Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ: «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2011»

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

30 εκ. ευρώ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1η Νοεμβρίου 2011

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το 51% τουλάχιστον της νέας επιχείρησης πρέπει να κατέχεται από Φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών που δεν έχουν ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα (ΤΕΒΕ) μετά την 01-01-2010.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νεοσύστατες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα) οι οποίες δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα) οι οποίες μέχρι και την 31-12-2010 έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία (1) έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:   

50% ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης και την νομικής μορφής.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (MAX/MIN):   

Από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) για την μεταποίηση

Από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) για τους λοιπούς κλάδους


Η ίδια συμμετοχή κατ ελάχιστον πρέπει να ανέρχεται σε 25% του συνολικού προϋπολογισμού, δεν χρειάζεται όμως τεκμηρίωση.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:   

Μια υφιστάμενη επιχείρηση για θεωρείται επιλέξιμη από το πρόγραμμα, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Μέχρι και την 31-12-2010 να έχει κλείσει από τουλάχιστον μία (1) έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

2) Να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ) σε ένα από τα επιλέξιμα ΚΑΔ.
3) Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση και εκκαθάριση,  να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση και να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης.
4) Να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.
5) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
6) Να λειτουργεί νομίμως (εν ισχύ άδεια λειτουργίας εάν απαιτείται) και να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται). 
7) Να δραστηριοποιείται και να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα
8) Να είναι πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση που απασχολεί έως 50 άτομα (εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), ο κύκλος εργασιών της να μην υπερβαίνει τα 10 εκ. ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού της να μην υπερβαίνει τα 2 εκ. ευρώ.
Εξαιρούνται, οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης) καθώς επίσης κοινοπραξίες και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1) Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών  και διαμόρφωσης χώρων / Ειδικές εγκαταστάσεις (έως 25%)

2) Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός (έως 80%)

3) Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες (έως 40%)

4) Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών / Μεταφορά τεχνογνωσίας (έως 40%)

5) Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών / Διαχειριστικών Συστημάτων (έως 25%)

6) Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (έως 20%)

7) Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας (έως 20%)

8) Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού  και ανθρωπίνων πόρων (έως 10%)

9) Ανάπτυξη Πρωτοτύπων (έως 20%)

10) Λειτουργικές Δαπάνες (έως 5% και μέχρι 12.000 ευρώ) μόνο για τις υπό ίδρυση και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις

Σημείωση: Η κατανομή του προϋπολογισμού κάθε επενδυτικής πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+ (4) +(5)+(7)} ≥ (50% * Π/Υ)

 

 

  

ΑΛΛΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Capitalinvest.gr :

   Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3908

   Επιδοτήσεις Μεταποίησης 2011 

   Επιδοτήσεις Τουρισμού 2011

  Επιδοτήσεις Υπηρεσίες / Εμπόριο 2011

  Επιδοτήσεις Αγροτικές 2011

 

 

 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

 

 
 
 
Investment & Technology Solutions 31/3/2011
 

..