθινόπωρο του 2011. Ένας νέος κύκλος είχε ανακοινωθεί για το 2012 χωρίς όμως να έχουν καθοριστεί σχετικές ημερομηνίες. Στα στοιχεία του προγράμματος, το ποσοστό επιχορήγησης για την ίδρυση νέας επιχείρησης ανήλθε σε 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών έργων μπορούσε να ανέλθει από 30.000 ευρώ έως και 300.000 ευρώ για την μεταποίηση και από 20.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ για τους λοιπούς κλάδους και για την πληροφορική. Ιδιαίτερα σημασία διδόταν σύμφωνα με το πρόγραμμα στην τεκμηριωμένη ύπαρξη καινοτομίας της επένδυσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούσαν κτιριακά / διαμόρφωση χώρων, μηχανολογικό και εργαστηριακό εξοπλισμό, πληροφορική / τηλεπικοινωνίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση / προβολή, σχεδιασμό πρωτοτύπων, πιστοποίηση πατέντας και λειτουργικές δαπάνες.

Περισσότερα για το πρόγραμμα επιδότησης ίδρυσης νέας επιχείρησης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

 

Γ) ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2012 (από 100.000 ευρώ έως 50 εκατ. ευρώ )

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: ICT 4 GROWTH «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ –ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ 300.000 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΩΣ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 35-80% (Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τις κατηγορίες των ενεργειών της επένδυσης).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Το πρόγραμμα είναι ενεργό και σε αυτή την φάση του θα παραμείνει διαθέσιμο στην κατάθεση επενδυτικών προτάσεων έως και την 8η Ιουνίου 2012. Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης ICT 4 GROWTH μπορούν να καλύπτουν δύο κατηγορίες (φάσεις) επενδυτικών σχεδίων, τα οποία και διαχωρίζονται ανάλογα με το αντικείμενό της επένδυσης:

Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage)

Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).

Το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ επιδοτεί μεσαία και μεγάλα έργα πληροφορικής και επικοινωνιών με εφαρμογή σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας. Τα ποσοστά της επιδότησης είναι ιδιαίτερα μεγάλα και ανέρχονται έως και 80% του επενδυτικού σχεδίου, απαιτείται όμως η τεκμηρίωση της ύπαρξης ίδιας συμμετοχής. Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, η ίδια συμμετοχή αποδεικνύεται μέσω της ύπαρξης ρευστών διαθεσίμων των εταίρων ή χρεογράφων ή τίτλων ή και άλλου είδους περιουσιακών στοιχείων που είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα στα χρονικά πλαίσια υλοποίησης της επένδυσης. Παράλληλα είναι δυνατή η χρήση τραπεζικού δανεισμού.

Περισσότερα για το πρόγραμμα επιδότησης ICT4

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ 100.000 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 50 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Έως 1η Ιουνίου 2012 / 2ή φάση 01 έως 31 Οκτωβρίου 2012)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 15-50% (Ανάλογα με το είδος και την χωροθέτηση της επένδυσης αλλά και το μέγεθος του επενδυτικού φορέα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ / ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ/ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (Κατ’ ελάχιστον 25%)

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 αποτελεί το κορυφαίο εργαλείο χρηματοδότησης μεγάλων επενδυτικών έργων στην Ελλάδα. Περιλαμβάνεται τόσο η ίδρυση νέων επιχειρήσεων όσο και η ενίσχυση υφιστάμενων -και η πληροφορική βρίσκεται σε μεγάλη επιλεξιμότητα. Προσοχή στην τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής αλλά και στην τεκμηρίωση της εξασφάλισης του χώρου εγκατάστασης της επένδυσης. Στον Νόμο 3908 δίδεται έμφαση στο κίνητρο των φοροαπαλλαγών αλλά περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση κεφαλαίου. Επιλέξιμα θεωρούνται επιχειρηματικά σχέδια με ελάχιστο προϋπολογισμό 100.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από 15% έως και 50% του επενδυτικού προϋπολογισμού. Οι κυριότερες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών περιλαμβάνουν την αγορά εξοπλισμού, τις κτιριακές εργασίες, τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τα στοιχεία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 

Γιώργος Πρωτονοτάριος

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Μάθετε πως λειτουργούν οι επιδοτήσεις

Πληροφορίες για τη διαδικασία, το κόστος και τον χρόνο  Ίδρυσης Νέων Επιχειρήσεων

 Πληροφορίες για το ΕΣΠΑ και τo Δημόσιο Πρόγραμμα Επενδύσεων 2012 στο Epidotisis

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για την προετοιμασία του επενδυτικού σας φακέλου από την ITS

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

 

Investment & Technology Solutions 18/05/2012

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


..