Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ»

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:

30 εκ. ευρώ  

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

Υφιστάμενες εταιρείες της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένες Εμπορικές εταιρείες που θα υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν πρόταση και Ομάδες Επιχειρήσεων (δύο τουλάχιστον)

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Από 5 Αυγούστου 2013 έως και τις 10 Οκτωβρίου 2013

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:   

30% έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης (η ίδια συμμετοχή πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου)

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (MAX/MIN):   

Από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων όλων των κλάδων

 

Από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εμπίπτουν στους Κ.Α.Δ. 62, 63 και 70-70.22,73-73.11.11,74-74.10.1 και 74.10.2  (ΚΑΔ-NACE 2008)
Περιορισμός: Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός του επενδυτικού έργου δεν δύναται να υπερβαίνει το 60% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας ή 2ιετίας ή κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης. Επίσης δεν επιχορηγείται ο ΦΠΑ.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:   

•Η Επιχείρηση πρέπει να έχει ιδρυθεί πριν την 1-8-2012, να λειτουργεί αδιάλειπτα και να διαθέτει μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση

•Η Επιχείρηση πρέπει να διατηρεί βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας

•Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει επιλέξιμο Κωδικό Κύριας Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σύμφωνα με τον οδηγό του Προγράμματος Εξωστρέφεια (επικοινωνήστε για να διαπιστώσουμε αν η επιχείρηση σας είναι επιλέξιμη)

•Η Επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί νόμιμα, διαθέτοντας όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας

•Η επιχείρηση δεν πρέπει να έχει λάβει επιδοτήσεις άνω των 200.000 ευρώ την τελευταία 3ετία (Κανόνας De Minimis)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Μηχανολογικός Εξοπλισμός (Έως 50% του Π/Υ), περιλαμβάνονται: Μηχανήματα (πακετοποίησης, συσκευασίας, ετικετοποίησης κτλ) εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κτλ

2. Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (Έως 30% του Π/Υ) περιλαμβάνονται: Εφαρμογή λογισμικού CRM, e-business, CAD και CAM, Προμήθεια Λογισμικού, Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων, Κόστη υπηρεσιών παρόχου ASP, δαπάνες S.E.O., Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού

3. Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων (Έως 70% του Π/Υ) περιλαμβάνονται: Σχεδιασμός προϊόντος και ετικέτας, Δοκιμές / Επαληθεύσεις / Πιστοποίηση προϊόντων / Συσκευασίας προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς και εργαστήρια, δημιουργία Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου. Αγορά Τεχνογνωσίας κτλ

4. Ενέργειες προβολής και προώθησης σε αγορές – στόχους (Έως 60% του Π/Υ) περιλαμβάνονται: Συμμετοχή σε Διεθνείς ή Επαγγελματικές Εκθέσεις, e-marketplace, Σχεδιασμός και παραγωγή ξενόγλωσσου έντυπου, Διαφημιστικές καταχωρήσεις – ενθέσεις σε ΜΜΕ του εξωτερικού, Δαπάνες Επιχειρηματικών αποστολών, Πρόσβαση / Προβολή σε ηλεκτρονικές αγορές, σχεδιασμός και παραγωγή Έντυπου Πληροφοριακού Υλικού, μελέτη για την ανάπτυξη και δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας

5. Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Έως 30% του Π/Υ και μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ) περιλαμβάνονται: Κατάθεση και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου, Εκπόνηση μελετών και ερευνών (π.χ. έρευνας αγοράς, risk assessment, marketing plan, feasibility study), Σύνταξη εγχειριδίων για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, Εξειδικευμένες μελέτες διαπιστευμένων ερευνητικών κέντρων

6. Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας (Έως 50% του Π/Υ).

7. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (Έως 20% του Π/Υ) περιλαμβάνονται: Μισθοδοσία στελέχους / στελεχών marketing για 12 μήνες, με σκοπό τον σχεδιασμό στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου ανταγωνιστικής διεθνούς παρουσίας της επιχείρησης και προγράμματος δράσης για τα επόμενα δυο χρόνια

8. Άλλες δαπάνες για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (Έως 10% του Π/Υ) περιλαμβάνονται: Δαπάνες συνδρομών σε υπάρχοντα και νέα δίκτυα παροχής υπηρεσιών, άδεις χρήσης λογισμικού ή βάσεων δεδομένων, δαπάνες σχεδιασμού εταιρικού λογισμικού σε γλώσσα της αλλοδαπής, επεκτάσεις,ανανεώσεις,αναβαθμίσεις,επικαιροποιήσεις υπαρχόντων ιστοτόπων/ιστοσελίδων,

 

Σημείωση: Η κατανομή του προϋπολογισμού κάθε πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(4)+(6)+(7)} ≥ (60% * Π/Υ)

Τα ανωτέρω ποσοστά, ισχύουν κατά την υποβολή και έγκριση του έργου ενώ κατά την ολοκλήρωση του έργου ως υποχρέωση θεωρείται το εγκεκριμένο ποσό.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 30η Ιουλίου 2013. Η διάρκεια δε της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται σύμφωνα με την προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως ακολουθεί.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων είναι δεκαπέντε (15) μήνες, από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης, με δυνατότητα παράτασης τριών (3) μηνών, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν τη τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.

 

Η εταιρεία ITS αναλαμβάνει την προετοιμασία και κατάθεση του επενδυτικού σας φακέλου στο πρόγραμμα Εξωστρέφεια:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προετοιμασία φακέλου από την ITS


 

 

 
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...
 


 

Investment & Technology Solutions 9/9/2013


..